Mangelfuld udredning for blod i urin

Lægehus burde have henvist en patient til urologisk udredning for mistanke om kræft i urinvejene, idet patienten havde synligt blod i sin urin uden en åbenbar årsag hertil.

Sagsnummer:

21SFP138

Offentliggørelsesdato:

15. december 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Lægehuset for behandlingen i perioden fra den 17. februar 2016 til den 3. januar 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling i Lægehuset , i perioden fra den 17. februar 2016 til den 3. januar 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der ikke blev foretaget en relevant udredning for blod i urinen, herunder at burde være henvist til urologisk udredning på et tidligere tidspunkt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

62-årige blev i perioden fra den 17. februar 2016 til den 3. januar 2019 løbende behandlet i Lægehuset , idet havde synligt blod i sin urin. Herudover havde hyppig og sviende vandladning samt en trykkende fornemmelse i underlivet. var tidligere kendt med urinvejsinfektion.

s urin blev i behandlingsperioden undersøgt flere gange, dette både ved brug af urinstix og urindyrkning. Derudover blev der foretaget en podning ved forhuden.

Den 2. januar 2019 henvendte sig igen i Lægehuset, idet han havde kraftigt blod i sin urin, og den 3. januar 2019 blev der sendt en henvisning til urologisk udredning.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik konstateret blærekræft, og at kræften havde spredt sig, da han fik stillet diagnosen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Lægehuset for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at i perioden fra den 17. februar til den 26. februar 2016 burde være blevet henvist til urologisk udredning for mistanke om kræft i urinvejene, idet han havde synligt blod i sin urin og tidligere havde haft urinvejsinfektion. Herudover viste dyrkningen af s urin ikke tegn på bakterier i urinen, og der var hermed ikke tegn på en urinvejsinfektion, men at symptomerne måtte skyldes en anden årsag som burde være undersøgt. Der blev således ikke foretaget en relevant udredning for blodet i s urin

Styrelsen kan oplyse, at det følger af Sundhedsstyrelsens vejledning om Pakkeforløb for kræft i urinvejene, udgivet i oktober 2015, at en patient med synligt blod i urinen uden anden åbenbar årsag hertil skal henvises til urologisk udredning i et kræftpakkeforløb uanset alder. En åbenbar årsag kan f.eks. være førstegangs-dyrkningsverificeret urinvejsbetændelse.

  • at burde være blevet henvist til urologisk udredning for mistanke om kræft i urinvejene i perioden fra den 29. december 2017 til den 19. januar 2018, idet han på dette tidspunkt var 65 år, og der den 29. december 2017 blev fundet blod i hans urin ved hjælp af urinstix. Herudover havde han hyppig og sviende vandladning og en trykkende fornemmelse i underlivet. Der blev hermed ikke foretaget en tilstrækkelig udredning for blod i s urin, selvom det samtidig var relevant at behandle for streptokokker (en infektion med bakterier)

Styrelsen kan oplyse, at det følger af Sundhedsstyrelsens vejledning om Pakkeforløb for kræft i urinvejene, udgivet i september 2016, en patient over 60 år, hvor der er fundet ikke synligt blod i urinen, og hvor patienten samtidig enten har smerter i blæreregionen eller irritative vandladningsproblemer, flankesmerter (smerter i den øverste del af lænden, hvor ribbenene starter) eller palpabel udfyldning (en udfyldning der kan mærkes ved berøring), skal tilbydes henvisning til pakkeforløb for kræft i urinvejene med henblik på nærmere udredning.

Styrelsen kan videre oplyse, at blod i urinen kan være et symptom på streptokokker, men ud fra en samlet vurdering af en patients symptomer og sygehistorik bør en patient, der har alle indikationerne for potentiel kræft i urinvejene, henvises til urologisk udredning, således at man er sikker på årsagen til blodet i urinen. Dette er særligt relevant, når patienten tidligere har haft blod i sin urin uden påvisning af urinvejsbetændelse.

  • at det forhold, at der den 15. januar 2018 var en blank urinstix, ikke ændrer på, at burde være blevet henvist til urologisk udredning, henset til fundet af blod i urinen den 29. december 2017 og tidligere i februar 2016. Herudover havde hverken urinvejsbetændelse i februar 2016 eller i perioden december 2017 til januar 2018, og der var derfor ikke en sikker årsag til hans symptomer, hvorfor han skulle være sendt til yderligere udredning
  • at på relevant vis blev henvist til urologisk udredning den 3. januar 2019, idet han havde kraftig hæmaturi (tydeligt synligt blod) i urinen. Henvisningen burde dog være foretaget på et tidligere tidspunkt, da han allerede fik konstateret blod i urinen første gang i februar 2016 uden anden åbenbar årsag hertil.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 17. februar 2016 til den 3. januar 2019 i Lægehuset , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Sundhedsstyrelsens vejledning om Pakkeforløb for kræft i urinvejene, udgivet i oktober 2015

Sundhedsstyrelsens vejledning om Pakkeforløb for kræft i urinvejene, udgivet i september 2016