Relevant håndtering af hoste i starten af COVID-19

Lægeklinik får ikke kritik for at vurdere, at patientens tilstand med hoste den 31. marts 2020 tillod observation i eget hjem uden anden undersøgelse eller udredning, idet patientens symptomer ikke gav mistanke om en alvorlig akut sygdom.

Sagsnummer:

21SFP73

Offentliggørelsesdato:

21. maj 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 31. marts 2020 til den 20. april 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev relevant behandlet for sin hoste, herunder at han ikke blev visiteret til en fysisk konsultation i lægeklinikken.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 31. marts 2020 kontaktede den 39-årige på grund af hoste. Der blev spurgt ind til hans symptomer, herunder om han havde feber og åndenød. blev herudover vejledt om retningslinjerne for Covid-19.

Den 20. april 2020 blev lægeklinikken igen kontaktet, da nu havde haft hoste i snart 4 uger. blev anbefalet at kontakte lægeklinikken den næstekommende dag mellem kl. 8-9, hvor der ville være en læge ved telefonen.

Det fremgår af en udtalelse fra , at blev vejledt om, at han ikke kunne blive tilset i lægeklinikken af hensyn til smittefaren på grund af den tilspidsede Covid-19-situation i Danmark, og at han skulle blive hjemme og se an. Ved forværring i form af tiltagende hoste, feber, almen sygdomsfølelse eller åndenød, skulle han kontakte lægeklinikken igen. Det fremgår videre af udtalelsen, at lægeklinikken ved henvendelsen den 20. april 2020 sikrede sig, at der ikke var feber, åndenød eller svære vejrtrækningsproblemer. 

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det bemærkes, at behandlingen har fundet sted under Covid-19 pandemien, hvor sundhedsvæsenet har været under stort pres samt ændrede arbejdsgange, hvilket har indgået i vurderingen af, om behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.  

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det var relevant ikke at tilbyde tid til fysisk konsultation ved telefonhenvendelsen den 31. marts 2020, idet han ikke fremstod med symptomer, der gav mistanke om en alvorlig akut sygdom. havde været forkølet i 5 dage med hoste og lidt slim, men ingen feber, hvorfor det var tilstrækkeligt at vejlede om retningslinjerne for COVID-19 samt at vejlede om fornyet kontakt ved forværring eller åndenød. Dette henset til, at det af Sundhedsstyrelsens dagældende retningslinjer for håndtering af COVID-19 i almen praksis fremgik, at fysisk konsultation af patienter uden tegn på alvorlig akut sygdom skulle minimeres og i stedet håndteres via video- eller telefonkonsultation af hensyn til smitterisikoen med COVID-19.

Det fremgår videre af Sundhedsstyrelsens dagældende retningslinjer, at telefon- og videokonsultationer skulle udvides i videst muligt omfang, og at patienter med symptomer på luftvejsinfektion, herunder hoste og feber ikke måtte møde op i klinikken. Ved sværere og akutte symptomer kunne lægen, afhængigt af problemstillingen, tilse patienten i klinikken eller henvise direkte til en relevant hospitalsafdeling.

  • at blev relevant og tilstrækkeligt behandlet den 31. marts 2020, idet der med baggrund i hans milde symptomer ikke var grundlag for at mistænke en alvorlig sygdom, hvorfor det var lægefagligt korrekt og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens dagældende retningslinjer at vurdere, at hans tilstand tillod observation i eget hjem uden anden undersøgelse eller udredning. blev endvidere på relevant vis informeret om at tage fornyet kontakt ved manglende bedring eller åndenød.

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens dagældende retningslinje for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet, at det var den visiterende sundhedspersons opgave telefonisk at vurdere, om patienten skulle henvises til vurdering og udredning for COVID-19, eller om patientens tilstand tillod observation i eget hjem. Hvis det blev vurderet, at patientens tilstand tillod observation i eget hjem, skulle patienten informeres om at kontakte egen læge ved forværring med særlig opmærksomhed på tiltagende vejrtrækningsbesvær.

  • at det ved telefonhenvendelsen den 20. april 2020 var relevant at tilråde nærmere drøftelse af det videre forløb med lægen, idet fortsat havde hoste. havde ingen feber eller åndenød, hvorfor det var tilstrækkeligt at tilråde telefonisk kontakt i lægens telefontid, idet der fortsat kun var tale om milde symptomer i form af hoste, hvorfor der ikke var mistænke om en alvorlig og akut behandlingskrævende sygdom.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 31. marts 2020 til den 20. april 2020 hos , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Retningslinjer:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19: Almen praksis rolle i forbindelse med epidemi med COVID-19 af 18. marts 2020

Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet af 25. marts 2020.