Utilstrækkelig håndtering af aktindsigtsanmodning

Sygehus får kritik for håndtering af patientens anmodning om aktindsigt i sin journal. (Offentliggøres som led i styrelsens praksissammenfatning om journalføring)

Sagsnummer:

21SFP13

Offentliggørelsesdato:

13. april 2021

Juridisk tema:

Journalføring

Type:

Journalføring

Kategori:

Patientrettigheder

Der er klaget over følgende:

  • At ikke fik aktindsigt i sin journal hos , efter at han omkring den 11. juli telefonisk 2011 anmodede om aktindsigt heri.

BEGRUNDELSE

Patientombuddet har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Indledende oplysninger

var i juni 2011 på ferie i Spanien. Den 23. juni 2011 blev han overfaldet og kom alvorligt til skade. Han blev efterfølgende behandlet i Spanien i samarbejde med en læge i for .

Begrundelse for afgørelsen af klagen

Ifølge klager anmodede omkring den 11. juli 2011 telefonisk om aktindsigt i sin journal. Klager har endvidere oplyst, at der blev givet telefonisk afslag herpå fra .

Patientombuddet kan oplyse, at en patient har ret til aktindsigt i sin journal. Det følger af sundhedslovens § 37.

har i en udtalelse til Patientombuddet anført, at der var sket en misforståelse, da man afslog aktindsigt, og har i den forbindelse beklaget dette.

På denne baggrund finder Patientombuddet, at for i juli 2011 har handlet i strid med sundhedsloven ved håndteringen af s anmodning om aktindsigt i sin journal.

Patientombuddet finder anledning til at bemærke, at der snarest skal tages stilling til en anmodning om aktindsigt. Hvis en anmodning om aktindsigt ikke er imødekommet eller afslået inden 10 kalenderdage efter, at den er modtaget af vedkommende myndighed, institution eller sundhedsperson, skal denne underrette patienten om grunden hertil samt om, hvornår en afgørelse kan forventes at foreligge.

har i sin udtalelse anført, at nogle af notaterne i s journal, som benævner lægeinterventioner, indeholder intern kommunikation til relevante alarmcentralmedarbejdere, og at man ikke anser disse notater for at være en del af journalen, som er omfattet af aktindsigt. har fremsendt en kopi af journalen til Patientombuddet og har markeret de notater, som anses for at være interne.

Patientombuddet finder anledning til at bemærke, at der ikke i sundhedslovgivningen opereres med interne arbejdsnotater m.v. Alle notater, som foretages i patientjournalen, er undergivet aktindsigt, bortset fra de undtagelser, som fremgår af sundhedslovens § 37, stk. 2-3, som ikke er relevante i denne sag. Det er Patientombuddets opfattelse, at lægeinterventionerne er en patientjournal. Hvis man ønsker at foretage notater, som alene er til internt brug, må der anvendes et system hertil ved siden af patientjournalen, og det er en forudsætning herfor, at de notater, der foretages dér, ikke er notater, som burde være en del af patientjournalen.

LOVGRUNDLAG

Bekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010 af sundhedsloven:

  • 37. Den, om hvis helbredsforhold der er udarbejdet patientjournaler m.v., har på anmodning ret til aktindsigt heri. Patienten har endvidere på anmodning ret til på en let forståelig måde at få meddelelse om, hvilke oplysninger der behandles i patientjournalen m.v. efter 1. pkt., formålet hermed, kategorierne af modtagere af oplysningerne og tilgængelig information om, hvorfra disse oplysninger stammer.

Stk. 2. En forældremyndighedsindehavers adgang til aktindsigt i en mindreårigs patientjournal m.v. efter stk. 1, jf. § 14, kan begrænses, i det omfang forældremyndighedsindehaverens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den mindreårige.

Stk. 3. For optegnelser journalført før den 1. januar 2010 kan retten efter stk. 1 begrænses, i det omfang patientens interesse i at blive gjort bekendt med oplysningerne findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private interesser.

Bekendtgørelse nr. 1113 af 7. november 2011 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet:

  • 1. Patientombuddet, jf. §§ 11 og 12, behandler klager fra patienter over sundhedsvæsenets sundhedsfaglige virksomhed og forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit IV med undtagelse af klager, hvor der i den øvrige lovgivning er foreskrevet en anden klageadgang. Patientombuddet kan ikke behandle en klage efter 1. pkt., hvis den faglige virksomhed eller det forhold, klagen vedrører, helt eller delvis er omfattet af en klage efter § 2.

Stk. 2. Patientombuddet træffer i sager efter stk. 1 afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel, eller om sundhedsvæsenet har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 4-9 og afsnit IV.