Utilstrækkelig pleje og omsorg efter fødsel

Sygehus får kritik for utilstrækkelig behandling af patient efter fødsel, idet patienten ikke fik sin blære tømt regelmæssigt, ikke blev tilbudt intravenøs væske, ligesom patienten ikke fik tilstrækkelig hjælp til amningen pga. manglende tilsyn.

Sagsnummer:

21SFP132

Offentliggørelsesdato:

29. november 2021

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Jordemødre

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, , for behandlingen den 7. juli 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, , den 7. juli 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke fik tømt sin blære efter fødslen
  • at ikke fik lagt et væskedrop
  • at ikke fik hjælp til amning efter fødslen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. juli 2020 kl. 15.14 fødte den 42-årige førstegangsfødende , der var i graviditetsuge 40+0, en dreng ved vaginal fødsel på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, . Efter fødslen blev undersøgt, og det blev opdaget, at hun havde en grad 3 bristning og skulle syes ved operation. På grund af akutarbejde blev ca. kl. 23 flyttet fra fødeafsnittet til barselsafsnittet for at afvente syning.

Kl. 23.16 ved ankomst til barselsafsnittet, forsøgte at gå på toilet, hvilket dog ikke lykkedes. fik herefter tømt sin blære for 1000 ml. Der blev ligeledes givet væske i drop samt forsøgt amning på venstre bryst - men uden held. Barnet havde dog suttet på højre bryst uden problemer.

Klager har i klagen anført, at hun ikke måtte få væskedrop, selvom hun flere gange efterspurgte dette.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det ikke var i tilstrækkeligt, at fik tømt sin blære hver 5. time, da hun skulle have haft tømt sin blære minimum hver 3. time, da hun stadig havde epidural i efter fødsel og var påvirket heraf, idet hun ikke havde fuld førlighed i benene.

Styrelsen kan hertil oplyse, at man bør sikre regelmæssig tømning af blæren under og efter en fødsel, og at der skal være særlig opmærksomhed på dette hos kvinder, der føder med epiduralblokade, da det er en kendt bivirkning herved, at der er nedsat blærefølsomhed.

fremgår det ligeledes af instruks, at kvinden skal opfordres til at tømme blæren hver 2.-3. time, alternativt katerisering, hvis der anvendes epidural, samt at kvinden skal have spontan vandladning 4-6 timer efter fødslens sidste vandladning eller kateterfjernelse.

  • at det ikke var relevant og tilstrækkeligt, at der ikke blev tilbudt intravenøs væske til , idet hun først fik væske kl. 23.16 ved ankomst til barselsafsnittet.

Styrelsen kan hertil oplyse, at man bør tilbyde mad og drikke efter en fødsel, da kvinden som regel har brugt meget energi under fødslen og oftest ikke har indtaget mad under veerne. Dog vil man ved planlagt operation efter fødslen tilsidesætte dette behov og i stedet planlægge faste, indtil det er overstået.

  • at ikke fik tilstrækkelig hjælp til amning efter fødslen, idet det af journalen fremgår, at der ikke var tilsyn af mor og barn mellem kl. 17.50 og kl. 23.15.

Styrelsen kan hertil oplyse, at det er en skærpende omstændighed, at havde haft graviditetsbetinget sukkersyge med behov for insulin i sin graviditet, ligesom det er en kendt risiko ved dette, at det nyfødte barn kan få lavt blodsukker efter fødslen. Selvom der blev målt blodsukkerværdi på mor og barn 2 timer efter fødslen, er det ikke tilstrækkeligt, at der ikke var tilsyn og hjælp til amning mellem kl. 17.50 og kl. 23.15.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 7. juli 2020 på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed