Testikler ej undersøgt ved dreng med mavesmerter

Sygehus får kritik for ikke at undersøge de ydre kønsorganer ved alle objektive undersøgelser af en dreng med mavesmerter. Snoet testikel (torsio testis) skal altid mistænkes ved drenge med mavesmerter.

Sagsnummer:

21SFP137

Offentliggørelsesdato:

13. december 2021

Speciale:

Børnesygdomme (pædiatri), Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på , i perioden fra den 17. til den 18. maj 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , i perioden fra den 17. til den 18. maj 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at undersøgelserne af ikke var tilstrækkelige, da en snoet testikel blev overset.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

på 12 år ankom den 17. maj 2021 kl. 17.45 med ambulance til , , da han havde fået pludseligt indsættende mavesmerter om eftermiddagen. Han havde kastet op, og der var målt en temperatur på 38,2. Ved den første undersøgelse på havde han ikke feber, men han havde smerter, selvom han havde fået smertestillende medicin. Smerterne blev angivet som 7 på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder ingen smerte, og 10 er de værst tænkelige/uudholdelige smerter.

Der blev ved undersøgelsen kl. 18.30 fundet slipømhed og mistanke om blindtarmsbetændelse, hvorfor der blev taget kontakt til . Der blev anbefalet blodprøver og derefter fornyet kontakt.

Der blev foretaget tilsyn fra kl. 21.09, hvor både mave og testikler blev undersøgt. Der blev ikke fundet grundlag for operation, og blev indlagt til observation. Han fik derefter noget at spise og drikke, men fik kvalme og opkastninger. Smerterne i maven blev værre, når han bevægede sig. Ved undersøgelse kl. 23 blev der ikke fundet grundlag for at rekvirere et nyt kirurgisk tilsyn, da der ikke var forværring i smerterne eller feber. Smerterne blev behandlet med paracetamol.

Om morgenen den 18. maj 2021 blev det beskrevet fra nattevagten, at først var faldet i søvn kl. 2.30, og at smerterne var trukket mere ned i lysken som en jagende smerte, der kom i perioder.

Ved kirurgisk tilsyn den 18. maj 2021 kl. 8.53 blev der foretaget objektiv undersøgelse af maven, og det blev vurderet, at der var fin fremgang i forhold til smerterne.

Den 18. maj 2021 kl. 12.44 blev der lavet udskrivningsnotat på . Kl. 16.15 kontaktede s mor afdelingen, da han havde fået ondt i den ene testikel, som var let hævet og rød. Der blev herefter lavet aftale med et andet sygehus om nærmere vurdering.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning om diagnostik af torsio testis, at symptomerne ved torsio testis ikke er typiske i ca. halvdelen af tilfældene. De typiske symptomer kan mangle, især tidligt i forløbet hvor patienten ikke nødvendigvis har feber, testiklen ikke findes optrukket, og de forudgående symptomer kan være svage. Torsio testis kan forekomme i alle aldre. Hos yngre børn kan smerterne også projiceres til andre områder og for eksempel ligne akut blindtarmsbetændelse.

Styrelsen kan hertil oplyse, at torsio testis er en tilstand, hvor testiklen drejer omkring sit ophæng, og derved vil blodforsyningen blive afklemt. Hvis torsionen ikke ophæves, vil testiklen dø. Tilstanden ses typisk i alderen 12-20 år og starter med pludseligt indsættende smerter, som kan være svære at henføre til et bestemt sted. Det karakteristiske for torsio testis er, at testiklen er trukket op, men i starten kan en objektiv undersøgelse være med normale eller nær-normale forhold. Derfor skal man være særligt observant ved smerter, der ikke kan forklares af anden tilstand. Der tilkommer først senere hævet og misfarvet pung. Der vil typisk være let forhøjet temperatur. Ved mistanke om torsion sker den endelige afklaring ved et kirurgisk indgreb.

Ifølge klager blev der kun foretaget én undersøgelse af testiklerne, og denne foregik meget hurtig.

Det fremgår af journalen, at der ved det kirurgiske tilsyn den 17. maj 2021 kl. 21.09 blev foretaget en objektiv undersøgelse af maven, lyskeregionen og pungen, og at testiklerne fandtes velplacerede. Det fremgår ikke af journalen, at lyskeregionen og pungen blev undersøgt i forbindelse med de andre undersøgelser.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
  • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen lægger herefter til grund, at der kun blev foretaget én undersøgelse af testiklerne. Styrelsen finder dog ikke grundlag for at fastslå, at der ikke blev foretaget en relevant vurdering af testiklerne ved undersøgelsen den 17. november 2021 kl. 21.09. Det kan hertil oplyses, at undersøgelsen ved torsio testis kan være svær i starten og selv i trænede hænder være normal.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for den første undersøgelse foretaget af den 17. maj 2021 kl. 21.09.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der blev foretaget en relevant objektiv undersøgelse af maven, lyskeregionen og de ydre kønsorganer, hvor det bl.a. blev noteret, at der ikke var tegn til brok i lyskeregionen, og at begge testikler var velplaceret i pungen. Det var relevant at indlægge til observation for smerter i højre side af maven, da der på dette tidspunkt ikke var mistanke til sygdom i pungen. Undersøgelsen blev foretaget inden for rimelig tid, efter at der var bestilt et kirurgisk tilsyn.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen på og for den anden undersøgelse foretaget af .  

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der ved undersøgelserne den 17. maj 2021 kl. 18.30, kl. 23 og den 18. maj 2021 kl. 8.53 samt forud for udskrivelsen burde have været foretaget en undersøgelse af de ydre kønsorganer og lyskeregionen, idet dette er standardundersøgelse ved enhver vurdering af drenge med mavesmerter. Torsio testis skal altid mistænkes hos en dreng med mavesmerter, og pungen skal undersøges ved alle objektive undersøgelser og vurderinger, indtil tilstanden er afklaret.
  • at der særligt ved den anden kirurgiske vurdering den 18. maj 2021 kl. 8.53 var oplysninger, der kunne give mistanke til mulig sygdom i pungen, idet det var noteret, at smerterne om natten var trukket mere ned i lysken og var jagende og periodevise samt fortsat til stede trods behandling med smertestillende medicin i form af Panodil og Ibumetin. Endvidere var det om morgenen noteret, at moren oplyste, at smerterne trak længere ned i maven.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 17. til den 18. maj 2021 på , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Vejledning nr. 9026 af 5. februar 2009 om diagnostik af torsio testis