Undersøgelse og smertelindring var tilstrækkelig

Tandpinevagt får ikke kritik, da det var tilstrækkeligt at undersøge, hvorfra smerterne stammede, smertelindre samt henvise til yderligere behandling ved egen tandlæge dagen efter.

Sagsnummer:

21SFP122

Offentliggørelsesdato:

8. november 2021

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , den 7. februar 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke skete tilstrækkelig undersøgelse og behandling af stærke smerter i tanden -6 (første store kindtand i venstre side af underkæben).

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. februar 2021 henvendte 26-årige sig hos , med stærke smerter i tanden -6. Der blev taget et røntgenbillede og foretaget undersøgelse af tanden, hvorefter , vurderede, at behandling kunne afvente, at kontaktede sin privatpraktiserende tandlæge dagen efter. Der blev vejledt om at tage ibuprofen og paracetamol mod smerterne.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder fra klageperioden.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der ved henvendelsen blev foretaget en fyldestgørende undersøgelse af årsagen til ’ smerter, hvor der sammen med den kliniske undersøgelse blev optaget et røntgenbillede som støtte til undersøgelsen. Der blev konstateret en perkussionsøm tand -6 (tanden var øm ved banken), og røntgenbilledet viste, at tanden var angrebet af rodspidsbetændelse.
  • at det er s opgave at afhjælpe de akutte smerter, hvorefter patienten kan søge videre behandling hos egen tandlæge. Da ordinerede smertestillende medicin og vejledte , om at opsøge egen tandlæge dagen efter, anses den opgave for at være udført.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 7. februar 2021 hos , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed