Forkert at afvise akut syg patient på akutklinik

Akutklinik får kritik for at afvise behandling af en patient, der ikke havde forudgående aftale. Han havde symptomer på testistorsion, hvorfor det var en unødvendig forsinkelse af behandlingen at henvise patienten til sin praktiserende læge.

Sagsnummer:

21SFP121

Offentliggørelsesdato:

3. november 2021

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Behandlingssager

Der gives kritik til:

  • Akutklinikken, for behandlingen den 1. juli 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutklinikken, , den 1. juli 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog tilstrækkelig behandling henset til sine symptomer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Det fremgår af klagen, at 28-årige den 1. juli 2020 henvendte sig på Akutklinikken, , idet han havde symptomer på testistorsion (rotation af testikel). Han blev henvist til sin praktiserende læge.

Der findes ikke journalmateriale fra Akutklinikken, , for den 1. juli 2020. Afdelingen har ikke afvist, at rettede henvendelse den pågældende dag, men har bemærket, at noget tyder på, at han rettede henvendelse uden forudgående aftale med egen læge eller (lægevagten).

På baggrund af klagers oplysninger, og idet oplysningerne ikke er bestridt af behandlingsstedet, lægger styrelsen til grund, at henvendte sig på Akutklinikken, , den 1. juli 2020.

Det fremgår af klagen, at det efterfølgende blev konstateret, at s testikel var død.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutklinikken, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at Akutklinikken, ikke behandlede tilstrækkeligt, idet han havde symptomer på testistorsion, som er en alvorlig tilstand, der kræver hurtig behandling, og det var derfor ikke sundhedsfagligt forsvarligt at afvise ham, når han allerede befandt sig på et behandlingssted, og en lægelig vurdering dermed var mulig, herunder akut påkrævet, henset til hans tilstand.
  • at det var en unødvendig forsinkelse af behandlingen af en tidskritisk tilstand, at Akutklinikken, henviste til at kontakte sin praktiserende læge, idet behandling af testistorsion efter gældende vejledning bør ske ved operation inden for 6 timer efter symptomdebut.

Styrelsen kan hertil oplyse, at en patient som udgangspunkt altid skal kontakte sin egen læge eller vagtlæge, før vedkommende møder op på en akutmodtagelse eller akutklinik. Patienten kan dog alligevel henvende sig på en akutmodtagelse/akutklinik ved akut sygdom, hvor han ikke kan vente på vagtlægen eller egen læge. Reglen om at kontakte vagtlæge eller egen læge forudgående betyder dog ikke, at man må afvises, hvis man møder op uden foregående aftale.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i den 1. juli 2020 på Akutklinikken, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed