Ikke kritik for overset hjertefejl ved misdannelsesscanning

Sygehus får ikke kritik for ikke at identificere en hjertefejl hos et foster ved scanning i 20. graviditetsuge. Scanningen er en screeningsundersøgelse og ikke en diagnostisk udredning. Nogle misdannelser er svære at påvise ved misdannelsesscanningen.

Sagsnummer:

21SFP63

Offentliggørelsesdato:

27. april 2021

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Jordemødre

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, , den 7. maj 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at vurderingen af den foretagne ultralydsscanning af s foster ikke var korrekt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. maj 2020 fik 35-årige , der var førstegangsfødende i graviditetsuge 20 + 0, foretaget en ultralydsscanning på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, . Scanningen blev beskrevet som en normal 2. trimesterscanning, og der blev ved scanningen således ikke beskrevet unormale fund eller misdannelser i forhold til fostrets hjerte eller andre organer.

Det fremgår af klagen, at det efterfølgende blev konstateret, at s nyfødte datter havde en medfødt hjertefejl, som burde være blevet opdaget i forbindelse med scanningen under graviditeten.

Det fremgår endvidere af journalmateriale, som styrelsen har indhentet fra et andet behandlingssted, hvortil s nyfødte datter blev overført og behandlet kort efter fødslen, at det ved et ekkokardiogram blev konstateret, at datteren havde en medfødt hjertefejl i form af TGA med VSD og subpulmonal stenose.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet og gennemset henholdsvis ultralydsbilleder samt videoklip fra scanningen foretaget den 7. maj 2020.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ultralydsscanningen af s foster blev foretaget på relevant og tilstrækkelig vis, idet de korrekte anatomiske strukturer/planer i fosterhjertet blev opsøgt og undersøgt.

Styrelsen kan oplyse, at det er i overensstemmelse med gældende klinisk standard at udføre en ultralydsscanning under graviditeten og i forbindelse hermed undersøge de korrekte anatomiske planer i fosterhjertet.

  • at det er styrelsens opfattelse, at der på ingen af ultralydsbillederne ses forhold, der giver mistanke om hverken transposition, ventrikel septum defekt (VSD) eller subpulmonal stenose. Det er endvidere styrelsens opfattelse, at der i de første fire videoklip (fil 1-4) og i de sidste tre videoklip (fil 6-8) ses normale firekammer-optagelser. I det femte videoklip (fil 5) ses i et ultrakort glimt, at der måske kun er to kar i tre-kar-planet, men det er kun i dette ene og meget korte klip i et lidt skævt plan.
  • at det henset hertil ikke var under normen for almindelig anerkendt faglig standard, at det ikke ved ultralydsscanningen blev konstateret, at s foster havde hjertemisdannelsen TGA med VSD og subpulmonal stenose, idet der i optagelserne fra scanningen, fraset et enkelt videoklip, ses normale forhold, og idet det enkelte videoklip med optagelse af tre-kar-planet er meget kort og ikke konklusiv.

Styrelsen kan oplyse, at TGA med VSD og subpulmonal stenose er en alvorlig medfødt hjertemisdannelse, hvor der er byttet om på afløbet af de store kar fra hjertet, således at hovedpulsåren løber fra højre hjertekammer (som er mindre stærk end venstre hjertekammer), og lungepulsårene løber fra venstre hjertekammer. TGA står for Transposition of the Great Arteries. VSD (Ventrikel Septum Defekt) er en medfødt defekt i skillevæggen (hul) mellem hjertekamrene, således at iltet og ikke-iltet blod blandes i hjertet. Subpulmonal stenose er en forsnævring i udmundingen af højre hjertekammer, som gør, at dette hjertekammer skal arbejde hårdere for at presse blodet videre.

Styrelsen kan videre oplyse, at TGA er en vanskelig misdannelse at se ved 2. trimester scanningen (misdannelsesscanningen), og dette skyldes, at det såkaldte firekammer-billede som regel er normalt. Man får som regel mistanke om, at der er noget galt ved at iagttage afløbet af de store blodkar, og mistanken opstår ved, at man ikke kan iagttage alle blodkar. Dette skyldes orienteringen af de store pulsårer fra hjertet. I et normalt hjerte ses de store pulsårer nærmest at krydse hinanden i en mere vinkelret orientering. Det er ofte svært at fremstille parallelforløbet af karbuerne, som ses ved TGA. Mistanken rejses derfor ved, at man ikke kan se et blodkar, fordi de store karbuer ”skygger” ved den anderledes orientering. Det kræver således omfattende træning og scanningserfaring at kunne rejse mistanke om denne hjertemisdannelse. Det er kendt, at VSD sjældent ses ved misdannelsesscanningen.

Endelig kan det oplyses, at misdannelsesscanningen er en screeningsundersøgelse, hvor de fleste misdannelser diagnosticeres, men undersøgelsen garanterer ikke, at et barn ikke fødes med en uerkendt misdannelse. Det er således nødvendigt, at den gravide forholder sig til ultralydsscanning under graviditeten som en screeningsmetode i kontrast til en diagnostisk metode, og at man justerer forventningerne efter dette. Fund ved misdannelsesscanningen kan være både ”falsk positive”, hvor fundene ved scanningen ikke viser sig at repræsentere reel sygdom eller misdannelse hos det nyfødte barn, og ”falsk negative”, hvor man ikke har erkendt sygdom eller misdannelse hos fostret. Begge situationer er problematiske med enten unødig bekymring eller risiko for unødig intervention (ved falsk positive fund), eller et alvorligt forløb for det nyfødte barn (ved falsk negative fund). 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 7. maj 2020 på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed