Mangelfuld reaktion på smerter efter fald

Bosted får kritik for manglende kontakt til læge vedrørende smerter efter fald hos en 25-årig kvinde uden sprog.

Sagsnummer:

21SFP61

Offentliggørelsesdato:

22. april 2021

Speciale:

Hjemmesygepleje

Faggruppe:

Sygeplejersker

Behandlingssted:

Øvrige kommunale behandlingstilbud

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Kommune, for behandlingen på i perioden fra den 4. april til den 7. juli 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos i Kommune, i perioden fra den 23. januar til den 14. juli 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev tilstrækkeligt undersøgt og behandlet for knoglebrud, herunder at der ikke blev taget kontakt til en læge vedrørende brud
 • at ikke blev smertedækket tilstrækkeligt, efter at der blev konstateret knoglebrud i benet
 • at der ikke blev reageret tilstrækkeligt på s symptomer på urinvejsinfektion, herunder at der ikke blev taget kontakt til en læge på et tidligere tidspunkt
 • at ikke modtog relevant og tilstrækkelig pleje for at undgå urinvejsinfektioner
 • at ikke fik anfaldsbrydende medicin for epilepsi i overensstemmelse med anvisningen, samt at der ikke var tilstrækkeligt opsyn med
 • at der ikke blev foretaget blodprøver en gang i måneden i forbindelse med s behandling med cannabisolie.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 23. januar til den 14. juli 2020 var 25-årige bosiddende på i Kommune. var kendt med Rett-syndrom og epilepsi, og var stærkt funktionsnedsat, uden talesprog og med behov for fuld støtte i hverdagen.

Den 16. april 2020 faldt under et epileptisk anfald. Den 4. maj 2020 blev der taget skriftlig kontakt til s praktiserende læge, og blev tilset af en sygeplejerske hos en praktiserende læge den 14. maj 2020, der vurderede, at der var tale om en forstuvning.

Den 15. maj 2020 blev tilset på en akutafdeling på foranledning af de pårørende og værge. Der blev ved en røntgenundersøgelse fundet to brud i s højre ankelled, og det blev vurderet, at der ikke var tale om nylige brud.

Det fremgår af klagen, at sad i kørestol, da hun blev hentet af de pårørende og værge fra den 15. maj 2020, og at hun normalt kun brugte kørestol ved længere ture, og at hun dermed fortsat havde ondt.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vedrørende knoglebrud:

Det fremgår af klagen, at havde et epilepsianfald og deraf et fald den 15. marts 2020.

Det fremgår af epilepsianfaldsskemaet, at havde et anfald tidligt om morgenen den 14. marts 2020. Det fremgår af journalen, at der var vagtlægebesøg den 15. marts 2020 vedrørende feber og hoste.

Det fremgår videre af en udtalelse fra , at ikke faldt den 15. marts 2020.

Det fremgår af journalen, at havde et epilepsianfald den 16. april 2020, hvor hun faldt i køkkenet. Hun kunne derefter ikke støtte på det ene ben, og højre fod og ankel var lidt hævet. vurderede, at der var tale om en let forstuvning.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at havde et epilepsianfald, eller at hun faldt den 15. marts 2020. Styrelsen finder grundlag for at fastslå, at havde et epilepsianfald den 14. marts 2020, samt at hun havde et epilepsianfald den 16. april 2020, og at anfaldet den 16. april 2020 medførte, at hun faldt.

Vedrørende urinvejsinfektion:

Det fremgår af klagen, at s forældre siden den 13. juni 2020 havde gjort opmærksom på, at hun ikke var helt ved sig selv, og at de den 14. juni 2020 gjorde opmærksom på smerter ved vandladning. Det fremgår videre af klagen, at de bad om at tage en urinprøve, og at den først blev taget den 17. juni 2020.

Det fremgår af journalen, at s praktiserende læge den 15. juni 2020 gav svar på en urinprøve. Den 17. juni 2020 fik indført et engangskateter for at tømme blæren for urin (RIK) med henblik på at få en urinprøve til dyrkning. Dagen efter blev hun sat i behandling for urinvejsinfektion.

Det fremgår af en udtalelse fra , at blev RIK’et den 12. juni 2020, men at der ikke er et journalnotat på dette.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra klager og om, hvornår der blev foretaget urinprøver.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der kom svar på en urindyrkning den 15. juni 2020, hvorfor det er sandsynligt, at blev RIK’et få dage forinden.

Styrelsen finder på den baggrund grundlag for at fastslå, at der blev foretaget en urinprøve den 12. juni 2020 samt den 17. juni 2020.

