EU-borger skulle betale for akut behandling

Regionen var berettiget til at opkræve betaling for akut behandling af EU-borger på ferie i Danmark. Patienten kunne hverken fremvise et EU-sygesikringskort eller fremskaffe dokumentation fra sit sygesikringsland inden behandlingen var afsluttet.

Sagsnummer:

21SFP92

Offentliggørelsesdato:

30. juni 2021

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Region har ikke handlet i strid med reglerne om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at regionen var berettiget til at opkræve betaling for din behandling.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at regionen har opkrævet et uforholdsmæssigt stort beløb.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 22. maj 2020 pådrog du dig en sårskade i panden efter at være besvimet under et ophold i saunaen.

Du mødte samme dag op på skadestuen på for at blive undersøgt og behandlet for din sårskade.

Behandlingen blev påbegyndt den 22. maj 2020, kl. 21:17, og afsluttet den 23. maj 2020, kl. 01:50. Din sårskade på panden, der lå lige over højre øjebryn, blev syet sammen, og du fik samtidigt hermed udleveret information om hjernerystelse.

Du modtog den 14. juli 2020 en faktura på 39.809 kr. for den udførte behandling. Der var til fakturaen vedlagt et dokument, hvoraf det fremgik, at beløbet var beregnet på baggrund af diagnosekoden DS019 og procedurekoden KQAB00A. Det fremgik videre, at der var tale om en akutsygehusbehandling, der strakte sig over to kontaktdage.

I en mail af 2. august 2020 bemærkede du over for regionen, at opkrævningen på 39.809 kr. måtte være en fejl, idet behandlingen alene bestod i en sammensyning af et flækket øjebryn.

Du bemærkede også, at hvis der ikke var tale om en fejl, ønskede du i den forbindelse at blive henvist til de offentlig tilgængelige afregningsregler.

I en mail af 24. august 2020 oplyste regionen, at beløbets størrelse ikke var fejlberegnet. Regionen bemærkede i den forbindelse, at den behandling, som du modtog på , strakte sig fra den 22. til den 23. maj 2020, hvilket svarede til to kontaktdage.

Du klagede herefter til Styrelsen for Patientklager over regionens afgørelse om betaling for sygehusbehandling.

Du har under en telefonsamtale med os den 11. maj 2021 oplyst, at du var pensionist på tidspunktet for behandlingen og sygesikret i Belgien. Du oplyste videre, at du og din hustru havde planlagt feriens varighed til tre uger, og at du kom til skade en uge inde i din ferie.

BEGRUNDELSE

Behandlingen

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark.

En EU/EØS-statsborger, som er bosat i et andet medlemsland, har ret til en behandling, som bliver medicinsk nødvendig under et ophold i Danmark, også selv om der ikke er tale om akut behandling, idet der tages hensyn til opholdets længde og behandlingens karakter.

Hensigten er, at patienten ikke skal være tvunget til at afbryde et ophold og tage til hjemlandet før forventet for at modtage en nødvendig behandling. Patienten vil derfor kunne fortsætte sit ophold på sundhedsmæssigt forsvarlige vilkår.

Behandlingen ydes på samme vilkår som til danske sikrede, det vil sige for sygehusbehandlings vedkommende gratis. Det er lægen på det danske behandlingssted, som vurderer, om behandlingen er nødvendig under opholdet. Det følger af reglerne om det blå EU-sygesikringskort.

Patienten skal ved behov for sygehjælp under ophold i Danmark vise sit EU-sygesikringskort.

Hvis patienten ikke har et gyldigt kort – eller har glemt at medbringe det - og den pågældende har behov for sygehusbehandling, kan sygehusmyndigheden anmode patientens sygeforsikring om at sende en attest, der midlertidigt erstatter EU-sygesikringskortet.

Hvis hverken patienten eller sygehuset kan nå at indhente eller modtage denne dokumentation fra personens sikringsland inden personen forlader sygehuset, kan der opkræves betaling fra personen.

Patienten kan herefter søge refusion af de betalte udgifter gennem bopælslandets sygesikring.

Vi vurderer, at regionen – under de foreliggende omstændigheder - havde ret til at opkræve betaling for din sygehusbehandling på skadestuen, den 22. og 23. maj 2020.

