Medicin fra medicinliste skulle udleveres gratis

Patienten burde have fået udleveret medicin gratis, da det fremgår af listen over gratis medicin til patientens sygdom.

Sagsnummer:

21SFP91

Offentliggørelsesdato:

30. juni 2021

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Region har handlet i strid med reglerne om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at du ikke selv skulle betale for medicin.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du selv skulle betale for medicin.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Du har i din klage skrevet, at du går til kontrol for diabetes insipidus på . Du har hertil skrevet, at du siden ti års alderen fik ordineret præparatet minirin 120 mg, som du selv købte på apoteket. Du har videre skrevet, at du først i begyndelsen af 2020 blev gjort opmærksom på, at præparatet Minirin 120 mg skulle være blevet udleveret gratis til dig. Du har afslutningsvist skrevet, at hospitalet har afvist at refundere dine udgifter, som du har afholdt til køb af medicin.

Regionen har oplyst, at du ikke fik udleveret præparatet Minirin 120 mg vederlagsfrit i forbindelse med din behandling til , da hospitalet ikke havde været opmærksom på de gældende regler herom. Hospitalet blev først opmærksom på din ret til vederlagsfri udlevering af medikamentet Minirin 120 mg, da du den 18. marts 2020 personligt henvendte dig til hospitalet angående dette.

Den ledende overlæge på medicinsk afdeling, har oplyst, at hospitalet nu har vurderet og fundet grundlag for at udlevere Minirin 120 mg vederlagsfrit.

Regionen har til sagen også fremsendt en henvisning af 14. september 2012, hvoraf det fremgår, at du var velbehandlet for diabetes insipidus med medikamentet Minirin 120 mg.

BEGRUNDELSE

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark.

En indlagt patient skal normalt ikke selv betale for sin medicin. En ambulant patient skal normalt selv betale for sin medicin. Den ambulante patient kan dog i nogle tilfælde få udleveret medicin gratis fra sygehuset.

Danske Regioner har en liste over medicin til særlige patientgrupper. Patienterne på denne liste kan få medicin gratis, selvom de ikke er indlagt.

De særlige patientgrupper får udleveret medicin gratis til behandling af deres sygdom, og til direkte følgesygdomme og følgevirkninger af behandlingen. Sygehuset udleverer ikke medicinen, hvis det ikke er til behandling af sygdommen eller en direkte følgesygdom eller følgevirkning. Det gælder uanset, at medicinen står på listen.

Retten til gratis medicin

Vi vurderer, at du ikke selv skulle betale for Minirin 120 mg.

Vi har lagt vægt på:

  • at Minirin 120 mg indeholder det aktive stof Desmopressin, hvilket er en syntetisk fremstillet vasopressinanalog med øget antidiuretisk effekt og næsten elimineret pressoreffekt.
  • at det aktive stof, Vasopressin og analoger, fremgår af listen over gratis medicin til patienter med hypofysesygdomme.
  • at medicinen er til behandling af diabetes insipidus.
  • at diabetes insipidus er en hypofysesygdom.

Regionen har derfor handlet i strid med sundhedsloven ved afgørelsen om, at du selv skulle betale for Minirin 120 mg.

Regionen skal derfor refundere dig dine udgifter til køb af medicin og i den forbindelse inddrage det forhold, om kravet – eller dele heraf – kan være forældet efter forældelsesloven.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven.

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 81, stk. 1, om at sygehusbehandling i de fleste tilfælde er gratis i Danmark.