Risikopatient havde ret til specialtandpleje

Borger havde ret til specialtandpleje, da han, som følge af angst og manglende effekt af lokalbedøvelse, havde behov for behandling i fuld narkose. Narkosebehandlingen kunne ikke udføres i privat praksis på grund af borgerens almene helbredstilstand.

Sagsnummer:

21SFP118

Offentliggørelsesdato:

3. november 2021

Juridisk tema:

Specialtandpleje

Behandlingssted:

Øvrige kommunale behandlingstilbud

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen ændrer afgørelsen fra Kommune:

 • om afslag på specialtandpleje.

Kommunen har handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

Det betyder, at du havde ret til specialtandpleje.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på specialtandpleje.

SAGSFREMSTILLING

Den 9. januar 2019 modtog kommunen din ansøgning om specialtandpleje efter henvisning fra . Det fremgår af ansøgningen, at du har angst, forhøjet blodtryk og diabetes.

Det fremgår også, at du har behov for at blive behandlet i fuld narkose, fordi du er resistent over for lokalbedøvelse. Det er dog for risikabelt at behandle dig under fuld narkose i privat regi, fordi du har et stort medicinforbrug.

Den 22. februar 2019 gav kommunen dig afslag på specialtandpleje. Kommunen vurderede, at du ikke tilhørte målgruppen for specialtandpleje, fordi diabetes, forhøjet blodtryk og tandlægeskræk er generelle lidelser. Kommunen lagde også vægt på, at det ikke var dokumenteret, at du er resistent over for lokalbedøvelse. Du blev vejledt om, at du kunne klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Vi har lagt til grund, at du efterfølgende tog kontakt til kommunen, hvor du var uenig i afgørelsen.

Den 6. juni 2019 blev du telefonisk kontaktet af kommunen, hvor de oplyste dig om, at de fastholdt deres afgørelse, og vejledte dig om, at du kunne klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du har oplyst, at du har ansøgt om specialtandplejen, da du ikke kan modtage behandling med lokalbedøvelse, men skal behandles i fuld narkose.

Din datter har oplyst, at du modtager førtidspension, fordi du har svær social angst og depression. Hun har også oplyst, at den manglende effekt af lokalbedøvelse har forværret din angst for at gå til tandlæge og generelt at få udført indgreb, der kræver bedøvelse.

Din datter har efterfølgende indsendt supplerende materiale med henblik på at dokumentere din generelle helbredstilstand samt din manglende effekt af lokalbedøvelse.

Det fremgår af oplysningerne, at du tidligere har fået anlagt en stent i et blodkar til hjertet. Du er derfor i blodfortyndende medicinsk behandling med Clopidogrel og Hjertemagnyl og Nitroglycerin spray, som anvendes ved hjertesmerter.

Det fremgår også, at du er i medicinsk behandling for din diabetes og for forhøjet kolesterol.

Det fremgår desuden, at du er i medicinsk behandling mod depression med lægemidlet Venlaflaxin. Du har en BMI på 38, og du er ryger.

Det fremgår af journalnotat af 17. juni 2014 fra Ortopædkirurgisk Afdeling, , at du havde langsomt anslag for lokalbedøvelse i forbindelse med behandling af din fod.

Det fremgår også af journalnotater fra den 1. til den 3. september 2015 fra Medicinsk Sengeafsnit, , at du blev forsøgt smertedækket med smertestillende medicin, men at du fortsat havde stærke smerter.

Det fremgår også, at du den 24. april 2018 blev henvist af din praktiserende læge til Øjenafdelingen på , fordi du ikke havde effekt af lokalbedøvelse i forbindelse med behandling i klinikken.

Det fremgår videre af tandlægenotat af 2. november 2018 fra , at tandlægen ikke kunne tilbyde dig fuld narkose. Klinikkens anæstesilæge vurderede, at det ikke var forsvarligt uden for hospitalsregi på grund af dit medicinindtag. Det fremgår også, at du den 14. november 2018 blev forsøgt lokalbedøvet i klinikken, men at bedøvelsen ikke havde tilstrækkelig effekt.

Kommunen har oplyst, at du den 21. november 2018 blev henvist til , . Henvisningen blev dog afvist, fordi det blev vurderet, at det ikke fremgik af din journal fra , at du havde allergi over for lokalbedøvelse. Afdelingen anbefalede derfor, at du blev henvist til udredning på allergiklinikken på Lungemedicinsk Afdeling.

Vi har i forbindelse med vores sagsbehandling indhentet en sagkyndig vurdering fra en speciallæge i anæstesiologi med henblik på at afklare din helbredsmæssige tilstand.

Vi har på baggrund af denne vurdering lagt til grund, at du er resistent over for lokalbedøvelse.

Vi har også lagt til grund, at du som følge af din fysiske helbredstilstand tilhører ASA gruppe 3.

BEGRUNDELSE

Reglerne om specialtandpleje

Personer med psykisk sygdom og psykisk udviklingshæmmede kan blive tilbudt specialtandpleje, hvis de ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandplejen eller praksistandplejen. Derudover kan visse andre personer med en meget betydelig og varig nedsat funktionsevne også blive tilbudt specialtandpleje.

Personerne har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte også fysiske tillægshandicaps. Det er karakteristisk for målgruppen, at personerne ofte har behov for varig og omfattende sygepleje eller pædagogisk støtte.

Det er oftest nødvendigt at afholde en visitationssamtale for at afklare personens aktuelle tilstand i forhold til funktionsnedsættelser, funktionsniveau og tandplejebehov. Det er i den forbindelse relevant at afklare, om personen kan modtage behandling hos en privatpraktiserende tandlæge, der har speciale i tandlægeskræk. Det kan også være relevant at afklare, om personens helbredstilstand muliggør behandling i fuld narkose (generel anæstesi).

Risiko ved narkosebehandling i praksissektoren for visse patientgrupper

For at kunne lokalbedøve en patient skal lokalbedøvelsen have effekt, og patienten skal kunne tolerere proceduren. Den eneste metode til at teste om lokalbedøvelse har effekt hos en patient er at give lokalbedøvelse og vurdere effekten. Manglende effekt af lokalbedøvelse har ikke nogen sammenhæng med allergi mod det bedøvende lægemiddel.

Hvis en patient på baggrund af tidligere oplevelser med lokalbedøvelse på forhånd er angst og utryg kan det være meget svært at gennemføre en behandling i lokalbedøvelse. I disse tilfælde kan det være nødvendigt at tilbyde behandling i fuld narkose.

Behandling i fuld narkose tilbydes hos visse privatpraktiserende tandlæger og specialtandlæger, som samarbejder med en narkoselæge. Behandlingen udføres af specialiserede sundhedspersoner og med tidssvarende metoder og monitoreringsudstyr. Det er derfor ikke kun personer, der er visiteret til specialtandplejen, som kan modtage tandbehandling i fuld narkose.

Hvis der under narkosebehandlingen i en tandlægeklinik opstår komplikationer eller problemer, vil klinikpersonalet ikke have mulighed for at iværksætte den samme akutte behandling som på et hospital, hvor det faglige og materielle beredskab er større. Det er derfor ikke alle typer patienter, som på forsvarlig vis kan behandles i fuld narkose i en tandlægeklinik.

Patienter, som har behov for behandling i fuld narkose, inddeles i fem forskellige grupper efter den såkaldte ASA-klassifikation (American Society of Anesthesiologists). Inddelingen sker med henblik på at risikovurdere patienterne inden en operation. Gruppe 1 er raske patienter, mens gruppe 5 er patienter med en alvorlig og kompleks helbredstilstand.

Hvis en patient er i ASA gruppe 3, 4 eller 5 og eventuelt er overvægtig og ryger, vil der kunne forventes problemer ved indledningen af bedøvelsen, ligesom der vil være en risiko for komplikationer ved opvågningen. Det vil dermed ikke være sundhedsfagligt forsvarligt at give patienter i ASA gruppe 3 fuld narkose uden at have adgang til hjælp og opvågningsfaciliteter efter operationen. Patienter i disse ASA grupper vil dermed kun kunne behandles i fuld narkose i hospitalsregi.   

Det fremgår af Kommunes hjemmeside, at behandlinger i narkose i specialtandplejen foregår i Regionstandplejen. Af Region hjemmeside vedrørende specialtandpleje fremgår det, at tandbehandlinger i fuld narkose foretages på Regionshospitalerne i og .   

Vores resultat

Vi vurderer, at du opfylder kravene for at blive tilbudt specialtandpleje.

Vi har lagt vægt på:

 • at du er diagnosticeret med angst, depression og social fobi.
 • at du som følge af din psykiske helbredstilstand har brug for at blive bedøvet for at kunne medvirke til at få foretaget nødvendige tandbehandlinger.
 • at du gentagne gange ikke har haft tilstrækkelig effekt af lokalbedøvelse.
 • at du derfor har behov for at få udført tandbehandling i fuld narkose.
 • at du tilhører ASA gruppe 3, og at det derfor ikke vil være sundhedsfagligt forsvarligt at behandle dig i fuld narkose i en privatpraktiserende tandlægeklinik.
 • at du i specialtandplejen kan få udført tandbehandling i fuld narkose i hospitalsregi. 

Vi ændrer derfor kommunens afgørelse af 22. februar 2019 om specialtandpleje.

Forvaltningsretlige regler om klagevejledning

I en skriftlig afgørelse skal der normalt være en klagevejledning, hvis der kan klages over afgørelsen. Det skal fremgå, hvem man kan klage til, hvordan man klager, og hvad fristen er.

Der kan klages til Styrelsens for Patientklager over afslag på specialtandpleje. Styrelsen for Patientklager overtog al behandling af klagersager fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 1. juli 2018.

Manglende eller ukorrekt klagevejledning betyder ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. En eventuel klagefrist vil dog først løbe fra korrekt klagevejledning er modtaget.

Vi vurderer, at kommunen ikke har givet korrekt klagevejledning.

Vi har lagt vægt på:

 • at dokumentet, som du modtog den 22. februar 2019, var en afgørelse i forvaltningslovens forstand.
 • at afgørelsen ikke indeholdt en korrekt klagevejledning, fordi det fremgår, at klagen skal sendes til Ankestyrelsen.
 • at du heller ikke fik korrekt klagevejledning den 6. juni 2019, da du blev vejledt om at klage til Styrelsen for Patientsikkerhed.
 • at kommunen derfor ikke har henvist til det korrekte sted at klage.
 • at korrekt klagevejledning ville være, at du kunne klage digitalt til Styrelsen for Patientklager, inden for 4 uger efter du modtog kommunens afgørelse.

Kommunen har derfor handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

 • § 5, nr. 5, om specialtandpleje efter § 133 og § 134 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 133 om persongruppen, der kan tilbydes specialtandpleje

Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020 om tandpleje:

 • 12 om kommunens pligt til at tilbyde specialtandpleje til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl.
 • 31 om fastsættelse af retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • 25 om klagevejledning

Vejledning nr. 9700 af 6. august 2018 om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.

 • Punkt 6.1 om personkreds
 • Punkt 3.2 om henvisning og visitation
 • Punkt 6.3 om opgavevaretagelse og kompetencer