Tandbehandling ordineret af sygehus var gratis

Sygehus ordinerede tandbehandling i privat regi til udgift for regionen, dog maksimalt 10.000 kr. Patienten havde imidlertid ret til fuld refusion af sine udgifter til tandbehandling, i det omfang det ikke gik ud over ordinationen.

Sagsnummer:

21SFP90

Offentliggørelsesdato:

30. juni 2021

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Region har handlet i strid med reglerne om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at du ikke selv skulle betale for tandbehandling.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du selv skulle betale for en del af tandbehandlingen hos din tandlæge.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 21. april 2020 blev du henvist fra med henblik på tandudtrækning, før den henvisende afdeling begyndte strålebehandling for din kræft i mandlerne.

Den 30. maj 2020 mødte du op til tandudtrækning på til .

vurderede den 14. maj 2020, at din helbredsmæssige tilstand tillod en fortsættelse af din tandbehandling. Du blev i den forbindelse bedt om at indhente et overslag på en brobehandling fra en privatpraktiserende tandlæge. Overslaget skulle herefter sendes til afdelingen med henblik på godkendelse og betaling.

Den 29. maj 2020 modtog et overslag på 18.527,31 kr. fra din privatpraktiserende tandlæge. Afdelingen godkendte behandlingen, men ville imidlertid kun afholde 10.000 kr. af den samlede udgift.

Du har i din klage skrevet, at du er uenig i afdelingens praksis om kun at ville afholde 10.000 kr., når udgiften til selve behandlingen væsentligt overstiger dette beløb.

Du har under en telefonsamtale med os den 7. juni 2021 oplyst, at du ikke kan forstå, hvordan sygehusafdelingen kan sætte en prisgrænse på en behandling, som den selv finder nødvendig, godkender og vil betale for.

Din tandlæge har efter forespørgsel oplyst til os, at din tandbehandling bestod af ydelserne fokuseret undersøgelse, tandrensning, røntgen, injektion af bedøvelse og selve broen bestående af tre led. Det er din tandlæges opfattelse, at alle ydelser – på nær tandrensning – var nødvendige i din tandbehandling. Din tandlæge har yderligere oplyst, at en brobehandling ikke kan fås til 10.000 kr. i Danmark, men muligvis i udlandet.

Regionen har oplyst, at der bevilliges en kompensation svarende til udgiften til delprotese, som beløber sig til cirka 10.000 kr. Det står herefter patienten frit for at få fremstillet en anden dyrere løsning mod egen betaling.

har under en telefonsamtale med os den 7. juni 2021 oplyst, at afdelingen har praksis for kun at afholde 10.000 kr. af patientens udgift til tandbehandlingen, hvilket svarer til den billigste løsning. Afdelingen har hertil oplyst, at formålet hermed er at undgå en situation, hvor patienten eller tandlægen spekulerer heri med økonomisk vinding for øje. Det er således op til patienten selv at undersøge markedet for at finde en tandlæge, der kan tilbyde den nødvendige behandling til en passende pris.

har i den forbindelse henvist til deres pjece ”Mundpleje under/efter strålebehandling på hoved-halsområdet”, der udleveres til patienter og pårørende (vores fremhævning).

Vi har i forbindelse med sagens behandling haft lejlighed til at gennemse denne pjece. Det fremgår af side 2, at: ”Hvis det har været nødvendigt at fjerne tænder eller implantater før strålebehandling, kan du i et vist omfang få støtte til protetisk behandling efterfølgende. Din tandlæge skal fremsende et prisoverslag til . Der gives som oftest et tilskud svarende til udgiften til en støbt delprotese, dog max. 10.000 kr./pr. kæbe. Overslaget skal godkendes før tandbehandlingen starter. Hvis du har behov for almindelig tandbehandling (plombering, tandrensning og lignende), er det for egen regning” (vores fremhævning).

BEGRUNDELSE

Reglerne om betaling for behandling på et sygehus

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark.

Personer, der har bopæl i Danmark, har ret til sundhedslovens ydelser, herunder akut og fortsat sygehusbehandling.

Det er betingelse for retten til gratis sygehusbehandling, at der er tale om en behandling, der er fundet indiceret og ordineret af sygehuset.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke selv skulle betale for brobehandlingen og de dertilhørende relevante ydelser.

Vi har lagt vægt på:

 • at oplyser, at afdelingen ikke selv udfører brobehandling, hvorfor opgaven liciteres ud til privatpraktiserende tandlæger til udgift for regionen.
 • at både modtog og godkendte overslaget fra den privatpraktiserende tandlæge, men imidlertid kun ville afholde 10.000 kr. af den samlede udgift.
 • at der derfor er tale om en behandling, der er fundet indiceret og ordineret af sygehuset.
 • at regionen er forpligtet til at afholde udgiften til en ordineret behandling planlagt til at finde sted i den private sektor, i det omfang den ikke går ud over indholdet af ordinationen.
 • at regionen ikke berettiget kan kræve, at behandlingen skal koste et nærmere specificeret beløb, når behandlingen ikke tilbydes i den offentlige sundhedssektor og der ikke eksisterer samarbejdsaftaler med private tandlægeklinikker.
 • at interne regler ikke kan opretholdes i det omfang, de afskærer lovlige hensyn fra at indgå i myndighedens overvejelser og således forhindrer, at der foretages en konkret individuel stillingtagen.
 • at din tandlæge har oplyst, at ydelserne fokuseret undersøgelse, røntgen, injektion af bedøvelse og selve broen (bestående af tre led) er nødvendige i din brobehandling.
 • at både regionen og din tandlæge er enige om, at ydelsen tandrensning ikke var nødvendig i din brobehandling.

Regionen har derfor handlet i strid med sundhedsloven ved afgørelsen om, at du selv skulle betale for ydelserne fokuseret undersøgelse, røntgen, injektion af bedøvelse og selve broen (bestående af tre led).

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 81, stk. 1, om at sygehusbehandling i de fleste tilfælde er gratis i Danmark