Berettiget fri silikone og operationsaflysning

Sygehus får ikke kritik for behandling i forhold til fri silikone fra brystimplantat. Videre gives der ikke kritik for aflysning af planlagt operation på grund af manglende mulighed for helbredende kirurgi efter fund af suspekt lymfeknude.

Sagsnummer:

21SFP83

Offentliggørelsesdato:

15. juni 2021

Speciale:

Kirurgi, Plastikkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • Sygehus A, for behandlingen på Afdeling A.
 • Sygehus B, for behandlingen på Afdeling B.  

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen for Patientklager kan oplyse, at Sygehus B, er ansvarlig for den behandling, der blev foretaget på Afdeling B, som en udefunktion.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Afdeling A, Sygehus A, i perioden fra den 17. marts 2017 til den 9. februar 2018, og på Afdeling B, den 16. januar 2018.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev reageret relevant på, at der blev konstateret silikonerester i s krop.
 • at en planlagt operation af en brysttumor burde have været gennemført.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 17. marts 2017 var 65–årige til en undersøgelse på Afdeling A, Sygehus A, idet hun ønskede implantatudskiftning i venstre bryst. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, og der blev på baggrund heraf planlagt implantatudskiftning og kapselløsning på venstre side.

Den 2. november 2017 blev opereret på Afdeling A, Sygehus A. I forbindelse med operationen blev det noteret, at et implantat fra 1996 blev fjernet, og at der var et lille hul i implantatet. Videre blev det noteret, at der var en del fri silikone, og at kapselrummet var præget af tyk kapsel.

Den 1. december 2017 henvendte sig akut på en onkologisk afdeling, da hun havde mærket en lymfeknude i venstre armhule. Da den nyligt foretagne operation med udskiftning af implantat ikke havde været kompliceret med infektion, blev hun henvist til en ultralydsundersøgelse med biopsi af lymfeknuden.

Den 15. december 2017 fik svar på biopsien, som viste maligne tumorceller (kræftceller). Da hun tidligere havde haft brystkræft, blev det vurderet, at hun havde tilbagefald, og hun blev henvist til CT-scanning af hals, brysthule og mave, med henblik på undersøgelse for fjernmetastaser. Videre blev hun henvist til en brystkirurgisk afdeling og til opfølgning på en onkologisk afdeling.

Den 18. december 2017 var til en undersøgelse på Afdeling B. Der forelå ikke et svar på CT-scanningen, og det blev vurderet, at resultatet af CT-scanningen skulle indgå i vurderingen af, om det var nødvendigt at have assistance fra en thoraxkirurg ved en operation, hvor det syge væv i venstre armhule skulle fjernes. fik en tid til operationsplanlægning den 28. december 2017, hvor der var en forventning om, at svaret på CT-scanningen forelå.

Den 20. december 2017 modtog svar på CT-scanningen, som viste nytilkommet kontrastopladende patologisk udseende proces bag brystmuskulaturen højt på venstre side, men ingen tegn på fjernmetastaser.

Den 28. december 2017 var til en undersøgelse på Afdeling B. Der blev medgivet en tid til endelig operationsplanlægning den 15. januar 2018.

Den 29. december 2017 blev det på Afdeling B, vurderet, at det ikke var nødvendigt at operere i samarbejde med en thoraxkirurg. Det blev videre vurderet, at der på baggrund af fundene på CT-scanningen var indikation for en fornyet ultralydsscanning.

Den 15. januar 2018 blev der udarbejdet et operationsoplæg for , som indbefattede, at den ikke mærkbare lymfeknude bag den lille brystmuskel skulle markeres med jod-korn. På baggrund af fundene på en CT-scanning og en MR-scanning, som ikke viste indvækst i ribben, blev det vurderet, at der ikke var behov for thoraxkirurgisk assistance ved operationen. 

Den 16. januar 2018 blev det på Afdeling B, noteret, at der ikke var indikation for at operere , idet der i forbindelse med ultralyd med henblik på anlæggelse af jod-korn blev konstateret en patologisk udseende lymfeknude (fund som giver anledning til at mistænke sygdom) på halsen, som skulle biopteres for at undersøge for maligne tumorceller. Lymfeknuden blev fundet bag tumorceller, og operationen blev aflyst. blev henvist til videre behandling på en onkologisk afdeling.

Den 9. februar 2018 var til en kontrolundersøgelse på Afdeling A, Sygehus A, hvor hun spurgte til ALCL (brystimplantatassocieret brystkræft). Det blev vurderet, at dette var usandsynligt, idet der kan foretages vævsprøvebestemmelse heraf, og idet det ifølge de foreliggende patologisvar ikke var den type kræft, som der var blevet konstateret hos .

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Behandling på Afdeling A, Sygehus A

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Afdeling A, Sygehus A, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at ALCL er en meget sjælden form for lymfekræft, som er associereret til brystproteser. Ved ALCL opstår der væskeansamling ca. 6 måneder efter implantering af en protese, og diagnosen kan stilles på baggrund af punktur af væsken omkring protesen og vævsanalyse. Behandlingen består i at fjerne en indsat protese samt kapslen omkring denne. 
 • at silikone placerer sig diffust i kroppen, og at der ved fjernelse af silikone kan opstå skade på hud og underhud, hvilket vil efterlade en patient i en mere vanskelig situation, end hvis der efterlades en rest silikone, som over tid indkapsles, og dermed ikke gøre skade.
 • at fravalg af stråleterapi og antihormonbehandling i forbindelse med tidligere kræftbehandling øger risikoen for tilbagefald af kræft.
 • at der ved operationen, som blev foretaget den 2. november 2017, blev konstateret en del fri silikone i kapselrummet, hvilket var et forventeligt fund, idet protesen i venstre bryst var delvis i stykker, og protesen var indsat i 1996. Videre blev der ved operationen konstateret fortykkelse af kapslen omkring s venstre protese, hvilket ligeledes var et forventeligt fund, idet der kan opstå fortykkelse som en reaktion på en protese eller som reaktion på lækage af silikone.
 • at der ved operationen den 2. november 2017 ikke blev observeret fund af kræft, eller væv, som gav anledning til at mistænke kræft.
 • at der ikke burde have været foretaget yderligere behandling i forhold til den frie silikone, som blev konstateret i kapselrummet ved operationen den 2. november 2017, og at der derfor blev reageret relevant på, at der blev konstateret silikonerester i s krop. 
 • at den 9. februar 2018 på relevant vis blev informeret om, at det henset til de patologisvar som forelå, var usandsynligt, at ALCL havde forårsaget tilbagekomst af hendes kræftsygdom.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 17. marts 2017 til den 9. februar 2018 på Afdeling A, Sygehus A, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Behandling på Afdeling B

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Sygehus B for behandlingen på Afdeling B.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at fik undersøgt en lymfeknude i venstre armhule med ultralyd og biopsitagning. Biopsien viste ondartede celler, og der forelå derfor genkomst af kræftsygdom.
 • at der kun kan foretages kirurgisk behandling af kræft med kurativt sigte, når der ikke foreligger spredning af kræften. Såfremt at der foreligger yderligere spredning, er der ikke indikation for operativ fjernelse af kirurgisk tilgængelige lymfeknuder, men der er i stedet indikation for medicinsk behandling på en onkologisk afdeling.
 • at blev henvist til en CT-scanning med henblik på undersøgelse af, om der forelå yderligere spredning af hendes kræftsygdom (fjernmetastaser).
 • at der ikke blev fundet tegn på fjernmetastaser, men at der blev konstateret en yderligere suspekt lymfeknude i venstre armhule bag den lille brystmuskel. Den suspekte lymfeknude blev undersøgt ved ultralyd og biopsi, og de forandringer der blev fundet på en CT-scanning og ved ultralyd, kunne henset til lokalisering og karakter, fjernes kirurgisk med kurativt sigte. På baggrund heraf blev der på relevant vis planlagt operation den 16. januar 2018.
 • at den en af de to syge lymfeknuder i venstre armhule ikke kunne mærkes og derfor skulle markeres med jod-korn før den planlagte operation. Ved den ultralydsvejledte markering med jod-korn blev der tillige konstateret en lymfeknude over kravebenet, som gav anledning til at mistænke sygdom, og som der derfor på relevant vis blev udtaget en biopsi fra. En vævsprøveundersøgelse bekræftede, at der var sygdom i lymfeknuden, og fik dermed påvist sygdom uden for det område, som var tilgængeligt for kurativ kirurgi. På baggrund heraf blev den planlagte operation på relevant vis aflyst, og blev henvist til videre behandling på en onkologisk afdeling.  

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 16. januar 2018 på Afdeling B, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed