Ok at afvige fra planlagt administrationstidspunkt

Sygehus får ikke kritik for afvigelse i medicineringsintervaller, idet tidspunkter for administration af medicin kan tilpasses afdelingens rutiner.

Sagsnummer:

21SFP82

Offentliggørelsesdato:

15. juni 2021

Speciale:

Børnesygdomme (pædiatri), Sygepleje

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • Børneafdelingen, Hospital for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Børneafdelingen, Hospital, i perioden fra den 10. til den 17. september 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev givet korrekt svar på en blodprøve
 • at der gik for lang tid imellem, at der blev givet medicin
 • at der ikke blev målt blodtryk og værdier ved ankomst til afdelingen
 • at s long-line ikke blev skyllet tilstrækkeligt
 • at ikke blev tilset tilstrækkeligt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 10. til den 17. september 2019 blev set på Børneafdelingen, Hospital, hvortil han ankom med feber, vejrtrækningsbesvær, hoste og opkast, og der blev konstateret små røde pletter (petekkier) over mave, bryst, overarme og lidt færre over lårene. Det var svært at vurdere, om han var nakke- og rygstiv, og det blev besluttet at meningitis burde udelukkes, hvorfor der blev foretaget lumbalpunktur. Prøven viste bakteriel meningitis, og blev indlagt til observation samt behandling med ceftriaxon, der i forløbet blev skiftet, først til Benzylpenicillin og siden til Ceftriaxon igen. Det blev den 14. september 2019 noteret, at der var problemer med at skylle på longline (kateter), og at en læge derfor skyllede dette med en 5 ml sprøjte, og at der var kort modstand, men herefter frit indløb, og der blev skyllet med saltvand. blev udskrevet den 17. september 2019 med åben indlæggelse og plan om ambulant opfølgning efter én til to måneder.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at der ikke blev målt blodtryk og værdier ved ankomst til afdelingen.

Det fremgår af et journalnotat skrevet kl. 12.33 den 10. september 2019, at ankom til afdelingen, og at han kl. 12.18 fik målt vitale værdier.

Det fremgår videre af et vurderingsskema for den 10. september 2019, at kl. 11.57 fik målt sine værdier.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at der ikke blev målt vitale værdier ved ankomst til afdelingen.

Det fremgår af klagen, at der blev givet et forkert svar på en blodprøve, idet svaret viste sig ikke at tilhøre . Først ti minutter senere fik familien at vide, at svaret givet tidligere var forkert, og at der skulle iværksættes akut behandling.

Det er ikke fra afdelingen bestridt, at man gav familien et forkert svar på en blodprøve, og at familien ti minutter senere fik et korrekt svar på blodprøven.

Styrelsen har på den baggrund lagt til grund, at der indledningsvist blev givet et forkert svar til familien vedrørende s blodprøver, og at dette ti minutter senere blev korrigeret.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Børneafdelingen, Hospital for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at man for at imødegå forbytning forsyner alle patienter med patientidentifikation, hvilket minimerer risikoen herfor. s forældre fik et forkert svar på en prøve, som kort efter blev rettet, og hændelsen afstedkom ikke i aktuelle forløb forkerte sundhedsfaglige beslutninger vedrørende s behandling.
 • at der ved ankomst på afdelingen blev optaget grundig sygehistorie med relevant fokus, og at der herefter blev foretaget en grundig objektiv undersøgelse med inddragelse af s almentilstand, vitale værdier, vurdering af kranium, øjne, lytteundersøgelse af hjerte og lunger, undersøgelse af mundhule, øregang og mave.
 • at der blev konstateret små petekkier over mave, bryst og lår, hvorpå der blev bestilt akutte blodprøver, fortsat monitorering af blodtryk, puls og vejrtrækning og anlagt drop, vurderet væskestatus og givet medicin i form af Pamol.
 • at det var sundhedsfagligt relevant at mistænke meningokoksygdom/meningitis, og at der med tilstrækkelig hurtighed blev relevant behandlet med bredspektret antibiotisk behandling i korrekt dosering og foretaget lumbalpunktur med smertestillende behandling.
 • at behandlingen relevant blev ændret til Benzylpencillin, da den mikrobiologiske undersøgelse viste såkaldt neisseria meningitidis.
 • at meningitis kan udvikle sig hurtigt og fatalt. Det var derfor sundhedsfagligt relevant og korrekt at observere på et intensivt afsnit, ligesom det var relevant og udtryk for rettidig omhu, da han blev tiltagende slap med påvirkede (hæmodynamiske) parametre, at han blev overflyttet til et andet behandlingssted.
 • at blev flyttet tilbage til afdelingen den 13. september 2019, hvor der blev ordineret PEWS (Pediatric Earl Warning Score) og behandling med antibiotika til i alt syv dage. PEWS blev herefter registreret den 14. september 2019 kl. 0 med normale værdier, fraset for højt blodtryk. Urolige og pirrelige børn kan være meget svære at måle et pålideligt blodtryk på, og var grædende og ”træt af at blive pillet ved”.
 • at der blev planlagt antibiotisk behandling med Benzylpenicillin hver fjerde time i relevant dosering, og at fik Benzylpenicillin på longline den 13. september 2019 kl. 21, kl. 23.32 (2 timer og 32 minutter efter sidste administration), den 14. september 2019 kl. 1.37 (2 timer og 5 minutter efter seneste administration), kl. 5.07 (3 timer og 30 minutter efter seneste administration), kl. 9.44 (4 timer og 37 minutter efter seneste administration) og kl. 12.57 (3 timer og 13 minutter efter seneste administration).
 • at tidspunkter for administration af medicin, af hensyn til at sikre nødvendig fleksibilitet, kan tilpasses afdelingens rutiner, medmindre særlige farmakologiske forhold gør sig gældende, hvilket i så fald skal anføres ved ordinationen. Lægemidler, der administreres to timer eller senere i forhold til det ordinerede administrationstidspunkt, må betragtes som en afvigelse. Det er dog styrelsens vurdering, at medicineringsintervallerne i aktuelle forløb ikke udgjorde en sundhedsfagligt uforsvarlig afvigelse.
 • at havde et centralt venekateter, et såkaldt longline. Dette er et perifert anlagt, meget tyndt kateter, der ligger inde i en stor blodåre og er synlig uden på huden. Det er almindeligt, at disse katetre stopper til, ophører med at virke, viser tegn på infektion eller af anden årsag må lægges om. For at modvirke tilstopning er det kutyme at forsøge at skylle eller trække tilbage på kateteret. Hvis der ikke herved opnås frit løb i kateret, er det sundhedsfagligt forsvarligt at bede en anæstesilæge om at vurdere kateterets beliggenhed og funktion. I aktuelle forløb blev der ligeledes konfereret med et andet behandlingssted vedrørende håndteringen af kateteret.
 • at i øvrigt blev tilset i tilstrækkeligt omfang, henset til hans tilstand.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 10. til den 17. september 2019 på Børneafdelingen, Hospital, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed