Borger på herberg havde ret til socialtandpleje

Kommune havde pligt til at tilbyde socialtandpleje til en borger bosat på et herberg. Borgeren havde et behandlingsbehov, men han kunne ikke udnytte de øvrige tandplejetilbud på grund af særlige sociale problemer i form af psykisk sygdom og misbrug.

Sagsnummer:

22SFP02

Offentliggørelsesdato:

7. januar 2022

Juridisk tema:

Socialtandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra s Kommune:

 • om socialtandpleje

Det betyder, at du havde ret til socialtandpleje.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på socialtandpleje.

SAGSFREMSTILLING

I foråret 2021 henvendte en kontaktperson fra Herberget sig til kommunen med henblik på at henvise dig til socialtandpleje.

Det fremgår af sagen, at kontaktpersonen ikke var afvisende over for, at du vil kunne benytte en privatpraktiserende tandlæge med økonomisk tilskud og derved får hjælp ad den vej.

Den 9. april 2021 gav kommunen dig derfor afslag på socialtandpleje. Kommunen vurderede, at du var i stand til at få behandling hos en privatpraktiserende tandlæge. Kommunen henviste i den forbindelse til, at du tidligere og senest i 2019 fik tandbehandling hos en privatpraktiserende tandlæge med enkeltydelse. Kommunen opfordrede dig derfor til igen at opsøge en privat tandlægeklinik og eventuelt søge om enkeltydelse.

Du har oplyst, at kommunens afslag er unuanceret. Du mener, at kommunen ikke har forholdt sig til din nuværende sociale situation eller årsagen til, at du i 2019 formåede at få behandling hos en privatpraktiserende tandlæge. Du har hertil oplyst, at hvis der er smerter nok, kan alle komme afsted til en almindelig tandlæge.

Du har videre oplyst, at du har været hjemløs i mange år, men at du for halvandet år siden endelig fik en plads på et herberg. Du har også oplyst, at du har et misbrug, og at du er diagnosticeret med angst og paranoid skizofreni, hvilket er en stor belastning for dig i din hverdag.

Du har hertil oplyst, at du er i medicinsk behandling for dine psykiske diagnoser, og at du tidligere har været i misbrugsbehandling. Dit overskud er lille, og du har få ressourcer. Du har derfor brug for mere social støtte omkring dit forløb hos en tandlæge.

Du har endelig oplyst, at du senest har forsøgt at få hjælp til tandbehandling i foråret 2021, efter at du var blevet udsat for et voldeligt overfald, hvor du blandt andet mistede en tand. Du har dog fortsat ikke fået hjælp, og du ser dig ikke i stand til at blive behandlet hos en privatpraktiserende tandlæge.

Kommunen har oplyst, at du efter henvisning fra kommunen bor på Herberget .

Kommunen har desuden oplyst, at du den 12. april 2021 søgte om enkeltydelsestilskud via socialforvaltningens kontor. Kommunen bemærker hertil, at dette bekræfter kommunen i, at det ikke kan udelukkes, at du kan tage imod et privat tandplejetilbud.

Vi har i forbindelse med sagens behandling været i kontakt med kommunens socialforvaltning den 16. december 2021. De oplyste, at din ansøgning om enkeltydelse af 12. april 2021 var blevet annulleret, da baggrunden for behandlingsbehovet skyldtes et voldeligt overfald, som var anmeldt til politiet. Socialforvaltningen oplyste, at du derfor var blevet vejledt skriftligt om at tage kontakt til Civilstyrelsen med henblik på at afklare, om du via dem kunne få økonomisk hjælp til tandbehandlingen.

Socialforvaltningen oplyste afslutningsvist, at du ikke har henvendt dig igen.

Vi har ikke kompetence til at tage stilling til den del af dit behandlingsbehov, der skyldes det voldelige overfald, som du var udsat for i foråret 2021. Vi henviser i den forbindelse til vores afsluttende bemærkninger nedenfor.

BEGRUNDELSE

Reglerne om socialtandpleje

Kommunen skal tilbyde socialtandpleje til personer med særlige sociale problemer, hvis de ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller praksistandplejen. Persongruppen omfatter de mest socialt udsatte personer og omfatter fx gadehjemløse og personer, der benytter herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

Retten til socialtandpleje omfatter også personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig og som derfor er tilbudt midlertidigt ophold i boformer eller personer med aktivitets- og samværstilbud med henblik på at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.

Efter en konkret vurdering kan kommunen derudover tilbyde socialtandpleje til visse andre udsatte personer, som på grund af særlige sociale problemer ikke kan bruge de øvrige tandplejetilbud. Persongruppen kan omfatte personer, der fx modtager forskellige former for sociale indsatser. Persongruppen kan også omfatte personer, der fx er i kommunal alkoholbehandling eller lægelig stofmisbrugsbehandling, og som har en lille eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

Socialtandplejetilbuddet omfatter gratis akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen.

Det er et krav, at personen har et konkret tandbehandlingsbehov.

Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af, om personen aktuelt kan udnytte de øvrige tandplejetilbud. Det betyder, at kommunen skal afklare personens særlige sociale problemer og sundhedsmæssige forhold. Hjemløshed og misbrug af alkohol eller stoffer kan fx medføre, at personen kan få tilbudt socialtandpleje for at kunne modtage tandbehandling.

Kommunen kan dermed ikke give afslag på socialtandpleje med den begrundelse, at personen tidligere har været i stand til at udnytte de øvrige tandplejetilbud uden samtidig at tage stilling til personens aktuelle forhold. 

På grund af persongruppens særlige sårbarhed kan det være relevant, at kommunen overvejer at tilbyde individuel støtte og opfølgning i forbindelse med, at en person visiteres ud af socialtandplejen til et andet tandplejetilbud. Formålet med dette er at undgå dropout og sikre kontinuitet i behandlingen, så personen fortsat modtager den nødvendige tandpleje.

Det er derfor også en del af formålet med tilbuddet om socialtandpleje, at kommunen skal sikre muligheden for en kontinuerlig tandbehandling til de omfattede personer.

Hensynet til at sikre kontinuitet i behandlingen kan dermed også være en del af begrundelsen for, at en person bliver visiteret til socialtandpleje.

Vores resultat

Vi vurderer, at du havde ret til socialtandpleje.

Vi har lagt vægt på:

 • at du bor på et herberg efter henvisning fra kommunen.
 • at du har oplyst, at du som følge af dine psykiske diagnoser og dit misbrug ikke kan blive behandlet hos en almindelig privatpraktiserende tandlæge.
 • at du ikke har formået at komme kontinuerligt til tandlæge for at få behandling. Du har således ikke været ved tandlæge siden 2019, selvom du blandt andet har mistet en tand under et overfald og har udprægede tandsmerter og generel behov for tandpleje.
 • at oplysningen fra din kontaktperson på herberget om, at det ikke kan afvises, at du vil kunne benytte en almindelige privatpraktiserende tandlæge med enkeltydelse ikke kan ændre på vores afgørelse, fordi du uanset dette fortsat ikke har været i stand til at blive behandlet hos en tandlæge.

Vi ændrer derfor kommunens afgørelse om socialtandpleje.

Afsluttende bemærkninger

Vi kan vejlede dig om, at du kan søge om erstatning hos Erstatningsnævnet under Civilstyrelsen for den tandskade (personskade), som du efter det oplyste fik i forbindelse med det beskrevne overfald, da der er tale om en straffelovsovertrædelse. 

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 5, nr. 6, om socialtandpleje efter § 134 a i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 134 a, stk. 1, om persongruppen, der skal tilbydes socialtandpleje

Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020 om tandpleje:

 • 17, stk. 1, om kommunens pligt til at tilbyde gratis tandpleje til borgere med særlige sociale problemer
 • 34 om fastsættelse af retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje

Vejledninger

Vejledning nr. 9660 af 29. september 2020 om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

 • Punkt 7 om socialtandpleje
 • Punkt 7.1 om personkreds
 • Punkt 7.2 om visitation