For sen oversendelse af journal

Tandklinik får kritik for at oversende journal for sent. (Offentliggøres som led i styrelsens praksissammenfatning om journalføring)

Sagsnummer:

21SFP48

Offentliggørelsesdato:

14. april 2021

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Øvrig privatpraksis

Type:

Journalføring

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  •  Tandklinikken , for journalføringen i perioden fra den 8. august til den 22. oktober 2018.

Det betyder, at journalføringen ikke var i overensstemmelse med normen for sædvanlig faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at der ikke blev foretaget korrekt journalføring af Tandklinikken , i perioden fra den 8. august til den 22. oktober 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at s journal ikke blev oversendt på relevant vis.

 SAGSFREMSTILLING

35-årige var i en periode patient hos Tandklinikken , men valgte at skifte tandlæge. Det nye behandlingssted anmodede om s tandlægejournal første gang den 8. august 2018. Anmodningen om journal blev modtaget af Tandklinikken den 31. august 2018.

Det er journalført af Tandklinikken, at de skal være udskrevet og afsendt med brev den 25. oktober 2018. Det nye behandlingssted har journalført, at de er modtaget den 21. november 2018, hvor de står i et skur.

Den 22. august blev Tandklinikken , anmodet om journalen fra et forsikringsselskab. Der blev igen anmodet om journalen den 27. august og den 31. august 2018, ligesom der blev anmodet telefonisk den 10. september 2018. Materialet blev modtaget af forsikringsselskabet den 26. oktober 2018.

BEGRUNDELSE

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring, og svarer til kravene i journalføringsbekendtgørelsen.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Tandklinikken , for journalføringen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at Tandklinikken havde pligt til at oversende journalen til det nye behandlingssted og forsikringsselskabet, da der forelå samtykke fra . Det følger af journalføringsbekendtgørelsen § 26. Oversendelse af en patientjournal skal efter praksis ske uden unødig forsinkelse.
  • at det ikke har kunnet bekræftes, at der forelå en aftale mellem Tandklinikken og det nye behandlingssted om at afvente oversendelse. Anmodningen om journal fra det nye behandlingssted blev modtaget af klinikken den 31. august 2018. Oversendelse skete den 25. oktober 2018, hvilket ikke vurderes at være uden unødig forsinkelse og derfor kritisabelt.
  • at anmodningen om journal fra forsikringsselskabet blev modtaget den 22. august 2018, men materialet først afsendt elektronisk den 25. oktober 2018 og modtaget af forsikringsselskabet den 26. oktober 2018. Da der ikke har været fremlagt dokumentation, har det ikke kunnet bekræftes, at materialet skulle have været afsendt med fysisk post flere gange i den mellemliggende periode. Henset til tidsperioden fra den 22. august til den 26. oktober 2018 anses materialet ikke at have været oversendt uden unødig forsinkelse. 

Styrelsen finder på den baggrund, at journalføringen i forbindelse med i perioden fra den 8. august 2018 til den 22. oktober 2018 på Tandklinikken , ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed
  • § 1, stk. 3 om omgørelse og tilbagebetaling af privatpraktiserende tandlægers arbejde