Ikke kritisable forhold:

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen for så vidt angår de følgende forhold:

Styrelsen har for så vidt angår smertedækning efter konstatering af knoglebrud lagt vægt på:

 • at der efter røntgenundersøgelsen blev givet håndkøbssmertestillende medicin ved behov, hvilket sædvanligvis er Ibumetin og Paracetamol, og at dette under normale omstændigheder er dækkende ved mindre knoglebrud. gav smertedækkede håndkøbsmedicin i overensstemmelse med lægens ordination i perioden fra den 15. maj 2020 og frem.
 • at der den 23. maj 2020 blev ordineret fast smertestillende medicin af en læge på en akutafdeling, og at s praktiserende læge oprettede medicinen i Fælles Medicinkort, således at kunne give medicinen. Den medicin, som gav til som smertedækning i forbindelse med knoglebruddet, var relevant, og en smertedækning er ikke nødvendigvis det samme som at være smertefri.

Styrelsen har for så vidt angår behandling af urinvejsinfektion og pleje vedrørende forebyggelse af urinvejsinfektioner lagt vægt på:

 • at den 15. juni 2020 modtog svar på en urinprøve, som ifølge en udtalelse fra var foretaget den 12. juni 2020. s praktiserende læge havde undersøgt prøven for bakterier, og der var på baggrund af prøven ikke indikation for at iværksætte behandling for urinvejsinfektion, da prøven viste et lavt indhold af bakterier.
 • at der den 17. juni 2020 blev foretaget en ny urinprøve, og at prøvesvarene gav indikation for behandling for urinvejsinfektion. igangsatte den ordinerede behandling med antibiotika i 7 dage.
 • at den 8. juli 2020 fik taget blodprøver som viste, at hendes infektionstal var forhøjede. Blodprøverne blev taget, da infektionstallene havde været forhøjede den 2. juli 2020. Det var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at urinvejsinfektionen ikke blev opdaget på et tidligere tidspunkt, da der ikke var symptomer på en urinvejsinfektion op til blodprøvetagningen, idet urinen var klar, ikke var ildelugtende, og idet der ikke var svie ved vandladning eller hyppige vandladninger.
 • at der blev lagt en plan i samråd med praktiserende læge omkring tæt observation, samt at der skulle foretages en urinprøve den 9. juli 2020, som skulle undersøges for bakterier, da der ikke kunne genfindes andre umiddelbare årsager til de forhøjede infektionstal, hvilket var i overensstemmelse med sædvanlig praksis at gøre.
 • at tog kontakt til s praktiserende læge den 9. juli 2020, for afklaring af, om der fortsat var ønske om undersøgelse af urinen, da der om morgenen blev målt en temperatur på 38,7, og da under hjemmebesøg var opstartet i antibiotisk behandling grundet urinvejsinfektion.
 • at der ikke er forhold i journalen, der tyder på, at der ikke blev foretaget tilstrækkelig pleje for at undgå urinvejsinfektioner. foretog relevant pleje for at forebygge urinvejsinfektion, havde løbende opmærksomhed herpå, og sikrede relevant behandling af urinvejsinfektioner.

Styrelsen kan oplyse at anbefalingen fra Dansk Selskab for Almen Medicin omkring behandling af urinvejsinfektioner med antibiotika bør baseres på typiske symptomer og forudgået af en analyse af urinen. Behandling af urinvejsinfektioner med antibiotika på bred indikation kan medføre resistenshed over for antibiotika.

Styrelsen har for så vidt angår anfaldsbrydende medicin for epilepsi lagt vægt på:

 • at der forelå en lægelig ordination, hvoraf det fremgik, at s kramper først skulle brydes med medicin efter 2 minutter ved epileptiske anfald eller ved seriekramper, som er gentagende epileptiske anfald lige efter hinanden.
 • at der mangler dokumentation vedrørende varigheden af anfaldets længde den 23. januar 2020 grundet manglende information mellem sundhedspersonale, og at grænsen på 2 minutter har betydning for, om der skal gives medicin eller ej. Styrelsen har på baggrund af oplysningerne i journalen ikke mulighed for at vurdere forholdet nærmere.
 • at den 14. februar 2020 havde tre epileptiske anfald, et af 50 sekunders og to af 1½ minuts varighed inden for 6 timer, samt at hun den 23. maj 2020 havde to epileptiske anfald af 1 minuts varighed inden for 2,5 timer. Disse var ikke at betragte som serie-kramper, og det var derfor i overensstemmelse med ordinationen, at der ikke blev givet anfaldsbrydende medicin i forbindelse med anfaldene.
 • at det var sundhedsfagligt forsvarligt ikke at give anfaldsbrydende medicin under s anfald den 6. april 2020, da anfaldet var af en varighed på cirka 2 minutter, og at der først skal gives anfaldsbrydende medicin efter 2 minutter.
 • at det den 16. april 2020 var relevant at skrive anfaldets varighed, på trods af at personalet ikke var til stede ved anfaldets begyndelse, da personalet kunne høre, at faldt. Der blev handlet korrekt ved ikke at give anfaldsbrydende medicin, idet anfaldet blev vurderet til at vare 30 sekunder. Ved det epileptiske anfald den 21. april 2020 var der belæg for, at personalet på vurderede anfaldets længde, da personalet kort havde været væk fra under anfaldets start. Det var i overensstemmelse med ordinationen, at der ikke blev givet anfaldsbrydende medicin, da anfaldet blev vurderet til en varighed på ca. 1½ minut.

Styrelsen har for så vidt angår, om der var sundhedsfagligt tilstrækkelig opsyn med , lagt vægt på:

 • at blev tilset minimum en gang i timen af den vågne nattevagt, og at der var en alarm på sengen til opdagelse af epileptiske anfald samt en babyalarm og en døralarm. I dagtimerne var der minimum 2 medarbejdere til 5-6 borgere. Opsynet med var dækkende og sundhedsmæssigt forsvarligt henset til hendes symptomer og sygdomme.

Styrelsen finder på den baggrund, for så vidt angår ovenstående pleje og monitorering, som modtog i perioden fra den 23. januar til den 14. juli 2020 hos , Kommune, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Kritisable forhold:

Styrelsen vurderer dog, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen for så vidt angår de følgende forhold:

Styrelsen har for så vidt angår undersøgelse og behandling af knoglebrud lagt vægt på:

 • at efter et fald den 16. april 2020 blev undersøgt af en social- og sundhedsassistent samt en sygeplejerske, som konstaterede, at der ikke var brud efter faldet, hvorefter der blev givet smertestillende medicin. Der blev i journalen beskrevet smerter den 16., 17., og 18. april 2020, og blev efterfølgende vurderet som værende smertefri og med normal gang- og støttefunktion. Den 21. april 2020 blev det bemærket, at hun måske havde smerter, og den 29. april 2020 at der var lette klager ved gentagne hårde tryk. Natten til den 3. maj 2020 blev foden beskrevet som hævet, og de tre yderste tæer som røde og varme, samt at trak foden til sig ved berøring. Den 4. maj 2020 blev hendes fod undersøgt af en sygeplejerske og ergoterapeut på , der vurderede, at der ikke var behov for en lægefaglig vurdering af situationen. Foden blev vurderet til at være uden direkte og indirekte ømhed.
 • at burde have taget kontakt til en praktiserende læge eller en vagtlæge på et tidligere tidspunkt, idet det sundhedsfaglige personale ved flere undersøgelser noterede i journalen, at havde behov for smertestillende medicin, og at hun indimellem humpede på foden og havde en ændret gang. Dette burde have foranlediget en nærmere undersøgelse og vurdering af, om der var indikation for en røntgenundersøgelse.
 • at der først blev taget kontakt til en praktiserende læge via e-konsultation den 4. maj 2020, og det blev i beskrivelsen angivet, at det tydede på en forstuvning, hvorfor konsultationen først fandt sted den 14. maj 2020.

Styrelsen har for så vidt angår anfaldsbrydende medicin for epilepsi lagt vægt på:

 • at burde have givet anfaldsbrydende medicin, da den 4. april 2020 havde et epileptisk anfald af 3-4 minutters varighed, idet ordinationen var, at der skulle gives anfaldsbrydende medicin efter 2 minutter. Den anfaldsbrydende medicin burde være givet, på trods af at anfaldet blev beskrevet som atypisk, idet det ikke fremgik af ordinationen, hvilken form for epileptiske kramper, der skulle udløse medicingivning.

Styrelsen har for så vidt angår blodprøver i forbindelse med behandling med cannabisolie lagt vægt på:

 • at ordinationen den 20. maj 2020 omkring blodprøvetagning ikke blev fulgt, da der var ordineret blodprøvetagning en gang om måneden med næste blodprøvetagning i slutningen af juni 2020, og at blodprøven først blev foretaget den 8. juli 2020. havde ikke indflydelse på, hvilke blodprøver der blev ordineret, men deres rolle var at hjælpe til at møde op til blodprøvetagning i slutning af juni og støtte hende under selve blodprøvetagningen. Det fremgår ikke af journalen, hvorfor blodprøverne ikke fulgte anvisningen om at blive taget i slutningen af juni 2020.

Styrelsen finder på den baggrund, for så vidt angår ovenstående behandling, som modtog i perioden fra den 4. april til den 7. juli 2020 hos , Kommune, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed