Utilstrækkelig opfølgning på undersøgelser

Øjenklinik får kritik for ikke at have fulgt relevant op på undersøgelser. Patienten burde på baggrund af fund ved undersøgelserne have været henvist til behandling i neurologisk regi.

Sagsnummer:

21SFP133

Offentliggørelsesdato:

2. december 2021

Speciale:

Øjensygdomme (oftalmologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Øvrig speciallægepraksis

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen den 10. og 12. august 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , den 10. og den 12. august 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev undersøgt på relevant vis, herunder at der ikke blev stillet en relevant diagnose.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 10. august 2020 blev undersøgt hos . Hun var henvist fra egen læge. Hun havde fået et slag mod hovedet med mulig kortvarig bevidstløshed. Der var ingen kvalme eller opkastning, men let hovedpine. Der var normal lysreaktion. Der var sløret syn på den nederste halvdel af synsfeltet på venstre øje. Der blev undersøgt med spaltelampe. Der blev taget billede af nethinden og foretaget en OCT-undersøgelse, der er en scanning, der kan vise nethindens enkelte lag. Det blev vurderet, at der var to problemstillinger. Der var et hovedtraume, hvor hun havde fået en stige mod baghovedet og kraftig hovedpine, men ingen øvrige neurologiske udfald. Der var ikke mistanke om Tersons syndrom, da der ikke var blødning i glaslegemet. Der var også en blodprop i nethindens vener, hvor der blev observeret småblødninger på venstre nethinde og diskret hævelse i den gule plet på venstre side. Hun blev henvist til en øjenafdeling på et sygehus med henblik på stillingtagen til videre behandling.

Den 12. august 2020 var til akut kontrol. Hun havde fået smerter bag det venstre øje, og der var tilkommet hvidt flimmer. Der var fortsat ikke neurologiske udfaldssymptomer. Hun havde været ved egen læge, hvor alle undersøgte parametre var fine. Der blev taget billede af nethinden og foretaget en OCT-undersøgelse. Smerterne bag øjet blev tilskrevet hovedpineproblematikken efter hovedtraumet. Flimmersynet blev tilskrevet let hævelse i den gule plet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen henviser til ovenstående afsnit under begrundelse for klagepunkt 1 vedrørende ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for undersøgelsen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at blev undersøgt på relevant vis henset til hendes symptomer med nedsat syn efter et hovedtraume. Der blev spurgt ind til sygehistorien og konstateret, at der ikke var neurologiske udfald. Der blev undersøgt med spaltelampe, taget billede af nethinden og foretaget en OCT-undersøgelse.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for opfølgning på undersøgelserne.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke modtog en relevant opfølgning på undersøgelserne, idet det ikke var relevant, at diagnosen Tersons syndrom blev skønnet udelukket på baggrund af, at der ikke var blødning i glaslegemet. Der var tidsmæssig sammenhæng mellem hovedtraumet og blodproppen i nethindens vener. Hun burde have været henvist til behandling i neurologisk regi, idet det burde have været udelukket, hvorvidt der var behandlingskrævende tilstande i hendes hjerne, idet der var kliniske iagttagelser, der tydede på diagnosen Tersons syndrom.

Styrelsen kan oplyse, at Tersons syndrom er blødning i øjet på grund af pludseligt forhøjet tryk i eller omkring hjernen. Det kan ses ved mange tilstande, hvoraf blødning på hjernens overflade, blødninger inde i hjernen og hovedtraumer er de mest velkendte. Blødninger på hjernens overflade kan blandt andet ses ved bristede udposninger på en pulsåre i hjernen. Der kan således være tale om alvorlige tilstande. Ved en pludselig trykstigning i kraniet presses hjernevæsken ud omkring synsnerven og skader venens afløb, så blodet forhindres i at komme væk. Det er et klassisk symptom ved blodprop i en vene, at der er blødninger i nethinden. Der kan også være blødninger ud i glaslegemet, hvilket typisk vil forekomme ved meget voldsomme hovedtraumer med bevidstløse patienter.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 10. og den 12. august 2020 hos , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed