Blindtarmsbetændelse burde have været mistænkt

Sygehus får kritik for ikke at undersøge patient med feber og mavesmerter for blindtarmsbetændelse, selv om sygehistorien tydede på anden lidelse. Blindtarmsbetændelse er en hyppig og alvorlig sygdom.

Sagsnummer:

21SFP85

Offentliggørelsesdato:

16. juni 2021

Speciale:

Gynækologi og obstetrik

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling den 22. november 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, , den 22. november 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt henset til sine symptomer, og at det derfor blev overset, at hun havde blindtarmsbetændelse.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 22. november 2019 blev 40-årige undersøgt på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, , hvortil hun var henvist af sin praktiserende læge grundet mistanke om restvæv efter vaginal fødsel den 23. september 2019. Der blev ved undersøgelsen optaget sygehistorie for , herunder at hun aftenen forinden begyndte at få mavesmerter nedadtil i maven, og at der var tale om smerter fra navlen trækkende ned mod underlivet, muligvis lidt mere ondt i højre side. Ved en undersøgelse hos sin praktiserende læge tidligere samme dag blev s infektionstal målt til 40. oplyste, at hun havde normal afføring, og at hun havde kvalme og havde kastet op to gange dagligt. fik målt sin temperatur til over 38˚C i ambulancen på vej til sygehuset og blev i ambulancen behandlet med Fentanyl med kortvarig effekt. blev efter ankomst behandlet med Panodil og Ipren, og hendes temperatur var ved undersøgelsen faldet til 37,4˚C. havde ingen blødning. Der blev foretaget henholdsvis en objektiv undersøgelse, en gynækologisk undersøgelse og en transvaginal ultralydsundersøgelse af , ligesom der blev ordineret blod- og urinprøver samt podning fra livmoderhalsen. Ved opfølgning senere samme dag blev det noteret, at s leukocytter var 16,5, hendes infektionstal 66 og hendes kreatinin 116. Det blev aftalt, at skulle se tiden an hen over weekenden, og at hun måtte kontakte 1813, hvis smerterne blev forværret, eller hvis hun fik blødning og/eller høj feber. Det blev desuden aftalt, at kunne tage Panodil 1 g maks. fire gange dagligt. Endelig blev anbefalet at få kontrolleret sit infektionstal hos sin praktiserende læge efter weekenden, den 25. november 2019.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik konstateret blindtarmsbetændelse, og at hendes blindtarm på dette tidspunkt var sprunget, ligesom hun havde nyresvigt og et infektionstal på 600. Det er hertil anført, at denne situation kunne være undgået, hvis var blevet mere grundigt undersøgt den 22. november 2019.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ved henvendelsen fremstod med symptomer forenelige med blindtarmsbetændelse, idet hun havde mavesmerter, som trak fra navlen og ned mod underlivet, muligvis med lidt mere ondt i højre side, ligesom hun havde kvalme samt opkastning og havde haft en let forhøjet temperatur
  • at man henset hertil burde have mistænkt blindtarmsbetændelse og på den baggrund have undersøgt for smerter ved bevægelse og host som led i den objektive undersøgelse af , ligesom man burde have foretaget en undersøgelse af hendes endetarm. 

Styrelsen kan oplyse, at symptomerne ved blindtarmsbetændelse er mavesmerter, kvalme og eventuel opkastning samt temperaturforhøjelse, og at smerterne fremhæves ved bevægelse og host. Ved disse symptomer bør blindtarmsbetændelse mistænkes, og patienten bør derfor undersøges herfor. Ved en objektiv undersøgelse for blindtarmsbetændelse foretages palpation (beføling) af maven, herunder specielt om der er ømhed svarende til McBurneys punkt, og om der er direkte og indirekte ømhed svarende hertil. Det undersøges desuden, om der er perkussionsømhed og slipømhed, ligesom der bør undersøges for smerter ved bevægelse som hop og host. Endelig bør der foruden en almindelig gynækologisk undersøgelse foretages eksploration af endetarmen. Hvis blindtarmsbetændelse ikke kan udelukkes efter en sådan undersøgelse, bør patienten tilses af en abdominalkirurg.

Styrelsen kan oplyse, at McBurneys punkt er et punkt på højre nedre del af bugvæggen, som ofte vil være trykømt ved blindtarmsbetændelse. Slipømhed er ømhed, der udløses ved, at lægen trykker ned i området, men hvor det først gør ondt, når der slippes. Der er altså ikke ømhed i forbindelse med selve det at trykke ned i området, men ømhed i vævet omkring, når der slippes. Perkussionsømhed er ømhed eller smerter ved ”banken” eller ”trommen” på maven.

  • at burde være blevet tilset af en abdominalkirurg med henblik på vurdering af, om der var tale om blindtarmsbetændelse, idet hun havde klassiske symptomer på denne tilstand, og idet blindtarmsbetændelse ikke kunne udelukkes på baggrund af den objektive undersøgelse, ligesom der ikke blev konstateret anden sygdom som forklaring på symptombilledet.

Styrelsen kan oplyse, at diagnosen blindtarmsbetændelse kan være vanskelig at stille, og at der er en række differentialdiagnoser med lignende symptomer. Ved et symptombillede foreneligt med blindtarmsbetændelse, og hvor anden sygdom ikke er konstateret, bør blindtarmsbetændelse derfor udelukkes ved abdominalkirurgisk tilsyn.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 22. november 2019 på Gynækologisk/Obstetrisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed