Tilskud til følgevirkninger af strålebehandling

Patienten havde ret til tilskud til ny unitor, da den eksisterende unitor ikke kunne tilpasses. Behovet for en ny unitor var en følgevirkning af strålebehandling, da bøjletanden var nedbrudt af caries som følge af mundtørhed efter strålebehandling.

Sagsnummer:

21SFP68

Offentliggørelsesdato:

11. maj 2021

Juridisk tema:

Tilskud til tandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Region :

 • om tilskud til tandpleje.

Det betyder, at du havde ret til tilskud til tandpleje.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke fik tilskud til tandpleje.

SAGSFREMSTILLING

Du fik i starten af 2012 strålebehandling mod spytkirtelkræft.

Du fik efter ansøgning en løbende tilskudsbevilling gældende fra den 25. oktober 2013.

Den 21. august 2020 modtog regionen et overslag på behandling af 29. juli 2020 fra din tandtekniker. Der stod i overslaget, at din tandtekniker på dine vegne søgte om tilskud til behandling i form af en unitor til overkæben, undersøgelse/kontrol og hygiejnetillæg til en samlet pris på 9.442 kr.

Den 27. august 2020 modtog regionen et overslag på behandling af 17. august 2020 fra din tandlæge. Der stod i overslaget, at din tandlæge på dine vegne søgte om tilskud til blandt andet en rodfyldning, radixanker, plastopbygning og MK krone vedrørende tanden 3+ til en samlet pris på 9.192,67.

Der stod også i overslaget, at din 23 år gamle unitor skulle laves om ved en tandtekniker, og at tanden 3+ skulle forstærkes for at kunne bære protesen. Derfor var rodbehandlingen af tanden 3+ nødvendig.

Vi har ikke oplysninger om, at du blev visiteret i tandplejen efter ansøgningen. Det betyder, at regionen ikke undersøgte dine tænder for at vurdere, om du kunne få tilskud til tandpleje.

Den 7. september 2020 fik du delvist tilskud til de behandlinger, du havde søgt om. Regionen vurderede dog, at du ikke kunne få tilskud til en ny unitor i overkæben. Du fik afslag, fordi fornyelsen af din unitor skulle erstatte tænder, der var mistet før strålebehandlingen. 

Du har oplyst, at din unitor er lavet, inden du modtog strålebehandling i 2012. Du har også oplyst, at du er ved at få lavet en ny tand, som din unitor skal støttes af. Det er tanden 3+, som du har fået bevilget krone til den 7. september 2020.  Du har også oplyst, at din eksisterende unitor ikke kan tilrettes. Du har endelig oplyst, at du har mange problemer med din mund på grund af manglende spyt.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tilskud til tandpleje

Regionen kan give et særligt tilskud til tandpleje til kræftpatienter, der har fået strålebehandling i hoved- eller halsregionen. Det er et krav, at patienten har fået betydelige tandproblemer som følge af behandlingen.

Regionen kan give tilskud til tandproteser, forebyggelse og behandling, som patienten har behov for på tidspunktet for ansøgningen.

Regionen skal lave en vurdering af, om tandproblemerne er en følge af strålebehandlingen. Vurderingen tager udgangspunkt i udviklingen i patientens tandstatus fra det tidspunkt, hvor patienten startede i behandlingen. Patienten har ikke ret til tilskud, hvis problemerne er opstået før behandlingen.

Vores resultat

Vi vurderer, at du havde behov for en ny unitor på tidspunktet for regionens afgørelse.

Vi har lagt vægt på:

 • at din eksisterende unitor ikke længere kunne tilpasses.

Vi vurderer også, at behandlingsbehovet var en følge af strålebehandlingen.

Vi har lagt vægt på:

 • at din unitor ikke kunne tilpasses, fordi tanden 3+, som unitoren var hængt op på, var nedbrudt, og skulle erstattes med en ny krone.
 • at tanden 3+ var nedbrudt som følge af caries, der skyldtes din meget lave spytproduktion. Din lave spytproduktion er en følge af strålebehandlingen.
 • at dit behov for en ny unitor derfor er en følgevirkning af den strålebehandling, som du har modtaget.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 7. september 2020 om tilskud til tandpleje.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 11, om tilskud til tandpleje efter § 166 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 166, stk. 1, om tilskud til tandpleje til visse kræftpatienter

Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020 om tandpleje:

 • § 26, stk. 1, om den omfattede patientgruppe og kravet om betydelige tandproblemer
 • § 26, stk. 2, om patientens dokumentation af behandlingsbehovet samt regionens udstedelse af tilskudsbevilling
 • § 26, stk. 3, om de behandlinger, der kan søges om tilskud til