Opholdet blev forlænget for at få behandling

Regionen måtte kræve betaling for behandlingen, da patienten forlængede sit ophold i Danmark ud over, hvad han oprindeligt havde planlagt.

Sagsnummer:

21SFP53

Offentliggørelsesdato:

30. marts 2021

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Region har ikke handlet i strid med reglerne om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at regionen ikke skal godtgøre den udgift, som du havde til sygehusbehandling.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du skal betale for sygehusbehandling på i perioden fra den 22. december 2017 til den 18. januar 2018.

Vi har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om du skal betale for den sygehusbehandling, du har modtaget efter den 18. januar 2018.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, medmindre andet fremgår.

Du har oplyst, at du er pensionist og var bosat i Frankrig på daværende tidspunkt.

Du har oplyst, at du i oktober 2017 rejste til Danmark, og du havde planlagt at opholde dig i Danmark til primo april 2018 for at renovere dit sommerhus.

Den 14. oktober 2017 blev du indlagt og opereret på . Den 19. oktober 2017 blev du udskrevet til antibiotikabehandling. Efterfølgende gik du løbende til kontrol og sårbehandling.

Du har oplyst, at du havde planlagt at tilbringe de første to uger i Danmark sammen med din søn og barnebarn, men du imidlertid allerede på tredjedagen trådte noget rustent vildthegn op i venstre fod. Du har oplyst, at du natten til den 14. oktober 2017 blev indlagt akut til operation af foden på . Du har oplyst, at du fremviste dit blå EU-sygesikringskort, der var gyldigt til den 12. maj 2020, og du ved stuegang efter operationen fortalte vagthavende læge, at du havde planlagt at blive i Danmark til primo april 2018.

Du har oplyst, at den 21. december 2017 fortalte dig, at din fortsatte behandling skulle ske for egen regning. Du har oplyst, at deres afgørelse beror på en misforståelse om, at du skulle have sagt, at du havde planlagt at opholde dig i Danmark i to uger.

Det fremgår af journalnotat af 18. oktober 2017 fra din patientjournal, at du har oplyst, at du har et hus i Frankrig, hvor du bor i perioder. Det fremgår ikke af din patientjournal, at du skulle have fortalt om længden af dit ophold i Danmark.

Det fremgår af telefonnotat af 21. december 2017 fra , at du har oplyst, at du kom til Danmark i efterårsferien for at være sammen med dit barnebarn i 10-14 dage, og du skulle komme igen til jul. Det fremgår, at du herefter blev vejledt om, at du ikke havde ret til planlagt behandling uden at betale, når du oprindelig havde forventet at blive i Danmark i omkring 14 dage.

Det fremgår af telefonnotat af 8. januar 2018 fra , at du har oplyst, at du oprindelig havde planlagt at opholde dig i Danmark til april 2018. Det fremgår, at sagsbehandleren oplyste dig om at have overhørt din samtale fra den 21. december 2017, hvor du sagde, at du skulle være i Danmark i 14 dage. Du oplyste herefter, at du ønskede at klage.

Den 24. januar 2018 skrev du til , at du havde planlagt at opholde dig i Danmark fra primo oktober 2017 til medio april 2018 for at istandsætte dit sommerhus. Du skrev, at du havde planlagt at opholde dig to uger hos din søn og dit barnebarn, men kom til skade på tredje dagen.

har oplyst, at du under en samtale med hospitalet den 21. december 2017 blev spurgt direkte om opholdets varighed og svarende, at du skulle være i Danmark i 10-14 dage for at holde efterårsferie, og at du havde planlagt nyt ophold i Danmark omkring jul. vurderede på den baggrund, at du havde forlænget opholdet i Danmark med henblik på at opnå sygehusbehandling. har oplyst, at retten til nødvendig behandling er begrænset i tid til opholdets forventede varighed, og at dit ophold i Danmark var planlagt til cirka 2 uger, men at du på grund af skaden, der medførte behov for sygehusbehandling, valgte at forlænge dit ophold.

Vi har bedt dig om at sende dokumentation for, at dit ophold oprindelig var planlagt til april 2018, fx i form af returbillet eller aftaler med håndværkere m.v. i forbindelse med istandsættelsen af dit sommerhus. Vi har ikke hørt fra dig.

Der er modstridende oplysninger fra dig og om, hvor længe du oprindelig havde planlagt at opholde dig i Danmark.

Vi ikke har mulighed for at få sagen oplyst mere, fordi vi afgør sagen på skriftligt grundlag. Vi har heller ikke mulighed for at afhøre parter og vidner ved behandlingen af sagen.

Vi har på baggrund af telefonnotat af 21. december 2017 lagt til grund, at du oprindelig havde planlagt at opholde dig i Danmark i omkring 14 dage. Vi har lagt vægt på, at det ikke fremgår af notatet, at du gjorde indsigelser, da du blev vejledt om, at du ikke havde ret til planlagt behandling uden at betale, når du oprindelig havde forventet at blive i Danmark i omkring 14 dage.

Vi har derfor lagt til grund, at dit formål med at forlænge dit ophold i Danmark var at modtage behandling.

BEGRUNDELSE

Sygehusbehandling er i de fleste tilfælde gratis i Danmark.

Personer, som modtager pension fra Danmark, og som er bosiddende i Frankrig, har ret til alle sundhedsydelser i B, undtagen planlagt sygehusbehandling.

Der er ikke tale om planlagt sygehusbehandling, hvis personens behov for sygehusbehandling opstår under ophold i Danmark. Hvis personen derimod er rejst til Danmark for at få behandling, er der tale om planlagt sygehusbehandling.

En dansk pensionist, som er bosat i udlandet, har derfor ret til en behandling, som bliver medicinsk nødvendig under et ophold i Danmark, også selv om der ikke er tale om akut behandling, idet der tages hensyn til opholdets længde og behandlingens karakter. Dette er for at forhindre, at personen skal være tvunget til at tage tilbage til sit bopælsland for at få den nødvendige behandlingen inden det planlagte opholds ophør.

Ud over akut og fortsat sygehusbehandling indebærer retten til medicinsk nødvendig behandling, at personer, der har en bestående eller kronisk lidelse, også har ret til ydelser, der relaterer sig til den bestående eller kroniske lidelse, fx kontrolundersøgelse, fjernelse af gips eller lignende, der bliver nødvendig under et ophold. Behovet for en given behandling skal opstå, mens man er i landet. Personen kan dog i visse situationer bestille tid til fx en kontrolundersøgelse inden ankomst til landet, hvis formålet med rejsen er andet end at modetage behandling her i landet.

Hensigten er, at personen ikke skal være tvunget til at afbryde et ophold og tage til hjemlandet før forventet for at modtage en nødvendig behandling. Formålet er, at personen skal kunne fortsætte sit ophold på sundhedsmæssigt forsvarlige vilkår.

Behandlingen ydes på samme vilkår som til danske sikrede, det vil sige for sygehusbehandlings vedkommende gratis. Det er lægen på det danske behandlingssted, som vurderer, om behandlingen er nødvendig under opholdet. Det følger af reglerne om det blå EU-sygesikringskort.

Vi vurderer, at du ikke har ret til godtgørelse af den udgift, som du har haft til sygehusbehandling.

Vi har lagt vægt på:

  • at din tilstand var akut behandlingskrævende i perioden fra den 14. til den 19. oktober 2017.
  • at din efterfølgende behandling ikke var akut, men medicinsk nødvendig.
  • at du oprindelig havde planlagt at opholde dig i Danmark i omkring 14 dage, men valgte at forlænge dit ophold på grund af din skade.
  • at der ikke er grundlag for at fastslå, at du ikke kunne rejse til Frankrig for at modtage behandling, da dit planlagte ophold var færdigt.

Derfor har regionen ikke handlet i strid med sundhedsloven ved afgørelsen om, at du selv skulle betale for sygehusbehandling.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 81, stk. 1, om at sygehusbehandling i de fleste tilfælde er gratis i Danmark

Bekendtgørelse nr. 1657 af 27. december 2013 om ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land:

  • § 1, nr. 1, om ret til sundhedsydelser i Danmark for personer, som modtager pension fra B
  • § 2, stk. 1, om ret til alle sundhedsydelser i Danmark undtagen planlagt sygehusbehandling