Kendt komplikation til behandling med Ibuprofen

Sygehus får ikke kritik for behandling med Ibuprofen, da der ikke var kontraindikation herfor ved den igangværende medicinske behandling, og da komplikationen i form af mavesår således ikke opstod som følge af utilstrækkelig medicinsk behandling.

Sagsnummer:

21SFP120

Offentliggørelsesdato:

3. november 2021

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives ikke kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus, i perioden fra den 2. september til den 4. september 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at i forbindelse med operation af højre knæ blev ordineret Ibuprofen, på trods af at også fik hjertemedicin.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra 2. september til 4. september 2020 var 74-årige i forbindelse med operation af højre knæ indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus. blev ordineret bl.a. Ibuprofen som smertestillende behandling. var forud i behandling med medicin bl.a. til forebyggelse af blodprop, mod smerter ved hjertekrampe, mod uregelmæssig hjerterytme og mod forhøjet blodtryk.

fik efterfølgende konstateret blødende mavesår. 

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at var indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus, da han skulle have foretaget en operation med udskiftning af knæledsprotese i højre knæ, da den tidligere var slidt, og der var knoglesvind. Ved slid af en knæledsprotese og med samtidigt svind af den protesenære knogle vil der ofte være mulighed for operation herfor (revisionsprotesekirurgi). Operation i form af revisionsprotesekirurgi vil ofte være en stor og omfattende operation med betydelig bløddelsskade, hvorfor en patient efter operationen som regel vil have betydelige og behandlingskrævende smerter. Ved utilstrækkelig smertedækning efter operationen vil mobiliseringen blive forringet, hvorfor der ofte er indikation for at iværksætte smertelindrende behandling postoperativt.
  • at s smertebehandling bl.a. indeholdt Ibuprofen, som er gigtmedicin, der modvirker smerter forårsaget af inflammation, hvorfor der berettiget var en forventning om god effekt for . Ved den medicinske behandling med Ibuprofen blev der ligeledes behandlet med Pantoprazol, der er forebyggende medicin for mavesår, hvorved risikoen for funktionsforringende smerter og risikoen for dannelse af mavesår blev mindsket på bedste vis
  • at man i visse tilfælde skal være påpasselig med at ordinere Ibuprofen, hvis patienten allerede er i behandling med hjertemedicin på indikation for hjertesvigt. var i forudbestående behandling med hjertemedicin, men alene for hjerteflimmer og forhøjet blodtryk, og der var således ikke en kontraindikation for at ordinere Ibuprofen. Den medicinske behandling med Ibuprofen af var således relevant under hans indlæggelse på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus og som smertebehandling efter udskrivelsen. Det forhold, at der efterfølgende tilkom komplikationer i form af mavesår, er ikke ensbetydende med, at medicineringen ikke blev foretaget efter normen, da mavesår er en kendt komplikation til den foretagne medicinske behandling.

Styrelsen for Patientklager kan oplyse, at man ved hjertesvigt, nedsat nyrefunktion, ved tidligere mavesår og hos ældre med almen svækkelse skal være varsom med brug af gigtmedicin som Ibuprofen, men at der ellers som udgangspunkt vil være en berettiget forventning om at gigtmedicin vil have en god smertelindrende effekt ved kortvarig brug i forbindelse med større kirurgi. Ofte vil brug af gigtmedicin mindske behovet for brug af stærkere smertestillende medicin.   

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 2. september til den 4. september 2020 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed