En frit valgs patient har ikke ret til behandling på privathospital

En patient havde ikke ret til behandling på privathospital, da patienten var fraflyttet regionen, og efterfølgende havde et behandlingsforløb i fraflytningsregionen som fritvalgspatient.

Sagsnummer:

21SFP62

Offentliggørelsesdato:

28. april 2021

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Region A har ikke handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Det betyder, at regionen ikke har tilsidesat din ret til at vælge et privathospital.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at din ret til at vælge et privathospital blev tilsidesat.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 12. september 2019 fik du en henvisning til til en MR scanning af dit knæ, fordi du havde problemer med smerter og små retningsskift i knæet. 

Den 11. oktober 2019 forelå der svar på MR scanningen. Du blev orienteret om, at du skulle indkaldes til en forundersøgelse til en operation. Du fik en tid til forundersøgelse den 27. november 2019.

Den 16. oktober 2019 kontaktede du Region A, fordi du ønskede at bruge det udvidede frie sygehusvalg, da du ikke kunne tilbydes behandling på indenfor 30 dage. Regionen oplyste dig om, at du havde ret til at komme på et privat hospital.

Den 18. oktober 2019 modtog du et brev fra regionen, hvor de oplyste dig om, at du ikke havde ret til udvidet frit valg, da du ikke længere boede i Region A, men nu boede i Region B.

Du har oplyst, at Region A gav dig mulighed for at bruge det udvidede frie sygehusvalg, da de ikke kunne behandle dig inden for fristen. Du har også oplyst, at de efterfølgende trak dette tilbage, da du var flyttet til en anden region.

Regionen har oplyst, at du blev fritvalgspatient på , da du flyttede fra Region A til Region B.

Det fremgår af CPR registret, at du flyttede fra by A i Region A til by B i Region B den 1. oktober 2019.

BEGRUNDELSE

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

En patient kan nogle gange vælge at blive behandlet på et privathospital eller en privat klinik, når patienten er henvist til behandling på et sygehus. Det gælder, hvis bopælsregionen ikke kan tilbyde patienten reel behandling inden for 30 dage. Fristen løber fra bopælsregionen har modtaget en henvisning, eller fra patienten er færdigudredt. Det gælder dog kun, hvis regionerne har en aftale med private behandlingssteder om behandlingen.

Når en patient flytter til en anden region, men fortsætter i behandling på sygehuset i fraflytningsregionen, vil behandlingsforløbet som udgangspunkt efterfølgende anses som frit sygehusvalg. Patienten kan enten kontakte den behandlende afdeling eller den nye bopælsregion for at få flyttet sit forløb til et sygehus i bopælsregionen. Hvis patienten ikke foretager sig noget, vil behandlingen i fraflytningsregionen blive anset som frit sygehusvalg.

En patient, som bruger det frie sygehusvalg, har ikke ret til at anvende det udvidede frie sygehusvalg, selvom fritvalgssygehuset ikke kan tilbyde behandling indenfor 30 dage.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke blev tilbudt behandling inden for 30 dage.

Vi vurderer, at du brugte det frie sygehusvalg, da du fortsatte din behandling på efter din flytning den 1. oktober 2019.

Vi vurderer også, at du ikke havde ret til at blive behandlet på et privathospital, da du var fritvalgspatient.

Vi har lagt vægt på:

 • at du var endelig udredt den 11. oktober 2019 og at du ikke blev tilbudt behandling inden for en måned på
 • at du flyttede til by B den 1. oktober 2019, hvor du skiftede bopælsregion til Region B.
 • at du blev fritvalgspatient den 1. oktober 2019, da det nærmeste sygehus, som kunne tilbyde dig behandling, ikke længere var .
 • at du ikke havde ret til udvidet frit sygehusvalg, da du modtog behandling på et sygehus, som ligger uden for Region B, og da du anmodede Region A om udvidet frit valg.
 • at du ikke orienterede Region A eller Region B om, at du var flyttet, og at du ønskede dit forløb flyttet.
 • at Region As vejledning om din ret til udvidet frit sygehusvalg hvilede på den forudsætning, at du stadig boede i regionen.
 • at forkert vejledning ikke kan give dig en ret, som du ellers ikke ville have efter reglerne.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 87, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til behandling

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 19, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
 • § 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

 • Pkt. 3.0 om det udvidede frie sygehusvalg.