Ikke ret til behandling på privathospital

Antibiotikabehandling var en del af et samlet behandlingsforløb, og behandlingen var derfor påbegyndt inden for 30 dage fra den endelige udredning. Patienten havde derfor ikke ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg.

Sagsnummer:

21SFP54

Offentliggørelsesdato:

31. marts 2021

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Region har ikke handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Det betyder, at din søn, , blev tilbudt behandling inden for 30 dage.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at din søn, , ikke fik behandling inden for 30 dage.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 28. marts 2019 blev henvist til Hospital A for udredning af en halscyste.

Den 25. april 2019 var til undersøgelse på børnemodtagelsen på Hospital A. Lægen konstaterede, at cysten i halsen var godartet. Lægen vurderede også, at cysten kunne opereres væk i rolig fase, dvs. til der ikke længere var betændelse. startede samme dag i antibiotikabehandling som forberedelse til operationen. blev herefter henvist til Hospital B med henblik på en vurdering af cysten.

Den 1. og 6. maj 2019 var til undersøgelse på Hospital C. Lægen konstaterede, at antibiotikabehandlingen ikke havde haft nogen effekt. blev på ny henvist til Hospital B med henblik på at få vurderet cysten i rolig fase.

Den 10. maj 2019 var til undersøgelse hos en læge, du selv havde opsøgt, fordi du ønskede en anden læges vurdering af s halscyste.  Lægen henviste til Hospital D, som videresendte henvisningen til Hospital B.

Den 20. maj 2019 skrev Hospital B på henvisningen af 6. maj 2019, at allerede var booket til forundersøgelse hos dem. Samme dag skrev Hospital D på henvisningen af 10. maj 2019, at allerede var blevet henvist til Hospital B.

Den 3. juni 2019 blev henvist til Akutmodtagelsen på Hospital A på grund af feber.

Du har oplyst, at blev henvist til Hospital B den 25. april 2019 på grund af en halscyste. Du har klaget over, at først blev indkaldt til en tid den 9. juli 2019, selvom der er en behandlingspligt på 30 dage.

Du har også oplyst, at du fik at vide, at der kun var én læge, der kunne behandle . Alligevel blev du ringet op den 8. juli 2019, hvor aftalen den 9. juli 2019 blev aflyst. Til gengæld blev tilbudt en tid den 10. juli 2019 ved en anden læge.

BEGRUNDELSE

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

En patient kan nogle gange vælge at blive behandlet på et privathospital eller en privat klinik, når patienten er henvist til behandling på et sygehus. Det gælder, hvis regionen ikke kan tilbyde patienten reel behandling inden for 30 dage. Fristen tæller fra regionen har modtaget en henvisning, eller fra patienten er færdigudredt. Det gælder dog kun, hvis regionerne har en aftale med private behandlingssteder om behandlingen.

Patienten kan godt være i et behandlingsforløb, selvom det er nødvendigt at foretage en eller flere undersøgelser for at afklare forhold omkring behandlingen, inden den egentlige behandling begynder. Tilsvarende kan en patient også være i et behandlingsforløb, hvis det er nødvendigt eksempelvis at gennemføre en antibiotikakur, inden en operation kan foretages.

Vores resultat

Vi vurderer, at blev tilbudt behandling inden for 30 dage.

Vi har lagt vægt på:

 • at var endeligt udredt den 25. april 2019, hvor lægen konstaterede, at der var tale om en godartet cyste, der kunne opereres væk i rolig fase. Fristen på 30 dage udløb derfor den 25. maj 2019.
 • at behandlingen blev igangsat, da startede med antibiotikabehandling den 25. april 2019.
 • at antibiotikabehandlingen var vurderet nødvendig som forberedelse til operationen.
 • at antibiotikabehandlingen udgjorde en del af et samlet behandlingsforløb.
 • at behandlingen derfor var påbegyndt inden fristen udløb den 25. maj 2019.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 87, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
 • § 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 19, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
 • § 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

 • Pkt. 3.0 om det udvidede frie sygehusvalg
 • Pkt. 3.7 om reel behandling inden for 30 dage