Ret til tilskud til tandpleje til patient med hypofosfatasi

Region skal yde tilskud til tandpleje, da patientens tandproblemer skyldtes patientens medfødte, sjældne sygdom, hypofosfatasi. Hypofosfatasi kan give mineraliseringsforstyrrelser, som gør tænderne mere sårbare over caries.

Sagsnummer:

21SFP12

Offentliggørelsesdato:

22. marts 2021

Juridisk tema:

Tilskud til tandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen ændrer afgørelsen fra Region :

 • om tilskud til tandpleje.

Det betyder, at du havde ret til tilskud til tandpleje.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke fik tilskud til tandpleje.

SAGSFREMSTILLING

Regionen modtog i oktober 2019 en ansøgning om tilskud til tandpleje fra dig dateret den 19. oktober 2019. Ansøgningen var vedlagt et behandlingsoverslag. Det fremgik heraf, at du ansøgte om tilskud til planlagt tandbehandling i form af 12 plastfyldninger, seks kroner, fire rodfyldninger, fire støbte opbygninger, en operativ fjernelse af en tand samt en allerede udført behandling i form af en tandudtrækning ekstrahering af tanden 8- til en samlet pris på i alt 76.603,71 kr.

Du blev den 16. december 2019 visiteret på .

Regionen gav dig den 6. februar 2020 afslag på tilskud til tandpleje med den begrundelse, at der ikke var et betydeligt behandlingsbehov, der kunne relateres til din medfødte, sjældne sygdom, hypofosfatasi. Det fremgår ikke, hvad der ligger til grund for denne vurdering.

Din har oplyst, at sygdommen kan manifestere sig på forskellig vis, herunder som skader i tændernes forskellige dele. Din har i samme forbindelse henvist til en artikel om hypophosfatæmi. Din har også oplyst, at det er påfaldende, at din , som ikke er diagnosticeret med hypofosfatasi, ikke har cariesangreb, men at med sygdommen mistede tænder, da de var i 20’erne.

Din har ligeledes oplyst, at du altid har passet dine tænder. Din har også oplyst, at dine tænders tilstand blev forværret, da du nåede dine 20’ere, og at lægerne tilskriver din dårlige tandstatus lidelsen. Din har endeligt oplyst, at du ikke kan vente længere med tandbehandling.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tilskud til tandpleje

Regionen kan ved tilskudsbevilling give et særligt tilskud til tandpleje til patienter, der på grund af en medfødt sjælden sygdom har fået betydelige tandproblemer.

Der kan gives tilskud til tandproteser samt til forebyggelse og behandling tilpasset den enkelte patients behov på ansøgningstidspunktet.

Patienten skal have betydelige tandproblemer. Tandproblemerne skal endvidere være en følge af patientens medfødte sjældne sygdom.

Hvis en patient har ret til tilskud, skal regionen foretage en helhedsvurdering af patientens dokumenterede behandlingsbehov og behandlingsmulighederne. Regionen skal derfor også vurdere, om tilskudsbevillingen skal omfatte tilskud til forebyggende behandling (afpudsning, tandrensning, kontrol, instruktion m.v.), selvom der ikke er ansøgt herom. Regionen skal i øvrigt være opmærksom på, at behandlingstiltaget bør medføre en blivende tandsundhedsgevinst for patienten.

Resultat

Vi vurderer, at dine tandproblemer var betydelige på tidspunktet for regionens afgørelse.

Vi har lagt vægt på:

 • at du har et svært medtaget tandsæt, din alder taget i betragtning.
 • at du har mange cariesangreb i tænderne.
 • at du har brug for rodbehandling i flere af tænderne, da cariesangreb næsten er nået ned til nerven.

Vi vurderer også, at dine tandproblemer var en følge af din medfødte sjældne sygdom hypofosfatasi.

Vi har lagt vægt på:

 • at det følger af videnskabelige publikationer, at hypofosfatasi påvirker mineralisering af knogler og tænder.
 • at nedsat mineralisering betyder, at tænder og knogler har nedsat hårdhed og styrke.
 • at mineraliseringsforstyrrelser gør tænderne mere sårbare over for caries. 
 • at de betydelige tandproblemer, som du oplever, kan forklares med nedsat mineralisering af dine tænder, der har medført caries.

Derfor ændrer vi regionens afgørelse af den 6. februar 2020 om tilskud til tandpleje.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 11, om tilskud til tandpleje efter § 166 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 166, stk. 3, om tilskud til tandpleje til patienter med en medfødt sjælden sygdom

Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020 om tandpleje:

 • § 29, stk. 1, om den omfattede patientgruppe og kravet om betydelige tandproblemer
 • § 29, stk. 2, om patientens dokumentation af behandlingsbehovet samt regionens udstedelse af tilskudsbevilling
 • § 29, stk. 3, om de behandlinger, der kan søges om tilskud til