Vi har lagt vægt på:

 • at du ikke var i besiddelse af et gyldigt EU-sygesikringskort på tidspunktet for behandlingen.
 • at det hverken fremgår af din klage, journal eller af sagens øvrige oplysninger, at du havde tilkendegivet over for behandlingsstedet, at du var offentligt sygesikret i Belgien. 
 • at din behandling blev registeret påbegyndt fredag aften den 22. maj 2020 kl. 21:17 og afsluttet lørdag nat den 23. maj 2020 kl. 01:50, hvorfor det synes usandsynligt, at hospitalet – indenfor dette tidsrum - kunne have indhentet den nødvendige dokumentation fra dit bopælsland, inden du forlod hospitalet.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med sundhedsloven ved afgørelsen om, at du skulle betale for din behandling.

Beløbets størrelse

Prisen for akut og fortsat sygehusbehandling tager udgangspunkt i gældende DRG-takster. DRG står for Diagnose Relaterede Grupper.

Afregning efter DRG-takst baserer sig på, at diagnosen er kendt, og det er kendt, hvilke procedurer, der skal udføres på patienten, inden der kan udregnes en pris. Det er ofte ikke til at forudse diagnose eller behandlingsbehovet og dermed den forventede udgift på det tidspunkt, hvor patienten indbringes på hospitalet, og behandlingen påbegyndes, da dette vil afhænge af en række konkrete forhold.

Regionen skal forud for behandlingen oplyse patienten om, at regionen opkræver betaling for den pågældende behandling. Regionen oplyser den endelige pris og opkræver betalingen for selve behandlingen efter behandlingen. Er det estimerede beløb eller interval for DRG-takster for den pågældende behandling kendt af sundhedspersonalet, kan de oplyse patienten om disse vejledende forud for behandlingen.

DRG-taksten anvendes således ved vurderingen af, hvad en behandling koster i Danmark. Taksterne udtrykker sygehusets gennemsnitlige driftsudgifter til den enkelte behandling. Der skal hertil tillægges en lønsumsafgift.

Hvis en behandling strækker sig over en længere periode, skal antallet af kontaktdage beregnes ved, at datoen for behandlingens slut trækkes fra datoen for behandlingens start.

Vi vurderer, at regionen krævede et korrekt beløb for din sygehusbehandling på skadestuen, den 22. og 23. maj 2020.

Vi har lagt vægt på:

 • at det følger af journalen, at din behandling var akut.
 • at prisen for akut og fortsat sygehusbehandling tager udgangspunkt i gældende DRG-takster.
 • at du blev behandlet for åbent sår på hovedet UNS - diagnosekode DS019.
 • at din behandling bestod i en suturering af hud på hovedet - procedurekode KQAB00A.
 • at din behandling bestod af to kontaktdage, da behandlingen blev startet den 22. maj 2020 kl. 21:17 og afsluttet den 23. maj 2020 kl. 01:50.
 • at prisen for den udførte behandling i gældende DRG-takst er 39.809 kr. i 2020-niveau.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med sundhedsloven ved afgørelsen om, at du skulle betale 39.809 kr. for din behandling.

Afslutning bemærkninger

Du har en under en telefonsamtale med os den 11. maj 2021 oplyst, at du var pensionist på tidspunktet for behandlingen og sygesikret i Belgien. Du oplyste videre, at du og din hustru havde planlagt feriens varighed til tre uger, og at du kom til skade en uge inde i din ferie.

Hvis en person ikke har medbragt et EU-sygesikringskort eller en erstatningsattest, der midlertidigt erstatter EU-sygesikringskortet, kan regionen opkræve betaling fra vedkommende.

Patienten kan få gratis behandling under ophold i Danmark mod forevisning af sit EU-sygesikringskort eller dokumentation for sygesikring i et andet medlemsland. Hvis patienten ikke har fået behandlingen gratis i Danmark, kan personen søge refusion af de betalte udgifter gennem sin hjemlige sygesikring.

Du har derfor mulighed for at søge om refusion af de betalte udgifter til behandlingen på hos den belgiske sygesikring.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 81, stk. 1, om at behandling på et sygehus normalt er gratis i Danmark

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.

 • 5, stk. 1, om ret til akut behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 2, om ret til fortsat behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 3, om betaling for behandling i Danmark
 • 7, om EU/EØS-statsborgers ret til medicinsk nødvendig behandling.
 • 50 a, stk. 1, om regionens opkrævning af betaling
 • 50 a, stk. 4, om orientering om betalingen

Vejledninger

 • Vejledning nr. 10329 af 12. december 2016 om koordinering af sundhedsydelser og visse sociale ydelser for borgere, der rejser mellem EU/EØS-landene og Schweiz.
 • Vejledning nr. 9610 af 4. juli 2019 om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark.