Triplediagnostik ikke opfyldt

Sygehus får kritik for ikke at opfylde triplediagnostikken og for at vurdere, at en forandring i patientens bryst var stråleskader. Da der var tale om en ny forandring uden kendt traume, burde der have været foretaget yderligere undersøgelser.

Sagsnummer:

21SFP74

Offentliggørelsesdato:

25. maj 2021

Speciale:

Kirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Hospital A, for behandlingen på , i perioden fra den 28. maj til den 31. august 2020.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen for Patientklager kan oplyse, at Hospital A, er ansvarlig for den behandling, der blev foretaget på , Hospital B, som en udefunktion.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , Hospital A, i perioden fra den 30. april til den 31. august 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at hun ikke modtog tilstrækkelig og relevant behandling
  • at det blev vurderet, at der var tale om stråleskader
  • at hun på et tidligere tidspunkt burde have været orienteret om resultatet af MR- og CT-scanningen.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

havde tidligere fået foretaget en fjernelse af venstre bryst (mastektomi) og en brystbevarende operation på højre side (lumpektomi) og var efterfølgende blevet behandlet med stråleterapi.

I perioden fra den 30. april til den 31. august 2020 var 85-årige tilknyttet , Hospital A. Undersøgelserne blev foretaget på , Hospital B, der er en udefunktion til Hospital A.

Den 30. april 2020 fik hun foretaget mammografi og ultralydsundersøgelse af brysterne. Mammografien viste brysttæthed type 2, følger efter højresidig lumpektomi og intet, der rejste mistanke om kræft. Cirka fem cm fra højre brystvorte sås et tre cm område, som var blåligt og misfarvet i huden. oplyste, at hun hverken havde haft flåt, eller at der var tale om et traume. På baggrund af hudforandringen skulle der tages stilling til hudstansevævsprøve.

Den 15. maj 2020 blev der foretaget en stansevævsprøve og en objektiv undersøgelse, som ikke rejste mistanke om kræft for så vidt angik venstre side. I højre bryst fandtes et område på cirka tre cm i diameter, som var lidt hårdt.

Den 28. maj 2020 blev det vurderet, at stansevævsprøven var forenelig med strålefølger. blev skriftligt orienteret om dette og blev afsluttet.

Den 7. juli 2020 blev hun tilset på baggrund af mistanke om brystkræft efter henvisning fra sin praktiserende læge. Efter at hun var blevet afsluttet, havde hun fået ondt i højre bryst, og der blev taget en ny stansevævsprøve.

Den 16. juli 2020 mødte til svar på vævsprøven. Hun blev orienteret om, at der sås en 30 mm stor tumor i højre bryst, at der var tale om kræft af typen angiosarkom. Det blev aftalt, at der skulle foretages en CT-scanning af brystkassen og maven samt en MR-mammografi, ligesom der skulle sendes en henvisning til udredning på et mere specialiseret hospital.

Den 21. juli 2020 fik hun foretaget en MR-mammografi, som viste følger efter de tidligere operationer for brystkræft, og ved det misfarvede område sås en kontrastopladning og reduceret diffusion i et område på 23 x 8 x 23 mm.

Den 23. juli 2020 fik foretaget en CT-scanning af hals, lunger, mave og brystkassen. Det blev konkluderet, at der var tale om følger efter venstresidig mastektomi og højresidig lumpektomi, og at der var mistanke om metastaser i lungerne.

Den 24. juli 2020 blev de diagnostiske undersøgelser drøftet, og der blev lagt en behandlingsplan for yderligere udredning og behandling.

Den 29. juli 2020 blev der sendt en henvisning til et særligt sarkom-team på et andet sygehus.

Den 31. juli 2020 kontaktede afdelingen med henblik på at få information om forløbet. Det blev forgæves forsøgt at opnå telefonisk kontakt til hende, og det blev noteret, at hun skulle kontaktes telefonisk den 3. august 2020.

Den 3. august 2020 blev telefonisk orienteret om, at det videre forløb skulle drøftes på en konference. Yderligere blev der bestilt en supplerende PET-CT-scanning.

Den 11. august 2020 blev der foretaget højresidig mastektomi på grund af strålebetinget kræft.

Den 31. august 2020 mødte til mikroskopisvar. Hun skulle senere ses i sårambulatoriet og var henvist til kontrol i sarkomteam. Herefter blev hun afsluttet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , Hospital A, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der som følge af, at der var tilkommet en ny forandring, at tidligere var opereret for brystkræft på højre side, og at området blev beskrevet om hårdt og misfarvet, burde have været foretaget yderligere udredning, da triplediagnostikken ikke var opfyldt. Billeddiagnostik og vævsprøve viste ingen tegn på kræft, men der var tilkommet en ny forandring uden kendt traume. Det var således ikke relevant at vurdere, at der var tale om stråleskader.

Styrelsen kan oplyse, at triplediagnostikken i henhold til DBCG’s (Danish Breast Cancer Group) retningslinjer omfatter, at der skal være overensstemmelse mellem billeddiagnostik, vævsprøve og det, der ses, mærkes og undersøges ved brystet. Det vil sige, at hvis en af indikatorerne ikke stemmer overens med de øvrige, er undersøgelsen ikke færdig. Hvis f.eks. billeddiagnostikken ikke er godartet, men vævsprøve og det, der ses, mærkes og undersøges ved brystet ser godartet ud, kan undersøgelsen ikke afsluttes som godartet.

  • at der på baggrund af ovenstående burde have været foretaget supplerende undersøgelser i form af f.eks. ny vævsprøve, MR-mammografi og en ny vurdering, og at ikke burde have været afsluttet, da det hårde område med misfarvning ikke kunne forklares med traume eller anden årsag.
  • at der sædvanligvis går cirka fem dage, før patienten får svar på MR-scanninger og cirka to dage, før patienten får svar på CT-scanninger. Derfor burde have fået svar på MR-scanningen af den 21. juli 2020 og CT-scanningen af den 23. juli 2020 på et tidligere tidspunkt.
  • at der ikke er krav om, på hvilken måde patienten skal orienteres om resultatet på MR- og CT-scanninger, men at det sædvanligvis foregår ved et fysisk møde med patienten, hvis der er tale om kræftsygdom og dermed ikke telefonisk eller pr. brev.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 28. maj 2020 til den 31. august 2020 på , Hospital A, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed