Manglende reaktion på hovedtraume hos ældre mand

Vagtcentral og hjemmepleje får kritik for manglende handling, observation og ansvar for 77-årig hørehæmmet mand med hovedtraume og åndedrætsbesvær.

Sagsnummer:

21SFP111

Offentliggørelsesdato:

28. oktober 2021

Speciale:

Akutmedicin, Hjemmesygepleje

Faggruppe:

Sygeplejersker

Behandlingssted:

Præhospital indsats, Hjemmepleje/plejehjem

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

 • , Region , for behandlingen den april 2020.
 • Hjemmeplejen , Kommune, for behandlingen den 25. april 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , Region , den 25. april 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev reageret på henvendelsen på sundhedsfaglig forsvarlig vis, herunder at der ikke blev sendt en ambulance.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 25. april 2020 kontaktede en forbipasserende , Region , idet 77-årige var faldet og havde fået en flænge over næsen, som gabte. Kommunikationen mellem og skadesstedet var vanskelig, idet havde meget dårlig hørelse og helst ville hjem til sig selv. aftalte med den forbipasserende, at de skulle ringe til et andet behandlingssted, når han var kommet hjem, og der var kommet mere ro på situationen.

Det følger af klagen, at afgik ved døden få dage senere.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , Region , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at var faldet på gaden, og havde fået en flænge over næsen og et skadet øjenbryn. Han var tunghør og fremtrådte forvirret, og det var derfor ikke muligt at få afklaret, om havde været bevidstløs, eller om han fik blodfortyndende medicin. Der var en del forvirring på skadestedet, og det var meget svært at få præcise oplysninger om, hvordan havde det, idet han var uklar, og idet han oplyste, at han ikke ville på hospitalet, da han var bekymret for sin hund, der var løbet væk.
 • at der ved modtagelse af 112 opkald på , visiteres efter Dansk Indeks for Akuthjælp. Der visiteres efter hastegrader, hvor Hastegrad A er de akutte tilstande, som vurderes at være potentielt livstruende, B er hastende tilstande, som vurderes ikke at være akut livstruende, C er ikke akutte tilstande, men med behov for observation og behandling i ambulance, D er liggende befordring uden behov for observation eller behandling undervejs, og E omfatter tilstande, hvor der iværksættes anden hjælp, eksempelvis taxi, egen befordring, henvisning til vagtlæge, sundhedsfagligt råd eller lignende.
 • at der i visitationen bør tages forbehold for særlige forhold såsom kommunikationsvanskeligheder, og at personen, der foretager opkaldet, ikke er i stand til at samarbejde.
 • at det er vigtigt at få afklaret patientens tilstand, hvilket ikke var muligt med . Der var meget forvirring på skadestedet, det var svært at få op at stå, han fik åndenød ved mobilisering, og han var meget tunghør, hvilket gjorde kommunikationen vanskelig, og der burde således have været sendt en ambulance med kørsel B til at vurdere hans tilstand.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 25. april 2020 på , Region , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Hjemmeplejen , Kommune, den 25. april 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog pleje ved hjemmebesøget, herunder at der ikke blev reageret på, at han ikke åbnede døren.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 25. april 2020 blev Hjemmeplejen , Kommune, kaldt ud til , idet han tidligere på dagen var faldet og havde fået en flænge over næsen, som gabte, og som gik ind til knoglen. En forbipasserende havde ringet 112, men der var ikke blevet sendt en ambulance, da ikke ville på hospitalet.

var kendt med meget dårlig hørelse, men var ikke kendt af Hjemmeplejen . Ved besøget åbnede han ikke døren, og Hjemmeplejen aftalte med naboen, at de skulle holde øje med ham og kontakte den praktiserende læge, såfremt det blev nødvendigt.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Hjemmeplejen , Kommune, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at Hjemmeplejen ved besøget kunne høre, at var tilstede i sin bolig, men han åbnede ikke døren, og man kunne ikke se ham. Det blev herefter aftalt med naboen, at denne skulle observere situationen og tage kontakt til den praktiserende læge, hvis der opstod behov herfor.
 • at ved faldet havde pådraget sig en skade i hovedet, og naboen havde observeret, at han havde åndedrætsbesvær, hvorfor det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt at overlade ansvaret for den videre observation til naboen. En hovedskade med efterfølgende åndedrætsbesvær burde have givet anledning til, at Hjemmeplejen havde været opmærksom på en eventuel risiko for en akut kritisk situation, som krævede øjeblikkelig behandling. Hjemmeplejen burde derfor have ageret i henhold til den lokale instruks og have tilkaldt 112 med henvisning til, at ved et fald tidligere på dagen havde pådraget sig et hovedtraume, og at der af naboen var observeret besværet respiration, og at han nu ikke åbnede døren.
 • at det fremgik, at ikke selv ønskede at komme på hospitalet i forbindelse med faldet og heller ikke ønskede, at naboen efterfølgende formidlede kontakt til et andet behandlingssted. I forbindelse med akut opstået hovedtraume skal en autoriseret sundhedsperson imidlertid udvise opmærksomhed, idet den manglende hjælp kan være livstruende hos en borger med et kendt hovedtraume.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som Hjemmeplejen , Kommune, modtog den 25. april 2020 hos Hjemmeplejen , Kommune, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Vejledninger

Dansk Indeks for Akuthjælp