Demonstration berettigede ikke lægeordineret COVID-19 test

Almen praktiserende læge får ikke kritik for ikke at ordinere en COVID-19-test til en patient, som havde deltaget i en demonstration, idet patienten ikke havde symptomer på COVID-19.

Sagsnummer:

21SFP65

Offentliggørelsesdato:

3. maj 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , den 9. juni 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at blev nægtet adgang til test for COVID-19.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 9. juni 2020 kontaktede s mor to gange , idet havde deltaget i en demonstration, og derfor ønskede at blive testet for Corona. s mor blev meddelt, at en deltagelse i en demonstration ikke i sig selv gav anledning til test samt vejledt om, at henvende sig igen ved symptomer.

Det fremgår af klagen, at s mor havde kontakt til Sundhedsstyrelsens hotline den 9. juni 2020, hvor de blev anbefalet, at skulle testes.

Det fremgår videre af en udtalelse fra klager, at senere samme dag blev henvist til test via 1813.

Det fremgår af en udtalelse fra , at fulgte de skriftlige retningslinjer vedr. smitteopsporing som var gældende på tidpunktet, og at det var deres opfattelse, at demonstrationen ikke var dækket af disse retningslinjer.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det bemærkes, at behandlingen har fundet sted under Covid-19 pandemien, hvor sundhedsvæsenet har været under stort pres samt ændrede arbejdsgange, hvilket har indgået i vurderingen af, om behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.  

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det var relevant ikke at tilbyde en lægeordineret COVID-19 test den 9. juni 2020, idet ikke havde symptomer på COVID-19. Teststrategien var på daværende tidspunkt at teste de patienter, som havde symptomer på COVID-19. Personer uden symptomer på COVID-19 skulle dermed som udgangspunkt ikke henvises til test af egen læge, medminder der var tale om nære kontakter til personer med bekræftet COVID-19-smitte eller borgere eller personale på institutioner ved smittetilfælde hos borgere eller personale. Da ikke havde symptomer på COVID-19 og i øvrigt var ung og rask, og da der ikke forelå oplysninger om, at hun havde været i nær kontakt med en bekræftet COVID-19 smittet person, var det relevant og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens dagældende retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet ikke at henvise til test for COVID-19. Dette til trods for at hun havde været til en stor demonstration med potentiel smitterisiko.

Den omstændighed at senere samme dag blev henvist til test af 1813, er efter styrelsens opfattelse ikke ensbetydende med, at burde have været henvist til test af egen læge, idet Sundhedsstyrelsens retningslinjer for lægeordineret COVID-19-test som hovedregel ikke indebar henvisning til test af personer uden symptomer. Det kan i den forbindelse oplyses, at man med dagældende teststrategi ønskede at sikre, at testkapaciteten blev brugt i de tilfælde, hvor der var mistanke om COVID-19, således at unødig testning ikke forsinkede testningen af de personer, hvor der var relevant mistanke om COVID-19.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 9. juni 2020 hos , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Retningslinjer:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet af 14. maj 2020.