Operationstid i strid med de maksimale ventetider

Konferencebeslutning om behandling til en udredt kræftpatient skal sidestilles med modtagelsen af en henvisning til behandling. Patienten skulle derfor efter de maksimale ventetider tilbydes operation senest 28 dage efter konferencen.

Sagsnummer:

21SFP104

Offentliggørelsesdato:

1. oktober 2021

Juridisk tema:

Hurtig behandling af kræft- og hjertesygdomme

Kategori:

Patientrettigheder

Region har handlet i strid med reglerne om maksimale ventetider.

Det betyder, at du ikke blev tilbudt en operation inden for de maksimale ventetider.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke blev tilbudt en operation inden for de maksimale ventetider.

Vi tager ikke stilling til den lægefaglige vurdering. Det betyder, at vi ikke tager stilling til, om du blev tilbudt den rigtige undersøgelse eller den rigtige behandling, herunder om det var korrekt i december 2018 at afvise henvisningen fra din praktiserende læge om fremrykning af CT-kontrolscanningen. Denne del af klagen er behandlet på sagen med sagsnummer .

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

I december 2016 blev du opereret for tyktarmskræft efterfulgt af et forløb med forebyggende kemobehandling i foråret 2017. 

I december 2017 var du til en planlagt 1-års CT-kontrolscanning, som viste normale forhold. Den næste kontrolscanning blev derfor planlagt til december 2019.

Den 4. december 2019 fik du foretaget den planlagte 3-års CT-kontrolscanning af brystkassen og maven på Røntgenafdelingen, Sygehus A.

Den 9. december 2019 forelå scanningsresultatet, som påviste en levermetastase.

Den 10. december 2019 blev scanningsresultatet vurderet på en multidisciplinær teamkonference på Kirurgisk Afdeling. Det blev her besluttet, at du skulle henvises til videre vurdering på en tumorkonference på Sygehus B med henblik på en formodet operation og efterfølgende kemoterapi.

Den 13. december 2019 var du til samtale på Kirurgisk Afdeling, hvor du blev informeret om scanningsfundet og det videre forløb. Du samtykkede til planen, og du blev senere samme dag henvist til Sygehus B.

Den 17. december 2019 blev det vurderet på en multidisciplinær tumorkonference på Sygehus B, at du kunne tilbydes en operativ leverresektion. Operationen blev planlagt til den 15. januar 2020. Der blev hertil anbefalet en kikkertundersøgelse af tyktarmen (koloskopi), hvis du ikke havde fået foretaget en sådan undersøgelse for nyligt. Der blev derfor sendt en henvisning tilbage til Sygehus A, hvoraf det fremgik, at de skulle informere dig om den tilbudte operation i leveren samt foretage den anbefalede kikkertundersøgelse af tyktarmen.

Den 18. december 2019 kontaktede Kirurgisk Afdeling dig telefonisk og informerede dig om konferencebeslutningen. Du fastholdt dit samtykke til planen, og Kirurgisk Afdeling henviste dig senere samme dag til operation på Sygehus B. Den anbefalede koloskopi blev planlagt til den 23. december 2019. Det blev i den forbindelse noteret, at koloskopien blot kunne udsættes til efter nytår, hvis Sygehus B mod forventning kunne tilbyde dig en tidligere tid til operation.

Den 20. december 2019 ringede du til Kirurgisk Afdeling, da du var frustreret over, at du først havde fået en tid til samtale på Sygehus B, den 10. januar 2020. Du blev oplyst om, at det aktuelt ikke var muligt at fremrykke din tid, men at du ville få besked, hvis din tid kunne fremrykkes.

Den 23. december 2019 fik du foretaget den anbefalede koloskopi på Kirurgisk Afdeling, Sygehus A. Du fik fjernet en lille polyp under indgrebet, som i øvrigt viste normale forhold.

Den 8. januar 2020 var du til samtale på Mave- og Tarmkirurgisk Afdeling på Sygehus B. Du blev informeret om den planlagte operation med leverresektion, som du gav dit informerede samtykke til.

Den 13. januar 2020 var du til journaloptagelse og anæstesitilsyn forud for din operation, og den 15. januar 2020 blev du opereret som planlagt.

Du blev den følgende dag henvist til adjuverende kemoterapi på Onkologisk Afdeling på Sygehus A.

Du har oplyst, at du er uforstående over, at der gik over en måned fra scanningen den 4. december 2019 til den første planlagte samtale på Sygehus B den 8. januar 2020. Du mener, at samtalen på Sygehus A den 13. december 2019 lige så godt kunne have fundet sted på Sygehus B. Hvis dette var sket, havde det sandsynligvis været muligt at operere dig inden jul/nytår. Du og din familie havde herved kunnet undgå en belastende måned med unødig ventetid.

BEGRUNDELSE

Reglerne om maksimale ventetider ved behandling af kræft

Der er maksimale ventetider for behandling af patienter, der er henvist til undersøgelse eller behandling for en livstruende kræftsygdom.

Reglerne om maksimale ventetider handler om ventetiden på bestemte dele af undersøgelsen og behandlingen. Reglerne handler derimod ikke om længden af det samlede undersøgelses- og behandlingsforløb. Den samlede ventetid før den egentlige kræftbehandling er derfor ikke omfattet af reglerne om maksimale ventetider. Reglerne svarer heller ikke altid til de mål for ventetider, som findes i Sundhedsstyrelsens kræftpakker. Det er fordi et kræftpakkeforløb ikke er en patientrettighed. Pakkeforløbet er en lægefaglig målsætning for, hvordan behandlingen af en kræftpatient bør være.

Operation

En operation for kræft skal ske inden for 14 dage fra patienten har givet samtykke til operationen. Operationen skal også tilbydes senest 28 dage fra sygehuset har modtaget henvisningen.

En beslutning ved en multidisciplinær teamkonference om et konkret behandlingstilbud til en patient skal sidestilles med modtagelse af en henvisning til behandling, hvis patienten har afsluttet relevant udredning.

Vi vurderer, at du ikke blev tilbudt operation inden for de maksimale ventetider.

Vi har lagt vægt på:

 • at du gav samtykke til operationen ved samtalen den 8. januar 2020.
 • at du blev opereret den 15. januar 2020. Det er mindre end 14 dage fra du gav samtykke
 • at konferencebeslutningen den 17. december 2019 om at tilbyde dig operation skal sidestilles med en henvisning til behandling.
 • at det ikke har betydning for beregningen af fristen, at Sygehus B tilbagehenviste dig, for at Sygehus A kunne informere dig om konferencebeslutningen.
 • at det ikke har betydning for beregningen af fristen, at du på samme konference blev anbefalet en koloskopi, da denne ikke havde indflydelse på tilbuddet om operation den 15. januar 2020.
 • at operationsdatoen derfor lå mere end 28 dage fra henvisningstidspunktet.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om maksimale ventetider.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 5, om maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme efter § 88 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 88 om maksimale ventetider

Bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme:

 • § 1, stk. 1, om den omfattede patientgruppe
 • § 2, stk. 1, nr. 1-5, om tidsfristerne for iværksættelse af forundersøgelse eller behandling

Vejledninger

Vejledning nr. 9259 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdomme.