Mangelfuld billeddiagnostisk undersøgelse

Et sygehus får kritik for ikke at anbefale, at en billeddiagnostisk undersøgelse blev udført stående. Der kan være tilfælde, hvor en billeddiagnostisk afdeling på baggrund af henvisningen og den rekvirerede undersøgelse anbefaler en anden undersøgelse.

Sagsnummer:

21SFP103

Offentliggørelsesdato:

23. september 2021

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Radiologisk Afdeling den 22. og 25. marts 2018.

Det betyder, at behandlingen på Radiologisk Afdeling, den 22. og 25. marts 2018 var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Radiologisk Afdeling, den 22. marts og den 25. marts 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der på de billeddiagnostiske undersøgelser blev overset en skævhed i s venstre hofte, herunder at der ikke blev reageret på de beskrevne vinkler af hoften.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 22. marts 2018 fik 23-årige foretaget en røntgenundersøgelse af sit bækken og venstre hofte på Radiologisk Afdeling, , idet hun var henvist til at få foretaget en røntgenundersøgelse af bækken og venstre hofte, med henblik på vurdering i forhold til hoftedysplasi. Den 25. marts 2018 blev røntgenundersøgelsen beskrevet.

Det fremgår af klagen, at der blev overset en skævhed på s venstre hofte.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling.

Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenundersøgelsen fra den 22. marts 2018. Det er styrelsens vurdering, at undersøgelsen viser normale forhold.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Radiologisk Afdeling, for manglende korrektion af den valgte billeddiagnostiske undersøgelse den 22. marts 2018.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det ikke fremgår af røntgenundersøgelsen fra den 22. marts 2018, om undersøgelsen er foretaget i liggende eller stående stilling. Stående optagelser er en forudsætning for at vurdere, om patienten har hoftedysplasi, det vil sige en medfødt fejl i hofteskålen. Liggende billeder kan få det til at se ud som om, at patienten har hoftedysplasi, og giver derfor ikke et retvisende billede. Det er styrelsens vurdering, at når der sammenlignes med tidligere foretagen billeddiagnostisk undersøgelse, som er angivet til at være foretaget i stående stilling, at røntgenundersøgelsen fra den 22. marts 2018 er foretaget i liggende stilling.

Styrelsen kan oplyse, at det på baggrund af de symptomer og det kliniske billede som patienten fremkommer med, er den henvisende instans’ ansvar at angive på hvilken indikation undersøgelsen skal foretages samt hvilken type billeddiagnostisk undersøgelse, der ønskes. Hertil er det den billeddiagnostiske afdelings ansvar at foretage den billeddiagnostiske undersøgelse, der er anmodet om i henvisningen, såfremt denne er egnet til at be- eller afkræfte den tilstand, som den henvisende instans ønsker undersøgt. Der kan derfor forekomme tilfælde, hvor den billeddiagnostiske afdeling på baggrund af henvisningen og henvisende instans’ valgte undersøgelse, anbefaler en anden undersøgelse end den, der er anmodet om, men som udgangspunkt foretages den undersøgelse, der er henvist til.

  • at idet det er styrelsens vurdering, at røntgenundersøgelsen den 22. marts 2018 er foretaget liggende, er der ikke grundlag for at udtale sig om, hvorvidt det på undersøgelsen kunne konstateres, om havde hoftedysplasi. Henset til, at der i henvisningen var angivet en mistanke om eventuel hoftedysplasi, burde Radiologisk Afdeling have anbefalet, at røntgenundersøgelsen blev foretaget stående, eventuelt ved at genindkalde . Det er derfor styrelsens vurdering, at Radiologisk Afdeling ikke foretog en relevant røntgenundersøgelse og beskrivelse den 22. og 25. marts 2018.  
  • at Radiologisk Afdeling har noteret vinkelangivelser i deres beskrivelse af røntgenundersøgelsen. Vinklerne fortæller noget om ledskålens dække af lårbenshovedet, og er til brug for den videre vurdering af eventuelle behandlingstiltag. Idet det ikke er en radiologisk afdelings opgave at vurdere eventuelle behandlingstiltag ud fra de foretagne billeder, men derimod den behandlende og henvisende instans’ opgave at vurdere, om der på baggrund af de billeddiagnostiske undersøgelser, i kombination med de kliniske fund, skal ske behandling, er det styrelsens vurdering, at Radiologisk Afdeling ikke kan kritiseres for ikke at have foretaget yderligere undersøgelser på baggrund af de angivne vinkelangivelser i beskrivelsen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 22. marts og den 25. marts 2018 på Radiologisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed