Mangelfuld plastbehandling

Tandlægeklinik får kritik for mangelfuld prognosevurdering og plastbehandling af en tand og for ikke at undersøge, om der var tale om bihulebetændelse, og om der dermed var et tilstrækkeligt diagnostisk grundlag, før der blev ordineret antibiotika.

Sagsnummer:

21SFP116

Offentliggørelsesdato:

3. november 2021

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • for behandlingen den 15. september og den 11. november 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 15. september til den 11. november 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke modtog relevant og tilstrækkelig behandling.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 15. september 2020 fik 51-årige foretaget en plastfyldning på tyggefladen og distalfladen (fladen, der vender bagud i tandbuen) af anden store kindtand i venstre side af underkæben (-7) ved , idet han havde et hul i tanden.

Ved konsultationer den 13. og den 27. oktober 2020 fik foretaget ny fyldningsbehandling af kindtanden -7, idet han oplevede fornyede smerter fra tanden. Den 13. oktober 2020 blev der foretaget en fyldning af tandens tyggeflade. Det blev ved konsultationen vurderet, at den tidligere plastfyldning var utilstrækkelig. Den 27. oktober 2020 blev distalfladen plastbehandlet. Videre blev informeret om, at der var tale om en omfattende fyldning med risiko for, at der senere ville blive behov for at foretage en rodbehandling af tanden.

Den 11. november 2020 mødte op på tandlægeklinikken, idet han havde meget ondt i tanden -7 med smerter, der udstrålede til øret. Tanden -7 blev rodbehandlet, idet det blev vurderet, at havde tandnervebetændelse. Der blev taget to røntgenbilleder af tanden under rodbehandlingen. Desuden fik en recept på antibiotika mod bihulebetændelse.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden, forud for klageperioden og efterfølgende røntgenbilleder af 29. marts 2021.

Styrelsen har ud fra røntgenbilleder taget den 25. august 2020 vurderet, at kindtanden -7 manglede kæbeknogle ind mod distalfladen (fladen, der vender bagud i tandbuen), samt at kindtandens rod havde en nedbrudt overflade. Dog kan det ikke ud fra sagens materiale afvises, at kindtanden -7 var bevaringsværdig.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen den 15. september og den 11. november 2020.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der burde være foretaget en røntgenundersøgelse af kindtanden -7 forud for påbegyndelse af plastbehandlingen den 15. september 2020 for at sikre, at der var tilstrækkeligt grundlag for at vurdere tandens prognose, idet kindtanden på røntgenbilleder fra den 25. august 2020 fremstod med en forringet prognose henset til tilstanden af kæbeknoglen og tandroden. Dermed blev der ikke foretaget en relevant røntgenundersøgelse af s kindtand -7 med henblik på en prognosevurdering.
 • at plastfyldningen af kindtanden -7 den 15. september 2020 ikke blev udarbejdet på tilstrækkelig vis, idet det fremgår af røntgenbilleder af 13. oktober 2020, at plastfyldningen havde en dårlig kanttilslutning og et fyldningsoverskud (for meget fyldningsmateriale til det behandlede hul). Fyldningen havde dermed en dårlig prognose for holdbarhed og ville være sværere at renholde.
 • at der ikke var indikation for ordination af Primcillin (antibiotika) ved behandlingen den 11. november 2020, idet ikke udviste symptomer på bihulebetændelse, og idet der burde være foretaget en objektiv undersøgelse med henblik på at diagnosticere bihulebetændelse forud for ordinationen af Primcillin. Dermed var der ikke et tilstrækkeligt diagnostisk grundlag for ordinationen af Primcillin.

  Styrelsen kan oplyse, at symptomerne på bihulebetændelse omfatter dunkende og/eller trykkende smerter i overkæben, eventuelt med udstråling til tænderne i overkæben. Bihulebetændelse kan undersøges klinisk ved at få en patient til at ændre hovedets stilling, idet smerterne ved bihulebetændelse ændres ved at bøje hovedet 90 grader fremad, da dette medfører, at betændelsen flytter sig i bihulen. Desuden kan mistanken om bihulebetændelse underbygges ved at banke let på tænderne i overkæben, og i nogle tilfælde kan et røntgenbillede af tænderne i overkæben vise væske og/eller betændelse i bunden af bihulen.

  Styrelsen kan videre oplyse, at Primcillin ikke har effekt over for tandnervebetændelse.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 15. september og den 11. november 2020 hos , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for den øvrige behandling.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det var tandlægefagligt forsvarligt, at der blev lavet en midlertidig plastfyldning til erstatning for den tabte del af plastfyldningen af kindtanden -7 den 13. oktober 2020 og givet tid til en færdigbehandling, idet det ikke var muligt at omlave hele plastfyldningen samme dag grundet tidspres.
 • at der på relevant vis blev foretaget en udskiftning af plastfyldningen i kindtanden -7 den 27. oktober 2020, idet den tidligere plastfyldning, der blev lavet den 15. september 2020, ikke var tilstrækkelig. Det var tilstrækkeligt at udskifte plastfyldningen og informere om, at det kunne blive nødvendigt med en rodbehandling af tanden på et senere tidspunkt, da der var tale om en omfattende fyldning. Der var ikke indikation for at foretage en rodbehandling på dette tidspunkt, da det ikke var tydeligt, om s smerter skyldtes irritation i tandnerven efter plastfyldningen eller en betændelsestilstand i tandnerven, der krævede en rodbehandling.
 • at der blev foretaget en relevant og tilstrækkelig rodbehandling ved s henvendelser med smerter fra kindtanden -7 den 11. november 2020, idet der blev konstateret tandnervebetændelse i kindtanden. Hermed blev der på baggrund af en konkret diagnose foretaget en rodbehandling af kindtanden -7.

Styrelsen kan oplyse, at tandnervebetændelse alene kan behandles ved rodbehandling eventuelt i kombination med en antibiotikakur.

Den omstændighed, at der forekom komplikationer ved plastbehandlingen af kindtanden -7, og at samme tand senere havde behov for en rodbehandling, er ikke ensbetydende med, at behandlingerne den 13. og 27. oktober 2020 ikke blev udført i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, idet kindtanden -7 generelt havde en forringet prognose som følge af manglende kæbeknogle ind mod distalfladen, samt at kindtandens rod havde en nedbrudt overflade.

Styrelsen finder på den baggrund, at den øvrige behandling, som modtog i perioden fra den 13. oktober til den 11. november 2020 hos , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed