Utilstrækkelig rensning af sår

Sygehus får kritik for at rense en større infektion efter en brokoperation ved brug af sprøjte og kanyle samt for at genanlægge et kunststofnet (mesh) fire dage efter fjernelse af det tidligere net pga. en større infektion i operationsområdet.

Sagsnummer:

21SFP108

Offentliggørelsesdato:

15. oktober 2021

Speciale:

Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • , for behandlingen på Kirurgisk Afdeling den 6. og den 14. november 2018.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Kirurgisk Afdeling, , i perioden fra den 31. oktober til den 20. november 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at operationen den 31. oktober 2018 ikke blev udført på relevant vis.
 • at ikke modtog en sundhedsfaglig forsvarlig behandling under indlæggelsen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 31. oktober 2018 var 39-årige indlagt på Kirurgisk Afdeling, , hvor hun fik foretaget en operation for navlebrok, som hun også tidligere var opereret for. Hun blev efter operationen udskrevet med information om postoperative smerter, ligesom hun fik udleveret Paracetamol og Ibumetin.

Den 6. november 2018 blev indlagt via sin praktiserende læge grundet mistanke om en infektion ved operationssåret. Samme aften fik foretaget en operation, hvor en ansamling af ca. 130 ml gammelt blod efter den tidligere operation blev tømt, og der blev indlagt et kunststofnet (mesh). Hun blev opstartet i antibiotisk behandling efter operationen, og udskrevet den følgende dag.

Den 9. november 2018 blev genindlagt og opstartet i intravenøs behandling med Cefuroxim på grund af positiv dyrkning af blodet. Der blev bestilt en ny CT-scanning og blodprøver. Dagen efter blev der foretaget en operation, hvor kunststofnettet blev fjernet, og der blev opstartet VAC-behandling.

Den 12. november 2018 blev såret undersøgt, og såråbningen blev udvidet og skyllet. Der blev herefter anlagt ny VAC, ligesom skulle fortsætte i antibiotisk behandling med Cefuroxim.

Den 14. november 2018 blev der foretaget endnu en operation, hvor VAC-behandlingen blev afsluttet, såret lukket, og der blev anlagt et kunststofnet oven på syningen. Efter operationen blev der ordineret antibiotika. Dagen efter blev der anlagt en ultralydsvejledt blokade i bugvægens muskler (TAP-blokade), idet havde en del smerter. 

Den 16. november 2018 blev kunststofnettet fjernet operativt, og VAC-behandlingen blev genoptaget, idet der igen var tegn på en infektion. Den 19. november 2018 blev VAC-behandlingen afsluttet, og huden blev lukket uden net. Dagen efter blev udskrevet. Hun skulle ved udskrivelsen fortsætte den antibiotiske behandling i yderligere to dage og opsøge sin praktiserende læge ved nye gener.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling, , for dele af behandlingen i perioden fra den 31. oktober til den 20. november 2018.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at navlebrok opstår som følge af en svaghed i bugvæggens muskulatur omkring navlen, hvor indholdet fra bughulen presses frem gennem defekten. Operationen for navlebrok foretages enten som en kikkertoperation eller en åben operation
 • at operationen den 31. oktober 2018 blev udført på korrekt vis og i overensstemmelse med gældende retningslinjer, idet broksækken ved den åbne operation blev løsnet og fjernet. Herefter blev defekten lukket og forstærket med et kunststofnet (mesh). Efterfølgende blev der på korrekt vis givet antibiotika som engangsdosis 
 • at det var relevant og i overensstemmelse med retningslinjerne, at bugvæggen ved operationen den 31. oktober 2018 blev forstærket med et kunststofnet, idet defekten i bugvæggen var 2,5 cm, og at det er almindelig praksis, at bugvæggen skal forstærkes ved defekter større end 2 cm
 • at blev genindlagt den 6. november 2018, og at der under denne indlæggelse blev foretaget tilstrækkelige observationer, herunder daglige målinger af puls, blodtryk, temperatur og iltmætning i blodet. Derudover blev der på indlæggelsestidspunktet relevant foretaget en klinisk vurdering, der blev supplereret med blodprøver og en CT-scanning på mistanke om dannelse af en byld
 • at det ved operationerne den 10. og den 16. november 2018 var relevant at anlægge VAC, der er en særlig vaccum-bandage, der ved hjælp af et svagt sug fjerner væske og bakterier fra såret.

Styrelsen kan hertil oplyse, at man ofte ved behandling af operationssår med tegn på alvorlig infektion vælger at anlægge VAC. VAC-behandling fremmer ofte helingen af et sår, og kan være med til at forkorte behandlingstiden for patienten.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling, , for behandlingen den 6. og den 14. november 2018.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at blev genindlagt den 6. november 2018 med feber og rødme svarende til et område på 10x15 centimeter ved operationsområdet efter operationen den 31. oktober 2018, og at der ved den kliniske undersøgelse blev beskrevet en knitrende fornemmelse (krepitation), som opstår ved luftdannelse i vævet, hvis der er infektion i området. Der blev herefter foretaget en CT-scanning, der viste tegn på en byld
 • at der herefter blev foretaget en operation med henblik på at udtømme blodansamlingen ved brug af en sprøjte og kanyle, men at denne behandling ikke var sundhedsfaglig tilstrækkelig, idet det fremgår, at det ikke var hele den inficerede ansamling, der blev fjernet ved udtømningen med sprøjte og kanyle. Styrelsen har hertil lagt vægt på, at det er vigtigt, at hele den inficerede blodansamling fjernes, og at området herefter skylles og renses grundigt, så det er sikret, at alt inficeret væv er fjernet
 • at under operationen den 31. oktober 2018 fik anlagt et kunststofnet til at styrke bugvæggen, og at dette blev fjernet igen ved operationen den 10. november 2018 grundet en alvorligt infektion
 • at den 14. november 2018 på ny blev opereret, hvor et nyt kunststofnet blev indlagt, førend såret blev lukket
 • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt at indsætte et nyt kunststofnet allerede fire dage efter at have fjernet det tidligere kunststofnet grundet en alvorlig infektion. Behandlingen burde i stedet have bestået i fortsat rensning af det inficerede sår samt fortsat VAC-behandling, indtil såret var rent, hvorefter såret skulle lukkes uden et nyt kunststofnet
 • at det ikke var sundhedsfagligt korrekt at indsætte et nyt kunststofnet allerede efter fire dage i en patient, der netop var behandlet for en alvorlig infektion.

Styrelsen kan hertil oplyse, at et kunststofnet indsættes for at styrke bugvæggen og mindske risikoen for fornyet brok, hvorfor det kan være relevant at indlægge et nyt kunststofnet, hvis det første er fjernet grundet infektion. Men at et nyt kunststofnet, ifølge både nationale og internationale retningslinjer, først skal indsættes 6 til 9 måneder efter det første er fjernet. Det skyldes, at det skal sikres, at operationsområdet er helt rent og uden bakterievækst efter den tidligere infektion. Indsætter man et nyt net og lukker operationssåret for tidligt, er risikoen for fornyet infektion meget stor.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 6. og den 14. november 2018 på Kirurgisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed