Sygehus får kritik for ikke at ændre behandling efter røntgenkonference

Der kan ved en opfølgende røntgenkonference stilles en anden diagnose end ved en patients skade-konsultation. Når den ændrede diagnose har betydning for behandlingen af patientens skade, skal der tages kontakt til patienten med henblik på ændring af behandlingen.

Sagsnummer:

21SFP07

Offentliggørelsesdato:

3. marts 2021

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 •  , for behandlingen på Skadeklinikken den 22. juni 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i Skadeklinikken, , i perioden fra den 20. til den 22. juni 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der blev foretaget en forkert vurdering af skaden.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. juni 2020 blev 16-årige tilset på Skadeklinikken, , da hun havde skadet sin venstre 4. finger under fodbold. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse og en røntgenundersøgelse.

Skadeklinikken foretog sambandagering af 4. og 5 finger, og rådgav om POLICE-principperne om beskyttelse, optimal belastning, is, kompression og løft, samt klinisk kontrol hos s praktiserende læge efter tre uger.

Den 22. juni 2020 blev røntgenbillederne vurderet på en konference på en anden afdeling.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Skadeklinikken, , for behandlingen den 20. juni 2020.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at Skadeklinikken foretog en relevant undersøgelse af den 20. juni 2020, da undersøgelsen indeholdt en undersøgelse af fingerenes funktion samt inspektion og berøring i overensstemmelse med sædvanlig praksis
 • at der ud fra den objektive undersøgelse var indikation for at iværksætte en røntgenundersøgelse, idet havde hævelse samt direkte og indirekte ømhed
 • at det ud fra røntgenbillederne blev vurderet, at havde et lille brud uden fejlstilling i form af en revne. Ud fra dette var der indikation for, at Skadeklinikken foretog behandling med sambandagering, hvor den skadede 4. finger blev støttet til nabofingeren. Det var videre relevant at vejlede om at følge POLICE-princippet og råde til opfølgning ved s praktiserende læge efter tre uger.
 • at alle behandlinger gives en såkaldt diagnosekode, som beskriver hvilken problemstilling, der er behandlet, hvilket var et brud i ringefingerens midterste knogle, og at der blev iværksat relevant behandling for det brud, som blev fundet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 20. juni 2020 på Skadeklinikken, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer dog, at der er grundlag for at kritisere Skadeklinikken, , for behandlingen den 22. juni 2020.

 • at alle akutte røntgenbilleder vurderes af personer, der er oplært i at vurdere de specifikke billeder, og at det er sædvanlig praksis, at røntgenbillederne efterfølgende gennemses af erfarne læger ved en røntgenkonference for at bekræfte de fundne skader, finde oversete skader og vurdere, om den iværksatte behandling er i overensstemmelse med praksis på behandlingsstedet
 • at det er normalt, at der kun noteres en beskrivelse af billedet i røntgensystemet, men at der laves et journalnotat, såfremt der foretages ændringer i behandlingsplanen. Herefter kontaktes patienten normalt telefonisk eller via e-boks med ændringer til behandlingsplanen.
 • at det ved en røntgenkonference den 22. juni 2020 blev noteret til beskrivelsen af billedet, at der ikke var tale om en sprække i knoglen, hvilket blev vurderet på Skadeklinikken, men at der var tale om en volar pladelæsion. Der blev ikke fundet yderligere skader ved røntgenkonferencen. Der fremgår ikke notater i journalen vedrørende ændringer af s behandling efter den 20. juni 2020.
 • at ændringen i vurderingen af det fundne brud ved røntgenkonferencen var en ændring, som burde have medført en ændring af behandlingen, da en volar pladelæsion sædvanligvis behandles med en bølgeskinne i en uge med efterfølgende kontrol ved en praktiserende læge. Den iværksatte behandling var således ikke relevant i forhold til den ændrede diagnose og stemte ikke overens med regionens egne instrukser herfor. Skadeklinikken burde have taget kontakt til og igangsat en ændring af behandlingen på baggrund af røntgenbeskrivelsen den 22. juni 2020.

Styrelsen finder på den baggrund, at den manglende opfølgning på røntgenbeskrivelsen den 22. juni 2020, vedrørende s behandling på Skadeklinikken, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed