Kommunen skal foretage en helhedsvurdering

Kommunens begrundelse var utilstrækkelig, fordi kommunen ikke havde taget stilling til, om borgerens andre særlige sociale problemer medførte, at han ikke kunne benytte de øvrige tandplejetilbud.

Sagsnummer:

22SFP03

Offentliggørelsesdato:

10. januar 2022

Juridisk tema:

Socialtandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder afgørelsen fra Kommune:

 • om afslag på socialtandpleje

Det betyder, at du ikke havde ret til socialtandpleje.

Kommunen har i øvrigt handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse og klagevejledning.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på socialtandpleje.

SAGSFREMSTILLING

Den 26. oktober 2020 modtog kommunen din ansøgning om socialtandpleje. Du oplyste, at du var i målgruppen, og at du havde problemer med dine tænder. Du oplyste også, at du er på kontanthjælp, og at du aktuelt var i et afklaringsforløb om førtidspension. Du har tidligere haft problemer med alkohol, men du er i dag ude af det. Du oplyste hertil, at du har tandsmerter, og at du derfor ikke kan tygge ordentligt. Du har dog ikke råd til den nødvendige tandbehandling, hvorfor du søgte om hjælp hertil.

Det fremgår af sagens oplysninger, at du igennem de seneste 5-6 år har haft egen bolig.

Den 30. november 2020 gav kommunen dig afslag i en e-mail. Kommunen vurderede, at du ikke var i målgruppen for socialtandpleje, da du ikke var gadehjemløs eller benyttede herberg, varmestuer eller væresteder på grund af hjemløshed. Du blev i den forbindelse vejledt om muligheden for at søge økonomisk hjælp til tandbehandling efter en anden lovgivning.

Den 13. december 2020 klagede du over afslaget til kommunen.

Den 26. april 2021 gav kommunen dig klagevejledning om, at du kunne klage over afslaget til os.

Du har oplyst, at kommunen ikke har taget stilling til, at du er en udsat borger, og at du ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud på grund af særlige sociale problemer.

BEGRUNDELSE

Reglerne om socialtandpleje

Kommunen skal tilbyde socialtandpleje til personer med særlige sociale problemer, hvis de ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller praksistandplejen. Persongruppen omfatter de mest socialt udsatte personer og omfatter fx gadehjemløse og personer, der benytter herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

Retten til socialtandpleje omfatter også personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig og som derfor er tilbudt midlertidigt ophold i boformer eller personer med aktivitets- og samværstilbud med henblik på at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.

Efter en konkret vurdering kan kommunen derudover tilbyde socialtandpleje til visse andre udsatte personer, som på grund af særlige sociale problemer ikke kan bruge de øvrige tandplejetilbud. Persongruppen kan omfatte personer, der fx modtager forskellige former for sociale indsatser. Persongruppen kan også omfatte personer, der fx er i kommunal alkoholbehandling eller lægelig stofmisbrugsbehandling, og som har en lille eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen skal foretage en konkret og individuel vurdering af, om personen aktuelt kan udnytte de øvrige tandplejetilbud. Det betyder, at kommunen skal afklare personens særlige sociale problemer og sundhedsmæssige forhold. Hjemløshed og misbrug af alkohol eller stoffer kan fx medføre, at personen kan få tilbudt socialtandpleje for at kunne modtage tandbehandling.

Kommunen kan ikke give afslag på socialtandpleje med den begrundelse, at personen tidligere har været i stand til at udnytte de øvrige tandplejetilbud uden samtidig at tage stilling til personens aktuelle forhold. 

Socialtandplejetilbuddet omfatter gratis akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen.

Det er et krav, at personen har et konkret tandbehandlingsbehov.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til socialtandpleje.

Vi har lagt vægt på:

 • at du bor i egen bolig. Du er dermed ikke gadehjemløs, ligesom du ikke benytter herberger, varmestuer eller væresteder på grund af hjemløshed.
 • at du ikke er omfattet af et kommunalt aktivitets- eller samværstilbud.
 • at der ikke er oplysninger om, at dine særlige sociale problemer i form af et tidligere alkoholmisbrug samt dit afklaringsforløb om førtidspension medfører, at du ikke kan benytte et af de øvrige tandplejetilbud.
 • at et stort tandbehandlingsbehov som følge af utilstrækkelig eller manglende tandpleje ikke i sig selv kan begrunde et behov for socialtandpleje.
 • at du i øvrigt ikke kan visiteres til socialtandpleje ud fra et økonomisk hensyn (trangskriterium).

Vi tiltræder derfor kommunens afgørelse af 30. november 2020 om socialtandpleje.

Forvaltningsretlige regler om begrundelse

En skriftlig afgørelse skal normalt være begrundet. Begrundelsen skal indeholde de regler, der er brugt. Begrundelsen skal også oplyse om de forhold, der har haft betydning, hvis der er lavet et skøn. Den skal også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens resultat, hvis det er nødvendigt.

En afgørelsen kan blive ugyldig, hvis der mangler en begrundelse, eller hvis begrundelsen ikke er god nok.

Vores resultat

Vi vurderer, at kommunen ikke har begrundet afgørelsen tilstrækkeligt.

Vi har lagt vægt på:

 • at kommunen kun har begrundet, at du ikke har ret til socialtandpleje, fordi du ikke er gadehjemløs eller benytter herberg, varmestuer eller væresteder på grund af hjemløshed.
 • at kommunen dermed ikke begrundede, hvorfor du ikke er i målgruppen for udsatte borgere, der på grund af særlige sociale problemer ikke kan bruge de øvrige tandplejetilbud og som derfor kan tilbydes socialtandpleje.
 • at afgørelsen ikke indeholdt de regler, kommunen har brugt.

Vi vurderer også, at kommunens afgørelse ikke er ugyldig.

Vi har lagt vægt på:

 • at manglen ikke var væsentlig, fordi den ikke har betydning for vores vurdering af sagen.

Kommunen har derfor handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse, men afgørelsen er ikke ugyldig.

Forvaltningsretlige regler om klagevejledning

I en skriftlig afgørelse skal der normalt være en klagevejledning, hvis der kan klages over afgørelsen. Det skal fremgå, hvem man kan klage til, hvordan man klager, og hvad fristen er.

Manglende eller ukorrekt klagevejledning betyder ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. En eventuel klagefrist vil dog først løbe fra korrekt klagevejledning er modtaget.

Vores resultat

Vi vurderer, at kommunen ikke har givet klagevejledning.

Vi har lagt vægt på:

 • at e-mailen af 30. november 2020 var en afgørelse i forvaltningslovens forstand.
 • at afgørelsen ikke indeholdt en klagevejledning.
 • at korrekt klagevejledning ville være, at du kunne klage digitalt til Styrelsen for Patientklager, inden for 4 uger efter du modtog kommunens afgørelse.

Kommunen har derfor handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 5, nr. 6, om socialtandpleje efter § 134 a i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 134 a, stk. 1, om persongruppen, der kan tilbydes socialtandpleje
 • § 134 a, stk. 2, om tilbud til specialtandpleje til andre udsatte grupper

Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020 om tandpleje:

 • 17, stk. 1, om kommunens pligt til at tilbyde gratis tandpleje til borgere med særlige sociale problemer
 • 17, stk. 2, om kommunens mulighed for at tilbyde gratis tandpleje til andre udsatte borgere
 • 34 om fastsættelse af retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • 22 om skriftlig afgørelse
 • 24 om begrundelsens indhold
 • 25 om klagevejledning

Vejledninger

Vejledning nr. 9660 af 29. september 2020 om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

 • Punkt 7 om socialtandpleje
 • Punkt 7.1 om personkreds