Relevant ikke at teste for COVID-19 trods astma

Sygehus får ikke kritik for ikke at teste for COVID-19 trods symptomer på astma. I marts 2020 skulle kun patienter med symptomer på moderate eller alvorlige forløb af COVID-19 testes.

Sagsnummer:

21SFP70

Offentliggørelsesdato:

20. maj 2021

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på Akutafdeling.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, den 17. marts 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev tilstrækkelig undersøgt, idet hun ikke blev testet for COVID-19.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, lagt vægt på oplysningerne i journalen.

Den 17. marts 2020 blev 18-årige undersøgt på Akutafdelingen, , som følge af en henvisning på mistanke om COVID-19. Af henvisningen fremgik det, at hun led af astma og tilbagevendende lungebetændelse. Hun fik foretaget en objektiv undersøgelse og blev informeret om faresignalerne for kompliceret COVID-19 sygdom, herunder særligt tiltagende symptomer og åndenød. Hun blev i denne sammenhæng vejledt om, at hun skulle kontakte sin læge på ny ved sådanne symptomer.

Det fremgår af en udtalelse fra ledelsen på , at der ved behandlingen af blev fulgt de gældende retningslinjer vedrørende test for COVID-19.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at fik foretaget en relevant og tilstrækkelig undersøgelse på Akutafdelingen, , den 17. marts 2020 henset til sine symptomer med tør hoste, synkesmerter, feber med temperatur på 38 grader samt let åndenød, idet der blev optaget sygehistorie og foretaget en objektiv undersøgelse, hvor fik målt blodtryk, temperatur og iltmætning i blodet. Derudover blev hendes vejrtrækning og almene tilstand vurderet, hun blev undersøgt med stetoskopi af hjerte og lunger, og hun fik målt infektionstal ved en blodprøve
  • at det på baggrund af undersøgelsen på relevant vis blev vurderet, at s symptomer skyldtes en øvre luftvejsinfektion, hvor sygdommen COVID-19 ikke kunne udelukkes, men at der ikke var tegn på, at hendes tilstand krævede akut behandling eller indlæggelse, idet hendes blodtryk, temperatur og iltmætning var normal, idet hun ikke fremtrådte akut påvirket ved den objektive undersøgelse og havde normal vejrtrækning. Derudover viste stetoskopi af hendes hjerte og lunger normale forhold, og blodprøven viste et let forhøjet infektionstal, hvilket sammenholdt med hendes symptomer tydede på en virusinfektion uden tegn på akutte behandlingstiltag eller indlæggelse
  • at det var sundhedsfaglig forsvarligt at ikke blev testet for COVID-19 ved undersøgelsen den 17. marts 2020, idet ikke havde symptomer på et moderat eller alvorligt forløb af COVID-19, da hun ikke var akut påvirket eller havde påvirket vejrtrækning. Selvom led af astma, som ifølge retningslinjerne er beskrevet som en af de sygdomme, som kan give en øget risiko for et alvorligt forløb af COVID-19, var det sundhedsfaglig forsvarligt ikke at teste for COVID-19, idet de dagældende retningslinjer for, hvilke patienter der skulle testes for COVID-19, ikke indeholdte krav om, at patienter med lette symptomer på COVID-19 skulle testes, heller ikke selvom patienterne på grund af alder eller andre forhold (som f.eks. en kronisk sygdom) havde en øget risiko for et alvorligt forløb af COVID-19.

Styrelsen kan oplyse, at de på behandlingstidspunktet gældende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen tog hensyn til den test- og behandlingskapacitet, der var til rådighed på daværende tidspunkt, således at der ifølge retningslinjerne var behov for at prioritere at teste og evt. behandle patienter med moderat til alvorligt forløb af COVID-19. Ved moderat til alvorligt forløb forstås patienter med svære symptomer som besværet vejrtrækning og påvirket almentilstand eller patienter med forværring af tilstanden over flere dage.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 17. marts 2020 på Akutafdelingen, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Retningslinjer:

Sundhedsstyrelsens retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, version 10, udgivet den 12. marts 2020