Utilstrækkelig forundersøgelse

Tandklinik får kritik for utilstrækkelig undersøgelse af forholdene forud for indsættelse af fixtur ved implantatbehandling, hvilket resulterede i fejlplacering og nabotands nervedød. Ikke kritik for de øvrige dele af behandlingen.

Sagsnummer:

21SFP59

Offentliggørelsesdato:

19. april 2021

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • for behandlingen den 22. december 2017.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 15. december 2017 til den 26. april 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at implantatbehandlingen på tanden 5- (anden lille kindtand i venstre side af underkæben) ikke har været udført i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard, herunder at det blev placeret forkert 
 • at implantatbehandlingen på tænderne 6-, 5- og -5 ikke blev udført i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard, herunder at kronerne var for store og farven ikke matchede det øvrige tandsæt
 • at der ikke skete tilstrækkelig opfølgende kontrol med implantatbehandlingen på tænderne 6-, 5- og -5
 • at tandfyldningerne på tænderne 1+ og +1 (fortænderne i overkæben) ikke blev udført i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 15. december 2017 til den 26. april 2018 modtog 56-årige behandling hos .

Den 15. december 2017 fik foretaget plastfyldningerne på tænderne 1+1.

Den 22. december fik han foretaget implantatoperationer på 6-, 5- og -5, hvor der samtidig blev foretaget røntgenundersøgelse for at kontrollere placeringen af implantaterne. Kronerne til implantaterne blev forberedt den 22. januar og påsat den 29. januar 2018.

Den 7. februar gav første gang udtryk for at han ikke var tilfreds med kronerne på tænderne. Disse blev på grund af hans utilfredshed udskiftet med nye kroner den 28. februar.

gav den 5. marts udtryk for, at han heller ikke var helt tilfreds med de nye kroner, men ønskede dog at beholde dem og se tiden an. Ved samme lejlighed oplyste , at han havde oplevet ømhed i 4-.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet en tandlægefaglig besigtigelsesrapport af 14. oktober 2020. Ved besigtigelsen udpegede 2+2 som de tænder, hvor han var utilfreds med fyldningerne. Der kunne ikke ses fyldninger på 2+2. Styrelsen har derfor antaget og fået bekræftet, at klagen gjaldt fyldningerne på tænderne 1+1. 

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for en del af behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at fixturerne (implantatskruerne) på regio 6- og -5 så vidt ses på det enorale røntgen, som kun viser placering i den mesio-distale retning ses korrekt placerede
 • at kontrolrøntgen af fixturer normalt foretages umiddelbart efter indsættelsen samt efter 1, 3 og 5 år. Dette foretages normalt i forbindelse med de almindelige diagnostiske undersøgelser. Tandlæger generelt og herunder har ingen forpligtelse til at indkalde til røntgenkontrol af implantater alene.
 • at kronerne på tænderne 6-, 5- og -5 ved besigtigelsen den 14. september 2020 ses farvemæssigt at passe fint ind til s øvrige tænder. Deres placering ses at give en nydelig harmonisk tandbue og passer derfor fint ind til s øvrige tænder. De kunne ikke være smallere (mindre), da har saksbid, og havde de været smallere, ville der ikke være kontakt til overkæbens tænder og dermed intet sammenbid.
 • at fyldningerne på 1+1 ved besigtigelsen den 14. september 2020 fandtes intakte og udført i overensstemmelse med sædvanlig faglig standard, ligesom de farvemæssigt passede fint til s egne tænder.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for en del af behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der forud for indsættelse af en fixtur (implantatskrue) bør tages hensyn til de generelle forhold, herunder knogletykkelse og nabotændernes placering. Dette sker ved enten en CBCT-scanning eller eventuelt ved at få fremstillet en guideskinne der sikrer, at implantatet får den korrekte vinkel ved isættelse. foretog ingen af delene, hvilket resulterede i, at implantatet regio 5- blev placeret faretruende tæt på apex (rodspidsen) af 4-, da tanden 4- har en atypisk anatomi, hvor rodspidsen er svunget bagud. Dette vurderes at have resulteret i, at implantatet har forårsaget nervedød på den ellers intakte tand 4-.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 22. december 2017 hos var under normen for almindelig anerkendt faglig standard for så vidt angår implantatet regio 5-, mens den resterende behandling var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed