Allergisk reaktion anført i journal blev overset

Lægehus får kritik efter at have opstartet en patient i behandling med et blodfortyndende præparat, da lægehuset havde overset, at patienten ved tidligere behandling med præparatet havde udvist allergiske symptomer. Dette fremgik af journalen.

Sagsnummer:

21SFP128

Offentliggørelsesdato:

17. november 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  •  Lægerne , for behandlingen i perioden fra den 4. til den 27. oktober 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægerne i perioden fra den 4. til den 27. oktober 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en tilstrækkelig og relevant behandling, herunder at han fik udskrevet blodfortyndende medicin, som han var allergisk over for.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 4. oktober 2020 påbegyndte 56-årige behandling med præparatet Clopidogrel hos Lægerne . var kendt med forhøjet blodtryk og forbigående iltmangel i hjernen (transitorisk cerebral iskæmi). havde under en tidligere konsultation oplyst, at han ikke kunne tåle Clopidogrel, ligesom han ikke ønskede behandling med blodfortyndende medicin.

Den 9. oktober 2020 påbegyndte behandling med præparatet Fexofenadin 180 mg på grund af symptomer på nældefeber i form af voldsom kløe på arme og ben. Han havde ingen vejrtrækningsbesvær.

Den 12. oktober 2020 fik præparatet Altifex 180 mg og Prednison 50 mg i forbindelse med konsultationen. var på eget initiativ ophørt med Clopidogrel. blev herefter indlagt til observation på et sygehus, idet han havde hævede håndrygge og fingre, ligesom kløe og udslæt havde bredt sig til kroppen. Videre havde han hævelse og svære smerter i fødderne og pressen mod brystet.

Den 14. oktober 2020 blev udskrevet fra et sygehus. Det fremgår af epikrisen, at blev anbefalet opstart med blodfortyndende behandling, ligesom han skulle påbegynde kolesterolsænkende behandling ved sin praktiserende læge. Han fik ordineret Prednison 25 mg til to dage, ligesom han blev henvist til allergiudredning.

Den 18. oktober 2020 havde kontakt med en vagtlæge, idet han havde mange smerter. Der blev ordineret Prednison 37 ½ mg dagligt i to-tre dage. var feberfri. 

Den 21. oktober 2020 var til telefonisk konsultation, idet han fortsat havde smerter i armene.

Den 27. oktober 2020 blev oplyst om, at det var blevet overset i journalen, at han tidligere havde været i behandling med Clopidogrel med lignende symptomer, hvorefter han ikke skulle være opstartet i behandling med præparatet. havde taget ½ mg ekstra Prednison grundet smerter i hænder og fødder.  

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lægerne for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det ikke var relevant at opstarte i blodfortyndende behandling med præparatet Clopidogrel, idet det fremgik af journalen, at han tidligere havde været i behandling med præparatet og havde reageret med allergiske symptomer.

Styrelsen kan oplyse, at Clopidogrel er et blodfortyndende præparat. Clopidogrel er førstevalgspræparatet til patienter, der har haft forbigående iltmangel i hjernen (transitorisk cerebral iskæmi). De mest almindelige bivirkninger til Clopidogrel er tendens til blødninger, som skyldes præparatets påvirkning på blodets evne til at størkne. Dernæst er de hyppigste bivirkninger mavesmerter, diarré og sure opstød. Allergiske symptomer forekommer hos mindre end 1 % af patienterne og er derfor en sjælden bivirkning til Clopidogrel.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 4. til den 27. oktober 2020 hos Lægerne , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed