Kriterier for at teste for COVID-19 ikke opfyldt

Lægevagt får ikke kritik for ikke at teste for COVID-19, da kriterierne for test ændredes hyppigt i begyndelsen af epidemien i Danmark og krævede relevant udlandsrejse eller tæt kontakt til person mistænkt for eller erkendt smittet med COVID-19.

Sagsnummer:

21SFP64

Offentliggørelsesdato:

28. april 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Lægevagten i Region for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten i Region den 5. marts 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en tilstrækkelig behandling henset til sin tilstand, herunder at hun ikke modtog relevant vejledning.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 5. marts 2020 kontaktede , 22 år, Lægevagten i Region , idet hun det seneste døgn havde haft feber, hoste samt ledsmerter og smerter i øjnene.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet lydfilen fra telefonopkaldet den 5. marts 2020. Det fremgår af lydfilen, at der blev spurgt ind til s symptomer samt til forhold vedrørende udrejse og kendskab til smittetilfælde med COVID-19. Det fremgår desuden af lydfilen, at efterspurgte vejledning i forhold til sine symptomer. 

Det blev vurderet ved telefonkonsultationen, at der ikke var indikation for at mistænke luftvejsinfektionen COVID-19.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at havde smerter i halsen, svedeture, kulderystelser og begyndende diarré.

Styrelsen har til brug for sagens oplysning indhentet lydfil fra telefonkonsultationen med Lægevagten i Region . Det fremgår ikke af lydfilen, at oplyste, at hun havde smerter i halsen, svedeture, kulderystelser eller begyndende diarré.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at ved telefonkonsultationen den 5. marts 2020 oplyste, at hun havde smerter i halsen, svedeture, kulderystelser eller begyndende diarré.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægevagten i Region for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at blev relevant vejledt om, at de oplyste symptomer ikke alene kunne begrunde test for COVID-19, idet udvisning af symptomer skulle være tilstede samtidig med udrejse til bestemte landområder eller ved kendskab til smittetilfælde hos personer i kontaktfladen. Vejledningen var i overensstemmelse med de dagældende retningslinjer for test og smitteopsporing af COVID-19.

Styrelsen kan oplyse, at de dagældende retningslinjer for test og opsporing af COVID-19 indebar, at personen inden for de seneste 14 dage før frembrud af symptomer enten havde opholdt sig i områder, hvor der var en betydelig smittespredning af COVID-19 eller havde været i tæt kontakt med en person, som var mistænkt for eller havde fået påvist COVID-19. Desuden indebar retningslinjerne kriterier for samtidig udvisning af symptomer på akut indsættende luftvejsinfektion med feber, hoste, ondt i halsen, åndenød eller andre symptomer og kliniske fund, der kunne give mistanke om COVID-19.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 5. marts 2020 hos Lægevagten i Region , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Retningslinje

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19, version 6, udgivet den 4. marts 2020