Relevant udredning af gastric bypass-opereret

Sygehus får ikke kritik for udredning af smerter hos tidligere gastric bypass-opereret. Det er vigtigt med opmærksomhed på risikoen for ændrede eller mere diskrete symptomer på alvorlig sygdom.

Sagsnummer:

21SFP58

Offentliggørelsesdato:

15. april 2021

Speciale:

Akutmedicin, Mavetarmsygdomme, kirurgiske (kirurgisk gastroenterologi), Sygepleje

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • , for behandlingen på Akutafdelingen, Kirurgisk Afdeling og Afdeling for Røntgen og Skanning.

Det betyder, at behandlingen på Akutafdelingen, Kirurgisk Afdeling og Afdeling for Røntgen og Skanning, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, Kirurgisk Afdeling, samt Afdeling for Røntgen og Skanning, , den 4. og den 8. januar 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at det ikke på et tidligere tidspunkt blev konstateret, at havde et perforeret mavesår
 • at der ikke blev reageret relevant på s symptomer, henset til at hun var tidligere gastric bypass opereret og havde indtaget NSAID-præparater.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 4. januar 2020 blev 40-årige tilset på Akutafdelingen, , grundet mavesmerter. Hun var kendt med tidligere gastric bypass-operation og internt hernie (brok). Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af Akutafdelingen samt en CT-scanning af maveregionen af Afdeling for Røntgen og Skanning. Der var desuden tilsyn fra en anden afdeling. blev udskrevet med smertestillende medicin og anbefalet fornyet lægekontakt ved akut forværring af smerter, feber eller blødning.

blev den 8. januar 2020 undersøgt i Akutafdelingen, da hun havde forværringer i smerterne. Der blev foretaget en CT-scanning af maveregionen, og på baggrund af væske omkring galdeblære og mulig mikroperforation af tarmen blev hun nærmere undersøgt af Kirurgisk Afdeling.

blev herefter overflyttet akut til et andet sygehus.

Det fremgår af klagen, at havde taget NSAID-præparater i perioden op til indlæggelsen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet og gennemset CT-scanningerne af s maveregion fra den 4. og den 8. januar 2020. Det er styrelsens vurdering, at CT-scanningen den 4. januar 2020 viser moderat fri væske i maven, men ikke fri luft og ingen tegn på intern herniering, samt at CT scanningen den 8. januar 2020 viser små luftbobler uden for tarmen.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, Kirurgisk Afdeling og Afdeling for Røntgen og Skanning for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at blev tilset i Akutafdelingen den 4. januar 2020 grundet mavesmerter gennem 14 dage, som var tiltaget. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, taget blodprøver, som ikke viste tegn til infektion og henvist til en CT-scanning på Afdeling for Røntgen og Skanning. CT-scanningen blev beskrevet i overensstemmelse med fundene og viste fri væske i maven, men ikke fri luft. Der blev videre fundet en cyste på højre æggestok. Smerterne blev på baggrund af fundene og en gynækologisk undersøgelse tilskrevet en bristet cyste på æggestokken, idet en bristet cyste giver anledning til væske, som leder til kraftige smerter, der dog vil aftage.
 • at der ikke blev beskrevet feber eller andre symptomer foruden s smerter. Der var ikke kliniske tegn på mavesår med spændt abdomen og infektionstegn, og heller ikke tegn til betændelse eller fri luft på CT-scanningen den 4. januar 2020. Det var derfor relevant at tillægge hendes smerter anden forklaring, og idet der var konstateret en mulig årsag i form af en bristet cyste, var der grundlag for at udskrive til smertebehandling med forventning om, at smerterne ville aftage. Akutafdelingen opstartede en korrekt smerteplan i form af paracetamol, bonyl og tramadol, og der blev videre givet råd om at søge læge ved smerteforværring.

Styrelsen kan oplyse, at symptomerne på perforeret mavesår kan være varierende, og at der typisk er smerter og feber, samt fund af spændt mave og ophørte tarmlyde ved en klinisk undersøgelse.

 • at igen blev henvist til Akutafdelingen den 8. januar 2020, da smerterne ikke var i bedring, og da hun havde forhøjede infektionstal. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse og blodprøver, og der var klinisk mistanke om galdeblærebetændelse. Den kliniske undersøgelse var relativt upåfaldende, da maven blev fundet blød og med normale tarmlyde, men da hun tidligere havde fået foretaget en gastric bypass-operation, blev der igen udført en CT-scanning for udelukkelse af en eventuel intern herniering.
 • at CT-scanningen på Afdeling for Røntgen og Skanning blev foretaget relevant og blev beskrevet korrekt, da den viste små luftbobler uden for tarmen, hvorfor der blev mistænkt et hul på tarmen. Akutafdelingen tog herefter relevant kontakt til Kirurgisk Afdeling.
 • at der ved begge indlæggelser var relevant fokus på s tidligere gastric bypass-operation, og på baggrund heraf blev henvist til akutte CT-scanninger på mistanke om intern herniering, og at dette begge gange blev afkræftet.

Styrelsen kan oplyse, at personer, der er opereret for gastric bypass, har risiko for udvikling af en såkaldt intern herniering, hvor tarmen kommer i klemme i en slags lomme i bughulen som en følge af operationen. Symptomerne på intern herniering er oftest kun smerter. Det er derfor vigtigt, at en akutafdeling får afklaret mavesmerter ved gastric bypass-opererede med CT-scanning for at udelukke denne farlige tilstand. Patienter, der ikke har været opereret, skal sjældnere afklares med akut CT-scanning, hvis der ikke er andre symptomer, der taler herfor.

 • at længerevarende brug af smertestillende gigtmedicin (NSAID-præparater) kan føre til mavesår, da det påvirker slimhinden i mavesækken. Symptomer på infektion i bughulen, som perforeret mavesår, udvikles ofte langsommere hos gastric bypass-opererede. s indtagelse af medicin blev sammen med hendes sygehistorie relevant inddraget, da en CT-scanning sædvanligvis regnes for at være den relevante udredning ved mistanke herom. Der var ikke sundhedsfaglig belæg for at konstatere, at der var tale om et perforeret mavesår på et tidligere tidspunkt.
 • at Kirurgisk Afdeling undersøgte i overensstemmelse med sædvanlig praksis herfor, grundet mistanke om hul på tarmen og en operationskrævende tilstand. Afdelingen rettede derefter henvendelse til en kirurgisk afdeling på et andet sygehus. Det fremgår af journalnotatet fra , at blev orienteret om beslutningen, herunder at hun blev informeret om, at hun skulle faste. havde spist omkring kl. 16.30, og det fremgår af journalnotaterne, at der først blev konfereret med det andet sygehus herefter, hvorfor det endnu ikke var blevet vurderet, at skulle overflyttes til operation, da hun spiste omkring kl. 16.30. Det var derfor i overensstemmelse med normen, at Kirurgisk Afdeling ikke på et tidligere tidspunkt ordinerede faste.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som den 4. og den 8. januar 2020 på Akutafdelingen, Kirurgisk Afdeling og Afdeling for Røntgen og Skanning, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed