Patienten skulle selv betale for medicin

Regionen skulle ikke dække udgifter til patientens medicin. Medicinen fremgår af liste over medicin, der skal udleveres gratis, dog ikke til behandling af patientens sygdom.

Sagsnummer:

21SFP86

Offentliggørelsesdato:

21. juni 2021

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Region har ikke handlet i strid med reglerne om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at du ikke har ret til at få godtgjort den udgift, du har haft til Purienthol og Xifaxan.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du selv skulle betale for Purienthol og Xifaxan.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

I november 2009 blev du diagnosticeret med Morbus Crohn på .

Du har oplyst, at du lider af Morbus Crohn og siden 2009 har været tilknyttet s børneafdeling. Du har oplyst, at du siden 2010 blev ordineret Purinethol og Xifixan som led i behandlingen af Morbus Crohn. Du har oplyst, at du fik udleveret medicinen gratis, da du overgik til voksenregi og har fundet ud af, at denne type medicin, til patienter med immundefekt, skulle have været udleveret gratis. Du har gennem alle årene på børneafdelingen betalt for medicinen på apoteket og ønsker derfor at få refunderet dine udgifter.

Det fremgår af din journal, at den 2. maj 2012 vurderede, at du skulle starte i behandling med Purinethol, og den 27. september 2012 startede du i behandling med Xifaxan. Den 23. juni 2017 blev Xifaxan seponeret.

Den 17. september 2012 blev du bevilget enkelttilskud til Purinethol.

Du fik den 4. december 2012 afslag på enkelttilskud til Xifaxan og fik i stedet at vide, at du skulle søge kronikertilskud. Den 17. december 2012 søgte hospitalet om kronikertilskud. Den 14. januar 2013 fik du afslag på kronikertilskud. Lægen ringede herefter til Lægemiddelstyrelsen, og den 28. februar 2013 blev du bevilget kronikertilskud fra Lægemiddelstyrelsen.

Den 23. august 2017 blev du afsluttet i børneafdelingen og overgik til voksenregi.

har oplyst, at du lider af Morbus Crohns sygdom, som er en autoimmum sygdom. har også oplyst, at vederlagsfri medicin for autoimmune sygdommen over ATC-gruppe lægemidler er L 01 AA 01 Cyclophoshamid, L 04 AX 02 Methotrexate og L 04 A Immumsupressiva.

har oplyst, at Purinethol hører til ATC-gruppe L 01, og i denne gruppe er det udelukkende Cyclophoshamid, som udleveres vederlagsfrit. har oplyst, at Xifaxan hører til ATC-gruppe L 07, og således ikke er omfattet af listen over lægemidler med vederlagsfri udlevering.

har oplyst, at Børne- og Ungeafdelingen således har fulgt retningslinjerne for vederlagsfri udlevering af lægemidler, og ikke ved, hvorfor du har fået udleveret medicinen gratis efter du er overgået til voksenafdelingen.

BEGRUNDELSE

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark.

En indlagt patient skal normalt ikke selv betale for sin medicin. En ambulant patient skal normalt selv betale for sin medicin. Den ambulante patient kan dog i nogle tilfælde få udleveret medicin gratis fra sygehuset.

Danske Regioner har en liste over medicin til særlige patientgrupper. Patienterne på denne liste kan få medicin gratis, selvom de ikke er indlagt.

De særlige patientgrupper får udleveret medicin gratis til behandling af deres sygdom, og til direkte følgesygdomme og følgevirkninger af behandlingen. Sygehuset udleverer ikke medicinen gratis, hvis det ikke er til behandling af sygdommen eller en direkte følgesygdom eller følgevirkning. Det gælder uanset, at medicinen står på listen.

En patient vil dog kunne få medicinen gratis, selvom det ikke fremgår af listen, hvis medicinen er en uadskillelig del af en behandling på sygehuset.

Når der er tale om ikke-vanlig medicin ved en ambulant behandling eller ved udskrivelse efter indlæggelse, er det afgørende for spørgsmålet om vederlagsfrihed, om der er tale om medicin, som skal anvendes som en uadskillelig del af behandlingen, som patienten skal have foretaget på sygehuset. Patienten skal således ikke betale for medicinen, hvis medicinen er en del af en behandling på sygehuset. 

Vi vurderer, at sygehuset ikke skal godtgøre den udgift, du har haft til medicin.

Vi har lagt vægt på:

  • at Purinethol er det samme som Mercaptopurin og hører under lægemiddelgruppen cytostatika (ATC kode L 01 BB 02), og udleveres vederlagsfrit til behandling af cancerpatienter og patienter med maligne hæmatologiske lidelser (herunder knoglemarvsplanterede).
  • at Purinethol derfor er omfattet af listen, men du har ikke modtaget Purinethol til behandling af en sygdom eller en direkte følgesygdom eller følgevirkning, som fremgår af listen.
  • at Xifixan er et præparatnavn for Rifaximin, som fremgår af listen og udleveres vederlagsfrit til forebyggelse af hepatisk encefalopati hos patienter med leversygdom.
  • at Xifixan derfor er omfattet af listen, men du har ikke modtoget Xifixan til behandling af en sygdom eller en direkte følgesygdom eller følgevirkning, som fremgår af listen.
  • at medicinen ikke er en uadskillelig del af en behandling, som foretages på sygehuset.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med sundhedsloven ved afgørelsen om, at du selv skulle betale for Purinethol og Xifixan.

Vi har ikke taget stilling til, hvorfor du efterfølgende har fået udleveret præparaterne gratis.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 81, stk. 1, om at sygehusbehandling i de fleste tilfælde er gratis i Danmark