Manglende systematisk vurdering af selvmordsrisiko

Psykiatri får kritik for at opfordre selvmordstruet patient til udgang, uden der var gennemført og journalført vurdering af selvmordsrisikoen.

Sagsnummer:

21SFP56

Offentliggørelsesdato:

8. april 2021

Speciale:

Psykiatri

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , Region Psykiatri, for behandlingen den 20. april 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , Region Psykiatri, den 20. april 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at der blev foreslået udgang trods udtalt ønske om selvmord.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

på 30 år var kendt med svær depression, angst, emotionel ustabil personlighedsstruktur af borderline-typen og PTSD.

Den 27. marts 2019 blev hun indlagt på , Region Psykiatri. Hun havde op til indlæggelsen spontant gennemgået en væsentlig forværring i sin psykiske helbredstilstand og havde påtrængende tvangstanker og visuelle handlinger om at skade sig selv voldsomt samt tanker om selvmord. Det blev vurderet, at hun var i øget selvmordsrisiko.

Den 28. marts 2019 blev det noteret, at hun tidligere havde haft flere selvmordsforsøg, og at hun var bange for atter at gøre skade på sig selv. Hun kunne dog på troværdigvis tage afstand fra selvskade.

Den 29. marts 2019 begyndte hun i antidepressiv medicinsk behandling.

Den 3. april 2019 havde hun igen tanker om selvmord. Tankerne kunne kun kortvarigt afledes.

De efterfølgende dage forværredes hendes tilstand, og den 5. april 2019 blev der påbegyndt behandling med elektrochok (ECT).

Den 20. april 2019 blev hun vurderet i neutral stemningsleje og modløs. Hun blev i fortsættelse heraf opfordret til at tage ud eller hjem den efterfølgende dag.

Der blev i perioden den 4. april til den 20. april 2019 ikke foretaget nogen lægelig selvmordsscreening. Plejepersonalet foretog i samme periode flere gange dagligt vurderinger af hendes psykiske tilstand. Der blev foretaget selvmordsscreeninger af plejepersonalet den 27. og 29. marts 2019. I perioden 27. marts 2019 til 20. april 2019 refererede plejepersonalet tre gange overvejelser fra patientens side om selvmord.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , Region Psykiatri, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at vurderingen af, at hun havde neutralt stemningsleje og samtidig var modløs, burde have været uddybet yderligere, idet vurderingerne ikke kan optræde meningsfuldt sammen uden uddybning.
  • at flere af s psykiatriske lidelser er forbundet med øget risiko for selvskade og selvmord. Denne risiko er størst ved udskrivning efter indlæggelse, ved indlæggelse, ved ændring af behandling og ved livsbegivenheder så som tab af arbejde, nylig alvorlig legemlig lidelse, ophør af parforhold og forværring af den kliniske tilstand.
  • at der burde have været gennemført systematiske vurderinger af selvmordsrisikoen, henset til s gentagne udtalelser om fornyet selvskade samt tanker om selvmord og iværksat behandling med ECT, der almindeligvis reserveres til de mest alvorlige sygdomstilfælde.

Styrelsen kan oplyse, at det efter en tilstrækkelig og upåfaldende selvmordsscreening ikke er ualmindeligt at foreslå patienter med emotionel ustabil personlighedsstruktur udgang på trods af udtalelse om påtænkt selvskade. Det er ikke usædvanligt, at denne type patienter i perioder har svære impulser om selvskade, mens de i andre perioder anvender lignende udtalelser om selvskade til opnåelse af fx personalekontakt eller ekstra medicin. Det er en yderst vanskelig opgave at skelne mellem de forskellige bevæggrunde for samme udtalelse.

  • at der ikke på anden vis var dokumenteret det forsvarlige i udgang i journalen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 20. april 2019 på , Region Psykiatri, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed