Forældre burde have fået aktindsigt i søns journal

Privathospital får kritik for ikke at give forældre aktindsigt i deres 17-årige søns journal, da forældrene havde forældremyndigheden og havde været en del af sønnens forløb. (Offentliggøres som led i styrelsens praksissammenfatning om journalføring)

Sagsnummer:

21SFP52

Offentliggørelsesdato:

14. april 2021

Juridisk tema:

Aktindsigt

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver kritik til:

 • for den måde, de har behandlet jeres ønske om aktindsigt på.

Det betyder, at ikke har behandlet jeres ønske om aktindsigt efter reglerne.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at I ikke fik aktindsigt i jeres søn, ’ journal.

SAGSFREMSTILLING

Den 21. november 2019 blev jeres 17-årige søn afsluttet i et behandlingsforløb ved .

Du har oplyst, at I bad om aktindsigt i jeres søns journal den 27. november 2019. I bad om aktindsigt via en formular på privathospitalets hjemmeside. I modtog dog ikke et svar. Du ringede derfor til privathospitalet for at få journalen. Du mødte også op i receptionen uden held.

Vi har sendt dine oplysninger til . Privathospitalet er dog ikke kommet med bemærkninger til dine oplysninger om, hvornår I bad om aktindsigt.

Vi har derfor lagt til grund, at I bad om aktindsigt den 27. november 2019.

BEGRUNDELSE

Reglerne om aktindsigt

En patient har ret til aktindsigt i sin journal, når patienten er fyldt 15 år.

Den person, der har forældremyndigheden over en ung under 18 år, har normalt ret til aktindsigt i den unges journal. Det gælder, når det er nødvendigt for at varetage den unges interesser. Det er ikke et krav, at den unge har givet samtykke til det.

Den person, der har forældremyndigheden, har i nogle tilfælde ikke ret til at få aktindsigt i den unges journal. Det kan fx være, hvis journalen indeholder følsomme oplysninger om abort, behandling for kønssygdomme, prævention, blodtransfusion eller lignende.

Et behandlingssted har ikke pligt til at skrive i journalen, at der er bedt om aktindsigt. Det skal dog stå i journalen, hvornår journalen er udleveret.

Vores resultat

Vi vurderer, at ikke har behandlet jeres ønske om aktindsigt efter reglerne.

Vi har lagt vægt på:

 • at I havde forældremyndigheden over jeres søn.
 • at I havde været en del af jeres søns forløb på .
 • at der ikke er oplysninger, som tyder på, at jeres interesse i at få aktindsigt bør vige for hensynet til jeres søns krav på fortrolighed.
 • at jeres ønske om aktindsigt ikke fremgår af jeres søns journal.
 • at det heller ikke fremgår af jeres søns journal, at journalen blev udleveret til jer.
 • at vi dermed ikke har grundlag for at fastslå, at I fik aktindsigt i jeres søns journal.

har derfor handlet i strid med reglerne om aktindsigt.

Afsluttende bemærkninger

I har ikke længere ret til aktindsigt i jeres søns journal, fordi han er blevet myndig. Det betyder, at aktindsigt i hans journal kræver samtykke eller en fuldmagt fra ham.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over aktindsigt

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 14 om repræsentation
 • § 17 om mindreårige
 • § 37, stk. 1, om aktindsigt
 • § 37, stk. 2, om begrænsninger i aktindsigten

Bekendtgørelse nr. 530 af 24. maj 2018 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler

(journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse m.v.) (journalføringsbekendtgørelsen):

 • § 29, stk. 1, om journalføring af aktindsigt