Overset graviditet uden for livmoderen

Hospital får kritik for ikke at foretage tilstrækkelig undersøgelse for graviditet uden for livmoderen af en kvinde, der var gravid i 7. uge og havde mavesmerter. Vaginal blødning og mavesmerter er typiske symptomer på graviditet uden for livmoderen.

Sagsnummer:

21SFP107

Offentliggørelsesdato:

15. oktober 2021

Speciale:

Akutmedicin, Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler, Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Akutmodtagelsen den 20. juli 2020.

Der gives ikke kritik til:

  • Lægeklinikken, for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen på var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutmodtagelsen, , den 20. juli 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog tilstrækkelig behandling henset til sine symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. juli 2020 henvendte 31-årige sig på Akutmodtagelsen, , idet hun havde mavesmerter. Smerterne var diffuse og lokaliseret i den øverste del af maven. Symptomerne var startet to døgn forinden som diffuse mavesmerter, diarre og opkastninger. Symptomerne var bedret, siden de startede. var gravid i 7. uge og var bekymret for graviditeten.

blev henvist til at kontakte 1813 eller sin praktiserende læge med henblik på at få en henvisning til en gynækolog.

Det blev efterfølgende i forbindelse med undersøgelse andetsteds konstateret, at havde en graviditet uden for livmoderen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke modtog tilstrækkelig undersøgelse og behandling af sin tilstand, idet det burde være overvejet, om der var tale om en graviditet uden for livmoderen, der krævede en akut gynækologisk vurdering, henset til hendes symptomer i form af diffuse mavesmerter lokaliseret i den øverste del af maven, diarre og opkastninger, sammenholdt med, at hun var gravid i 7. uge. Videre burde der have været foretaget en objektiv undersøgelse af samt måling af vitale værdier, herunder navnlig blodtryksmåling, der er en vigtig parameter for diagnosticering af vigtige graviditetsrelaterede komplikationer.

Styrelsen kan hertil oplyse, at de typiske symptomer på graviditet uden for livmoderen er mavesmerter og/eller vaginalblødning. Tilstanden opstår typisk 6.-8. uger efter sidste menstruation. Smerter er hovedsymptomet og er oftest tilstede i den side, hvor graviditeten sidder, men de kan også være diffuse. Andre symptomer er kvalme og svimmelhed, ligesom smerter ved vandladning og afføring også kan være til stede.

  • at burde have henvist til en gynækologisk undersøgelse og ikke opfordret hende til at kontakte (lægevagten) eller sin praktiserende læge for at blive henvist.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 20. juli 2020 på , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægeklinikken, , den 20. juli 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog tilstrækkelig behandling henset til sine symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. juli 2020 kontaktede 31-årige telefonisk Lægeklinikken, , idet hun havde mavesmerter. Smerterne var startet to dage forinden, og hun havde samtidig haft kvalme, diarre og opkast. var gravid i 7. uge. Hun havde ingen vaginal blødning.

blev henvist til en akut skanning hos en gynækolog samme dag.

Det blev efterfølgende i forbindelse med undersøgelse andetsteds konstateret, at havde en graviditet uden for livmoderen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægeklinikken, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at modtog tilstrækkelig behandling, idet hun blev henvist til en gynækologisk undersøgelse samme dag på baggrund af de symptomer, hun havde, herunder diarre, kvalme, opkast og mavesmerter gennem de seneste to dage, ligesom hun oplyste, at hun var gravid i 7. uge. Der blev således reageret relevant på s symptomer, idet hun blev henvist akut til relevant undersøgelse.

Styrelsen kan hertil oplyse, at de typiske symptomer på graviditet uden for livmoderen er mavesmerter og/eller vaginalblødning. Tilstanden opstår typisk 6.-8. uger efter sidste menstruation. Smerter er hovedsymptom og oftest tilstede i den side, hvor graviditeten sidder, men de kan også være diffuse. Andre symptomer som kvalme, svimmelhed, smerter ved vandladning og afføring kan også være til stede.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 20. juli 2020 i Lægeklinikken, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed