Ret til gratis sundhedskort ved praksisændring

Borger var ikke konkret informeret om baggrunden for udstedelsen at nyt sundhedskort. Han havde derfor ret til gratis sundhedskort, da hans anmodning om lægeskift efter en konkret vurdering skete i tidsmæssig sammenhæng med ændringer i lægepraksis.

Sagsnummer:

21SFP123

Offentliggørelsesdato:

9. november 2021

Juridisk tema:

Sundhedskort, herunder betaling for sundhedskortet

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Kommune:

 • om betaling for sundhedskort.

Det betyder, at du havde ret til at få et nyt sundhedskort uden at betale for det.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du skulle betale for et nyt sundhedskort.

SAGSFREMSTILLING

I starten af januar 2021 modtog du et nyt sundhedskort fra Region .

Det fremgår af følgebrevet, at baggrunden for dit nye sundhedskort skyldtes ændrede forhold enten hos dig eller i din lægepraksis. Ændringerne i lægepraksis kunne fx være ny ejer, ændringer i kompagniskabet eller andre mindre praksisændringer, fx at lægen skifter navn eller telefonnummer.

Den 17. marts 2021 ringede du til kommunen, da du umiddelbart forinden havde fundet ud af, at din hidtidige læge var ophørt i lægepraksis pr. 1. januar 2021.

Du oplyste, at du havde modtaget dit nye sundhedskort, og at det kun fremgik af følgebrevet, at udstedelsen skyldtes en ændring i lægepraksis. Du var dog ikke blevet informeret om, at årsagen til ændringen skyldtes din læges ophør. Du syntes derfor, at det var urimeligt, at du skulle betale for et lægeskift. 

Kommunen gav dig samme dag afslag på gratis lægeskift, fordi fristen for gratis lægeskift udløb den 1. marts 2021.

Du har oplyst, at det fremgår af dit nye sundhedskort, at din lægepraksis havde skiftet navn fra Lægerne til Lægerne . Du blev i den forbindelse oplyst om muligheden for gratis lægeskift. Du klager derfor over, at du i januar ikke blev informeret om, at navneændringen skyldtes din læges ophør, og at du nu skal betale for lægeskift. 

Regionen har oplyst, at de den 3. december 2020 fik besked om en praksishandel vedrørende lægepraksis Lægerne . Regionen fik i den forbindelse oplyst, at én af lægerne havde solgt sin praksisandel til en anden læge pr. 1. januar 2021. Lægepraksis ændrede samtidig navn til Lægerne .

Regionen har også oplyst, at der i den forbindelse ikke blev sendt et særligt lægevalgsbrev ud til de af lægeklinikkens patienter, som var tilknyttet den læge, som ophørte. 

Regionen har hertil oplyst, at der den 9. december 2020 blev bestilt nye sundhedskort til alle tilmeldte patienter i den pågældende lægepraksis, fordi praksisændringen også indebar et nyt navn på lægepraksis. Sundhedskortene blev herefter sendt ud til alle patienterne sammen med et standardfølgebrev i begyndelsen af januar 2021.

Kommunens vejledningsforpligtelse

Alle forvaltningsmyndigheder har en almindelig pligt til at vejlede borgerne inden for de sagsområder, der varetages af myndigheden.

Det er regionen, som på baggrund af ændringer i en lægepraksis sender nye sundhedskort ud til klinikkens patienter sammen med et standardfølgebrev. Fremgangsmåden ved fremsendelsen af brevene er tilrettelagt af regionen, og kommunen har ikke indflydelse på indholdet af brevet. Kommunen har dermed ikke en konkret pligt til at vejlede de berørte patienter om årsagen til en praksisændring.

Vi har kun kompetence til at behandle klager over afgørelser om sundhedskort truffet af kommunen. Vi har derfor ikke kompetence til at tage stilling til regionens konkrete vejledning i brevet.

BEGRUNDELSE

Reglerne om sundhedskort

En borger skal normalt betale for et nyt sundhedskort. En borger kan dog i nogle tilfælde få et gratis sundhedskort, fx hvis borgeren skal flytte eller skifter læge på grund af ændringer i lægepraksis.

Det er et krav for at få ret til et gratis sundhedskort, at anmodningen om lægeskift sker i tidsmæssig sammenhæng med ændringerne i lægepraksis.

Det er i strid med de forvaltningsretlige principper at fastsætte en fast tidsfrist på fx to måneder for, hvornår der er tale om tidsmæssig sammenhæng med ændringerne i lægepraksis. Det er derfor nødvendigt at foretage en konkret vurdering af det tidsmæssige forløb fra praksisændringen til anmodningen om lægeskift bliver modtaget.

Det kan i den forbindelse være relevant at lægge vægt på, hvad borgeren er blevet vejledt om, og om borgeren har været forhindret i at foretage lægeskiftet på et tidligere tidspunkt.

Vores resultat

Vi vurderer, at du skiftede læge i forbindelse med ændringer i lægepraksis. Du havde derfor ret til et gratis sundhedskort i forbindelse med dit lægeskift.

Vi har lagt vægt på:

 • at kommunen ikke kan fastsætte en generel fast frist for, hvornår der er tale om tidsmæssig sammenhæng med ændringerne i lægepraksis.   
 • at du i følgebrevet fra regionen ikke blev konkret oplyst om baggrunden for udstedelsen af dit nye sundhedskort.
 • at udstedelsen af dit nye sundhedskort ikke kun skyldtes en mindre navneændring af lægepraksis fra Lægerne til Lægerne . Ændringerne omfattede også, at din hidtidige læge samtidig udtrådte af lægepraksis.
 • at ændringerne i din lægepraksis skete pr. 1. januar 2021, og at du efter det oplyste modtog dit nye sundhedskort i begyndelsen af januar måned 2021.
 • at du kontaktede kommunen den 17. marts 2021 og umiddelbart efter, at du var blevet opmærksom på, at din hidtidige læge var ophørt i lægepraksis.
 • at anmodningen om lægeskift derfor har en tilstrækkelig tidsmæssig sammenhæng med praksisændringen den 1. januar 2021.

Vi ændrer derfor kommunens afgørelse af 17. marts 2021 om betaling for et nyt sundhedskort.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

 • § 5, nr. 1, om klager over kommunens afgørelser om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 12 om udstedelse af sundhedskort

Bekendtgørelse nr. 1016 af 25. maj 2021 om valgfri indplacering i sikringsgrupper og udstedelse af sundhedskort m.v. 

 • § 12, stk. 1, om opkrævning af gebyr for sundhedskort
 • § 12, stk. 1, nr. 1-9, om gratis sundhedskort
 • § 12, stk. 1, nr. 5, om gratis sundhedskort ved ændringer i lægepraksis

Sundheds- og Ældreministeriets cirkulære nr. 9715 af 25. oktober 2020 om regulering for 2021 af gebyr for sundhedskort og det særlige sundhedskort efter sundhedsloven

Offentliggjorte afgørelser

Vi har også brugt en eller flere af vores offentliggjorte afgørelser som vejledning ved vurderingen af din sag. Du kan finde vores offentliggjorte afgørelser på vores hjemmeside stpk.dk:

 • 19SFP24, offentliggjort den 20. november 2019.