Ret til refusion af ambulanceudgifter i udlandet

Patient havde ret til refusion af udgifter til ambulance i udlandet, da kravene om refusion af udgifter til behandlingen var opfyldte, og da patienten ville være blevet transporteret gratis, hvis skaden og den akutte sygetransport var sket i Danmark.

Sagsnummer:

21SFP78

Offentliggørelsesdato:

3. juni 2021

Juridisk tema:

Tilskud til behandling i udlandet

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer Region afgørelse:

  • om refusion af udgifter til sygetransport i udlandet.

Det betyder, at du havde ret til at få penge tilbage for dine udgifter.

Regionen skal beregne og udbetale refusion til dig.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du fik afslag på refusion af dine udgifter til sygetransport i Tyskland.

SAGSFREMSTILLING

Den 4. december 2018 besvimede du under et ophold i Tyskland. Du blev i den forbindelse hentet i en ambulance og kørt til et hospital.

Den 8. januar 2019 søgte du Styrelsen for Patientsikkerhed om refusion af dine udgifter efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort.

Den 6. november 2019 gav styrelsen afslag på refusion. Styrelsen sendte kort tid efter din ansøgning videre til Region med henblik på, om du havde ret til refusion efter de danske regler.

Den 14. januar 2020 gav regionen dig afslag på refusion. Du fik afslag, fordi ambulancekørsel i Danmark er omfattet af taksten for behandling på hospital. Du kunne derfor ikke få et særskilt tilskud for ambulancetransporten.

Vi har lagt til grund, at der blev udført traumebehandling på det tyske hospital, fordi du blev bragt til hospitalet med ambulance.

BEGRUNDELSE

Reglerne om refusion af udgifter til sygetransport

En person har ret til refusion for kørsel med ambulance eller særligt sygekøretøj i udlandet, hvis personen ville have ret til refusion af udgifter til behandling i et andet EU/EØS-land.

Retten til refusion af udgifter til behandling i et andet EU/EØS-land kræver normalt, at patienten er henvist, og at der er tale om samme eller lignende behandling. Regionen kan også nogle gange kræve forhåndsgodkendelse til behandlingen.

Regionen skal refundere udgifter til akut sygetransport i andre EU/EØS-lande, som patienten ville have fået gratis, hvis skaden og den akutte sygetransport var sket i Danmark. Det gælder også, når patienten har fået dækket udgifterne til selve behandlingen efter reglerne om det blå EU-sygesikringskort, men ikke har kunnet få dækket sine udgifter til sygetransporten efter disse regler.

Regionen skal refundere et beløb, der svarer til den faktiske afstand, som patienten er blevet kørt med den akutte sygetransport. Hvis regionen har en fast takst for det pågældende transportmiddel, kan regionen bruge den ved beregningen af beløbet, som patienten har ret til. Hvis regionen ikke har en fast takst for det pågældende transportmiddel, skal regionen refundere den faktiske udgift til den akutte sygetransport. Det fremgår at en udtalelse fra Sundheds- og ældreministeriet af 19. april 2017.

Vores vurdering

Vi vurderer, at kravene om refusion af udgifter til behandling er opfyldte.

Vi har lagt vægt på:

  • at regionen ikke kunne stille krav om henvisning og forhåndsgodkendelse, fordi der var tale om akut behandling.
  • at der var tale om samme eller lignende behandling, fordi der også bliver tilbudt traumebehandling i Danmark.

Vi vurderer også, at du havde ret til refusion af udgifter til sygetransport i Tyskland.

Vi har lagt vægt på:

  • at du ville være blevet transporteret gratis, hvis skaden og den akutte sygetransport var sket i Danmark.
  • at regionen derfor skal refundere dine udgifter til akut sygetransport i Tyskland.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 14. januar 2020 om refusion af udgifter til sygetransport i udlandet.

Afsluttende bemærkninger til regionen

Regionen skal beregne og udbetale refusion af udgifterne til akut sygetransport med ambulance.

Hvis regionen har en fast takst for transport med ambulance, kan regionen bruge denne ved beregningen af refusionen. Hvis regionen ikke har en fast takst for transport med ambulance, skal regionen refundere den faktiske udgift til den akutte sygetransport.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 6, stk. 1, nr. 15, om klager over regionens afgørelser om refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 89 a, stk. 1, om refusion af udgifter til sygehusbehandling i et andet EU/EØS-land
  • § 171, stk. 4, om godtgørelse for kørsel med ambulance eller særligt sygekøretøj

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v. (sygehusbekendtgørelsen):

  • § 31 om betingelserne for refusion af udgifter til sygehusbehandling i andre EU/EØS-lande