Ikke kritik for falsk negativt svar ved livmoderhalskræftscreening

Resultaterne for screeningsprøve svar er ikke 100 % sikre, og falsk negative svar er et vilkår. Ved symptomer fra underlivet skal patienter søge læge trods negativt screeningssvar.

Sagsnummer:

21SFP22

Offentliggørelsesdato:

22. marts 2021

Speciale:

Vævs- og celleundersøgelser (patologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på .

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , i perioden fra den 11. til den 16. februar 2016.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt eller relevant behandlet, herunder at celleforandringer blev overset ved screening for livmoderhalskræft.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 11. februar 2016 foretog en vurdering af en celleprøve fra den 42-årige s livmoder i forbindelse med screening for livmoderhalskræft. Den 16. februar 2016 var svaret på prøven, at der var normale celler.

Den 26. januar 2018 blev prøven genvurderet. Det viste sig, at havde forstadie til kræft (svær grad af pladeepitelforandring).

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet celleprøven med rekvisitionsnummer fra , .

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Patologiafdelingen, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at , i forbindelse med en screening for livmoderhalskræft modtog, registrerede, behandlede og mikroskoprede celleprøven fra den 11. februar 2016 i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og fandt prøven egnet og med normale celler den 16. februar 2016. var forinden i et invitationsbrev informeret om, at ingen prøver er 100 procent sikre, at ved symptomer fra underlivet mellem undersøgelser ved en screening skal egen læge kontaktes, og at det vigtigste symptom på livmoderhalskræft er blødning efter samleje. Informationen var i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Styrelsen har vurderet screeningsprøven med rekvisitionsnummer og fundet, at der var tale om abnorme pladeepitelceller svarende til en let grad af pladeepitelforandring.

  • at screeningscelleprøven fra 2016 i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens anbefalinger blev genbedømt, da der den 26. januar 2018 blev foretaget en vurdering af en vævsprøve taget den 24. januar 2018 og fundet celler med forandringer svarende til forstadie til kræft (svær grad af pladeepitelforandring). Screeningscelleprøven fra 2016 blev undersøgt og efterfølgende audit-genbedømt efter de gældende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, og blev klassificeret og indberettet til Dansk Gynækologisk Cancer Database som falsk negativ, hvilket kan forekomme i screeningsprogrammer. fulgte på relevant vis Sundhedsstyrelsen anbefalinger vedrørende screening for livmoderhalskræft.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 11. til den 16. februar 2016 på , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed