Borger havde ikke ret til socialtandpleje

Kommunen kunne give afslag på socialtandpleje, da borgerens særlige sociale problemer i form af fysiske funktionsnedsættelser, tidligere misbrug og ringe arbejdsmarkedstilknytning ikke medførte, at han ikke kunne benytte de øvrige tandpleje-tilbud.

Sagsnummer:

22SFP04

Offentliggørelsesdato:

10. januar 2022

Juridisk tema:

Socialtandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder afgørelsen fra Kommune:

 • om socialtandpleje

Det betyder, at du ikke havde ret til socialtandpleje.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på socialtandpleje.

SAGSFREMSTILLING

Den 10. februar 2021 ansøgte du kommunen om socialtandpleje, da du mener, at du er socialt udsat.

Det fremgår af sagen, at du er kontanthjælpsmodtager, og at du bor alene i en lejlighed. Det fremgår også, at du tidligere har haft en stofmisbrug. Du har også tidligere haft et alkoholmisbrug, og du deltager i AA-møder. Du har dog ikke indtaget alkohol eller stoffer i en længere periode.

Den 18. februar 2021 gav kommunen dig afslag på socialtandpleje.

Du klagede efterfølgende til kommunen. Du oplyste i den forbindelse, at du har været ude for en motorcykelulykke i 2000, hvor du brækkede en lændehvirvel. Du har også en hvirvelbuedefekt, gigt, degeneration og to diskusprolaps i ryggen med konstante smerter til følge. Du har derudover en tarmlidelse og søvnlidelserne søvnapnø og idiopatisk hypersomni.

Du oplyste også, at kommunen ikke har taget stilling til, om du har andre sociale problemer, der medfører, at du kan omfattes af personkredsen for socialtandplejeordningen. Du har hertil oplyst, at du har haft en problematisk barndom og skolegang, ligesom du kun har haft en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet. Du har haft fire til fem jobs, hvor den længste ansættelse varede i cirka seks måneder. Du har derfor været i det offentlige system i snart 26 år.

Du har desuden oplyst, at du er berettiget til socialtandpleje, da du har dårlige tænder og periodiske tandsmerter.

Du har endelig oplyst, at du har egen bolig, men at dine dårlige tænder skyldes dit tidligere misbrug, som du har haft igennem 20 år. Du har hertil oplyst, at et misbrug er en anerkendt funktionsnedsættelse.

BEGRUNDELSE

Reglerne om socialtandpleje

Kommunen skal tilbyde socialtandpleje til personer med særlige sociale problemer, hvis de ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud i omsorgstandplejen, specialtandplejen eller praksistandplejen. Persongruppen omfatter de mest socialt udsatte personer og omfatter fx gadehjemløse og personer, der benytter herberger, varmestuer og væresteder på grund af hjemløshed.

Retten til socialtandpleje omfatter også personer, der ikke kan opholde sig i egen bolig og som derfor er tilbudt midlertidigt ophold i boformer eller personer med aktivitets- og samværstilbud med henblik på at opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår.

Efter en konkret vurdering kan kommunen derudover tilbyde socialtandpleje til visse andre udsatte personer, som på grund af særlige sociale problemer ikke kan bruge de øvrige tandplejetilbud. Persongruppen kan omfatte personer, der fx modtager forskellige former for sociale indsatser. Persongruppen kan også omfatte personer, der fx er i kommunal alkoholbehandling eller lægelig stofmisbrugsbehandling, og som har en lille eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen kan ikke give afslag på socialtandpleje med den begrundelse, at personen tidligere har været i stand til at udnytte de øvrige tandplejetilbud uden samtidig at tage stilling til personens aktuelle forhold. 

Socialtandplejetilbuddet omfatter gratis akut smertelindrende og funktionsopbyggende tandpleje, herunder forebyggende råd og vejledning i forhold til vedligeholdelse af behandlingen.

Det er et krav, at personen har et konkret tandbehandlingsbehov.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til socialtandpleje.

Vi har lagt vægt på:

 • at du bor i egen bolig. Du er dermed ikke gadehjemløs, ligesom du ikke benytter herberger, varmestuer eller væresteder på grund af hjemløshed.
 • at du ikke er omfattet af et kommunalt aktivitets- eller samværstilbud.
 • at der ikke er oplysninger om, at dine særlige sociale problemer i form af fysiske funktionsnedsættelser, tidligere stof- og alkoholmisbrug samt ringe tilknytning til arbejdsmarkedet medfører, at du ikke kan benytte et af de øvrige tandplejetilbud.
 • at et stort tandbehandlingsbehov som følge af en lang årrække med misbrug i øvrigt ikke i sig selv kan begrunde et behov for socialtandpleje.

Vi tiltræder derfor kommunens afgørelse af 18. februar 2021 om socialtandpleje.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 5, nr. 6, om socialtandpleje efter § 134 a i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 134 a, stk. 1, om persongruppen, der kan tilbydes socialtandpleje
 • § 134 a, stk. 2, om tilbud til specialtandpleje til andre udsatte grupper

Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020 om tandpleje:

 • 17, stk. 1, om kommunens pligt til at tilbyde gratis tandpleje til borgere med særlige sociale problemer
 • 17, stk. 2, om kommunens mulighed for at tilbyde gratis tandpleje til andre udsatte borgere
 • 34 om fastsættelse af retningslinjer for omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje

Vejledninger

Vejledning nr. 9660 af 29. september 2020 om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

 • Punkt 7 om socialtandpleje
 • Punkt 7.1 om personkreds