Ret til fritagelse for tolkegebyr tilbage i tid

Patienten havde ikke pludseligt mistet evnen til at lære eller begå sig på dansk som følge af varigt eller midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvorfor patienten heller ikke før fritagelsen kunne lære eller begå sig på dansk.

Sagsnummer:

21SFP75

Offentliggørelsesdato:

25. maj 2021

Juridisk tema:

Tolkebistand

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Region :

 • om gebyr for tolkebistand.

Regionen har handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse.

Det betyder, at du ikke skal betale for tolken.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Din søn har klaget over:

 • at du skulle betale for en tolk.

Din søn har klaget over regionens afgørelser af 27. og 29. oktober 2019.

SAGSFREMSTILLING

Den 27. august 2019 var du til undersøgelse på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sygehus.

Den 29. oktober 2019 fik du en regning for tolkebistand ved undersøgelsen.

Den 30. september 2019 var du til konsultation i Lægehuset .

Den 27. oktober 2019 fik du en regning for tolkebistand ved konsultationen.

Din søn har oplyst, at du er syg og blev pensioneret i 2018. Han har også oplyst, at du har fået oplyst af din læge, at du ikke skal betale for tolkebistand, og at du vil få de penge tilbage, som du allerede har betalt. Din søn har oplyst, at du blev fritaget for at betale gebyr i januar 2020. I mener, at du ikke skal betale for tolken fra det tidspunkt, hvor du blev pensioneret.

Regionen har oplyst, at du blev fritaget for at betale for tolk den 3. januar 2020. Regionen har også oplyst, at du først er fritaget fra dette tidspunkt, fordi fritagelsen ikke har tilbagevirkende kraft.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tolkebistand

Regionen skal sørge for en tolk til personer, som har behov for det til behandling hos praktiserende læge, speciallæge og på sygehus.

Regionen opkræver normalt et gebyr for tolkebistand til patienter, der har boet i Danmark i mere end 3 år, når en tolk er nødvendig. Nogle persongrupper skal dog ikke betale gebyr.

Lægen skønner, om en tolk er nødvendig for behandlingen. Det sker på vegne af regionen. Det er derfor et krav for at opkræve gebyr, at tolken er bestilt efter lægens skøn.

Vi kan ikke tage stilling til lægens skøn af, om der er behov for tolk. Det er fordi, vi ikke kan vurdere patientens sprog.

En patient kan fritages for at betale tolkegebyr, hvis patienten ikke har evnen til at kunne lære eller begå sig på dansk på grund af varigt eller midlertidigt nedsat funktionsevne. Regionen kan bede om dokumentation.

Hvis patienten kan dokumentere en varig eller midlertidig nedsat funktionsevne, er udgangspunktet, at patienten heller ikke havde evnerne til at lære eller begå sig på dansk før fritagelsen for betaling af tolkegebyr. Det gælder dog ikke, hvis der er helt særlige omstændigheder, der sandsynliggør, at patienten pludseligt har mistet evnen til at lære eller begå sig på dansk.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke skal betale gebyr for tolkebistand.

Vi har lagt vægt på:

 • at der var behov for tolk.
 • at regionen havde bestilt en tolk.
 • at lægen fritog dig for at betale for tolk den 3. januar 2020, fordi du ikke havde evnen til at kunne lære eller begå dig på dansk på grund af varigt eller midlertidigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • at der ikke er særlige omstændigheder, der sandsynliggør, at du pludseligt har mistet evnen til at lære eller begå dig på dansk.
 • at du derfor heller ikke kunne lære eller begå dig på dansk før den 3. januar 2020.

Vi ændrer derfor regionens afgørelser af 27. og 29. oktober 2020 om gebyr for tolkebistand.

Regionens begrundelse

En skriftlig afgørelse skal normalt være begrundet. Begrundelsen skal indeholde de regler, der er brugt. Begrundelsen skal også oplyse om de forhold, der har haft betydning, hvis der er lavet et skøn. Den skal også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens resultat, hvis det er nødvendigt.

Vi vurderer, at regionen ikke har begrundet afgørelsen tilstrækkeligt.

Vi har lagt vægt på:

 • at afgørelsen ikke indeholdt de regler, regionen har brugt.
 • at regionen burde have henvist til reglerne om tolkebistand i sundhedsloven og i bekendtgørelse om tolkebistand efter sundhedsloven.

En afgørelse kan blive ugyldig, hvis der mangler en begrundelse, eller hvis begrundelsen ikke er god nok.

Vi vurderer, at regionens afgørelse ikke er ugyldig.

Vi har lagt vægt på:

 • at manglen ikke var væsentlig, fordi det ikke har haft betydning for vores afgørelse.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse, men afgørelsen er ikke ugyldig.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 1, om tolkebistand efter § 50 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 50 om tolkebistand

Bekendtgørelse nr. 855 af 23. juni 2018 om tolkebistand efter sundhedsloven:

 • § 1 om ret til tolkebistand efter lægens skøn
 • § 2, stk. 1, om gebyr for tolkebistand ved mere end 3 års bopæl i Danmark
 • § 2, stk. 3, nr. 1-4, om undtagelser
 • § 2, stk. 5, om dokumentation for undtagelse
 • § 2, stk. 7, om indberetning af anvendt tolkebistand

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • 22 om skriftlig afgørelse
 • 24 om begrundelsens indhold