Samtale med socialrådgiver ej behandling

Samtalen med en socialrådgiver i psykiatrien vedrørte en udlændingeretlig problemstilling og var derfor ikke behandling efter sundhedsloven. Regionen havde derfor ikke hjemmel til at opkræve gebyr for tolkebistand efter reglen i sundhedsloven.

Sagsnummer:

21SFP117

Offentliggørelsesdato:

10. november 2021

Juridisk tema:

Tolkebistand

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Region :

• om gebyr for tolkebistand.

Regionen har handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

Det betyder, at du ikke skal betale for tolken.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

• at du skulle betale for en tolk.

SAGSFREMSTILLING

Den 20. november 2020 var du til en samtale med en socialrådgiver på .

Den 20. januar 2021 fik du en regning for tolkebistand ved samtalen.

Din samlever har oplyst, at du aldrig har benyttet dig af tolk, og at du ikke blev informeret om, at der ville komme en tolk til samtalen i , hvor du skulle tale med en sagsbehandler. Du har tidligere været indlagt på s åbne psykiatriske afdeling, ligesom du har været i et langt behandlingsforløb i psykiatrien, og du har aldrig benyttet dig af tolk.

Regionen har oplyst, at du var ny i deres team, og de kendte dig dårligt. Det var en samlet vurdering, at der var behov for en tolk for at undgå misforståelser på grund af fælles sproglige udfordringer med dansk, engelsk og polsk. På grund af sværhedsgraden af det stof, der indgik i samtalen, var der også behov for engelsk tolkebistand fra psykiatriens side.

Det fremgår af din journal, at der under samtalen med socialrådgiveren blev drøftet et brev om opholdstilladelse, som du havde modtaget fra Udlændingestyrelsen. Socialrådgiveren henviste dig til Retshjælp, hvor der er mulighed for at få gratis juridisk rådgivning.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tolkebistand

Regionen skal sørge for en tolk til personer, som har behov for det til behandling hos praktiserende læge, speciallæge og på sygehus.

Behandling efter sundhedsloven omfatter undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Regionen opkræver normalt et gebyr for tolkebistand til patienter, der har boet i Danmark i mere end 3 år, når en tolk er nødvendig. Nogle persongrupper skal dog ikke betale gebyr.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke skal betale gebyr for tolkebistand.
Vi har lagt vægt på:

• at samtalen vedrørte bistand til en udlændingeretlig problemstilling.

• at en sådan samtale ikke er behandling efter sundhedsloven.

• at regionen derfor ikke havde hjemmel til at opkræve gebyr for tolkebistand efter reglerne i sundhedsloven.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 17. februar 2021 (faktura af 20. januar 2021) om gebyr for tolkebistand.

Forvaltningsretlige regler om klagevejledning

I en skriftlig afgørelse skal der normalt være en klagevejledning, hvis der kan klages over afgø-relsen. Det skal fremgå, hvem man kan klage til, hvordan man klager, og hvad fristen er.

Manglende eller ukorrekt klagevejledning betyder ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. En eventuel klagefrist vil dog først løbe fra korrekt klagevejledning er modtaget.

Vi vurderer, at regionen ikke har givet korrekt klagevejledning.

Vi har lagt vægt på:

• at faktura af 20. januar 2021 var en afgørelse i forvaltningslovens forstand.

• at afgørelsen trådte i kraft den 17. februar 2021. Klagefristen skal derfor regnes fra den dag.

• at afgørelsen ikke indeholdt en korrekt klagevejledning, fordi der ikke fremgår korrekt frist.

• at korrekt klagevejledning ville være, at du kunne klage digitalt til Styrelsen for Patientklager inden for 4 uger, efter at regionens afgørelse trådte i kraft.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser
Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):
• § 6, stk. 1, nr. 1, om tolkebistand efter § 50 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:
• § 5 om behandling
• § 50 om tolkebistand

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:
• § 25 om klagevejledning

Bekendtgørelse nr. 855 af 23. juni 2018 om tolkebistand efter sundhedsloven:
• § 1 om ret til tolkebistand efter lægens skøn
• § 2, stk. 1, om gebyr for tolkebistand ved mere end 3 års bopæl i Danmark
• § 2, stk. 7, om indberetning af anvendt tolkebistand