Utilstrækkelig opfølgning på CT-skanning

Sygehus får kritik for ikke at følge op på resultaterne af en CT-skanning og for ikke at beskrive skanningsbillederne på et tidligere tidspunkt.

Sagsnummer:

21SFP135

Offentliggørelsesdato:

2. december 2021

Speciale:

Akutmedicin, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Sygehus, for behandlingen på Akutafdelingen den 2. januar 2020.
  • Sygehus, for behandlingen på Afdeling for Røntgen og Skanning i perioden fra den 30. december 2019 til den 11. januar 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen og Afdeling for Røntgen og Skanning, Sygehus, i perioden fra den 30. december 2019 til den 11. januar 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke på relevant vis blev fulgt op på resultaterne af CT-skanning.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 30. december 2019 blev på 84 år tilset på Afdeling for Røntgen og Skanning, Sygehus til en CT-skanning af hans blodåre i venstre hånd.

Akutafdelingen på Sygehus havde rekvirereret skanningen på baggrund af hans henvendelse til afdelingen nogle dage før, hvor han oplevede en akut forværring af smerter i sin venstre hånd. Der havde ikke været et slag eller traume forud for smerterne, og de havde stået på i en måneds tid, men var nu forværret. Hånden fandtes blå og kold, og kunne ikke lukke hånden.

Den 2. januar 2020 blev der noteret, at ikke var mødt i Akutafdelingen igen, og derved blev han afsluttet fra afdelingen.

Det fremgår af klagen, at blev lovet svar på skanningen efterfølgende, men da han blev tilset hos sin praktiserende læge et par dage efter skanningen, forelå der ikke et svar derpå.

Styrelsen har indhentet billedbeskrivelserne fra skanningen den 30. december 2019 på Afdeling for Røntgen og Skanning, Sygehus. Det fremgår af materialet, at billedbeskrivelserne blev udført den 24. december 2020, og således efter klagens indgivelse den 11. januar 2020.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, Sygehus, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der ikke blev fulgt relevant op på CT-skanningen, idet Akutafdelingen afsluttede fra afdelingen den 2. januar 2020 uden yderligere tiltag. Afdelingen burde have forsøgt at tage kontakt til ham, genindkalde ham telefonisk, skriftligt eller ved hans egen praktiserende læge samt undersøgt om skanningen var blevet udført. Det er den rekvirerede afdeling, som har ansvaret for at følge op på de bestilte undersøgelser og give patienten svar herpå. Derudover burde der have været foretaget en opfølgning af ham henset til hans symptomer i form af en akut forværring af smerter i hans venstre hånd, som fandtes blå og kold uden slag eller traume, idet disse symptomer sædvanligvis bør give mistanke om alvorlig sygdom.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 2. januar 2020 på Akutafdelingen, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer endvidere, at der er grundlag for at kritisere Afdelingen for Røntgen og Skanning, Sygehus, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der burde have været foretaget en beskrivelse af CT-skanningen af den 30. december 2019 på et tidligere tidspunkt, idet en beskrivelse af en elektiv radiologisk undersøgelse sædvanligvis bør foreligge inden for 2 arbejdsdage efter udførslen. Dette for at sikre, at eventuelle forandringer og fund på skanningen kan rapporteres til den henvisende afdeling. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 30. december 2019 til den 11. januar 2020 på Afdeling for Røntgen og Skanning, Sygehus, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed